Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:18

(2015-11-03)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som chef för en storkundsenhet hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens.

Företaget har i anmälan till SwedSec meddelat att licenshavaren godkänt strafföreläggande för otillbörlig marknadspåverkan utom tjänsten.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren ska åläggas disciplinpåföljd och föreslagit att han erhåller erinran.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren den 22 december 2014 lagt köp- och säljorder kl. 09.22 avseende 5 000 X-aktier till priset 10,45 per aktie. Vidare har han den 23 december 2014 kl. 10.50 lagt en säljorder avseende 5 000 X-aktier till priset 10,35 kr per aktie och vid samma tid en köporder av 6 000 aktier till samma pris. Samtliga order ledde omedelbart till avslut. Avsluten motsvarade ca 50 procent respektive 43 procent av de aktuella dagarnas omsättning i den aktuella aktien. I strafföreläggandet uttalas att licenshavaren borde ha insett att förfarandet innebar otillbörlig marknadspåverkan och att han därmed har agerat med oaktsamhet.

Licenshavaren har uppgett att han accepterat strafföreläggandet avseende otillbörlig marknadspåverkan bl.a. för att undvika en utdragen och kostsam process samt publicitet.

Licenshavaren har i huvudsak anfört följande: Hans föräldrar är egna företagare och inför årsskiftet brukar han hjälpa dem med boksluts- och deklarationsplanering. Vid genomgången av gjorda affärer 2014 fann han att både hans mor och han själv hade behov av att kvitta förluster, då de båda låg på cirka 50 000 kr plus. Såväl hans mor som han själv har haft X sedan 2007 och de har successivt köpt den aktuella aktien. Med tanke på den höga snittkursen hade de en hög ansamlad förlust på dessa aktier. Dock hade de haft aktien länge och hade inte för avsikt att minska sina innehav långsiktigt. Han undersökte möjligheten av att flytta aktierna till investeringssparkonto (ISK) i syfte att utlösa förlusten. Han gav order om en flytt till ISK den 19 december 2014 men fick besked om att detta inte skulle hinnas med före årsskiftet. Då återstod bara att sälja aktien över aktiemarknaden. Modern och han själv valde att köpa och sälja samtidigt för att affären skulle hinna genomföras före jul samt för att inte störa den tunna handeln. De genomförde vändningsaffärerna med en dags mellanrum i syfte att ta marknadsrisk. Affärerna genomfördes till marknadspris någonstans mellan köp- och säljkurs för att inte störa marknaden. Aktiekursen har inte påverkats utan legat stabil både före och efter de genomförda affärerna den 22 och 23 december 2014. Licenshavaren hade inte en tanke på att en så pass liten affär, genomförd på börsen, skulle kunna anses som marknadspåverkande och otillbörlig. Hade han vetat att transaktionerna skulle klassificeras som otillbörlig marknadspåverkan skulle han aldrig ha genomfört affärerna. Det fanns inte något ont uppsåt i hans agerande. Syftet med lagen om otillbörlig marknadspåverkan är att motverka kursmanipulation i vinstsyfte. Han har svårt att se att förfarandet skulle kunna klassificeras på detta sätt.

Licenshavaren har tillagt att hans juridiska ombud har menat att rättsläget egentligen är ganska oklart, även om rättspraxis har utvecklats mot att endast fokusera på hur stor andel av handeln den aktuella dagen som affärerna representerar och inte på om de varit omfattande och faktiskt påverkat marknaden. Ombudet skulle ha varit berett att driva processen vidare, men en rättsprocess skulle troligtvis pågå under flera år, bli offentlig och riskera att bli väldigt kostsam. Licenshavaren ville inte ha frågan hängande över sig under lång tid. Efter en avvägning valde han att acceptera det strafföreläggande som hade utfärdats.

Företaget har tillagt att företaget upplever licenshavaren som en duktig och pålitlig medarbetare och inte uppfattar att hans agerande utförts i vinningssyfte eller att han avsiktligt manipulerat kursen i aktuell aktie. Företaget ser licenshavarens agerande som en engångsföreteelse och händelsen har inte lett till någon intern påföljd.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande. Som nämnden anfört i tidigare sammanhang är otillbörlig marknadspåverkan en lagöverträdelse som till sin typ är förtroendeskadlig. Med hänsyn till omständigheterna i det nu aktuella fallet, däribland att det var fråga om en oaktsamhet utanför tjänsten, anser disciplinnämnden emellertid liksom SwedSec att disciplinpåföljden för licenshavaren kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%