SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:19

(2015-11-04)

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens. Hennes licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren, genom oegentligheter, tillskansat sig drygt 104 000 kr från företaget.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd och föreslagit att hennes licens återkallas.

Licenshavaren har erkänt vad företaget har lagt henne till last.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är genom företagets uppgifter och licenshavarens erkännande klarlagt att licenshavaren från kontorets interna konto för egen räkning tagit ut kontanter och själv bokat insättning på eget konto. Hon har ansvarat för avstämning av interna konton och har intygat den falska avstämningen av kontorets interna konto inför kontorschefen. Oegentligheterna upptäcktes genom internrevision. Förutom genom uttag från kontorets interna konto har licenshavaren tillskansat sig medel genom bristande redovisning av bankgiroinsättningar. Oegentligheterna har pågått under åren 2012–2015. Företaget har uppgett att licenshavaren är avskedad och att polisanmälan har gjorts.

Licenshavaren har i huvudsak anfört följande. Hon erkände direkt till företaget då frågan ställdes angående en öppen post som internrevisionen hade upptäckt. I samband med att företaget varslade henne lämnande hon in en begäran om uppsägning. Hon har återbetalat det belopp som företaget krävt henne på. Tillgreppen skedde som en desperationshandling vid tillfällen när hennes privatekonomi var ansträngd. Tanken var att återställa beloppen innan det hela uppdagades men av olika anledningar blev det inte av.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavarens agerande innebär att hon allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. Någon annan påföljd än återkallelse av licensen kan inte komma i fråga.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%