Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:20

(2015-11-04)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som företagsrådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Enligt vad företaget har anfört visade det sig vid en granskning av kreditakter att ett mindre låneärende inte var korrekt handlagt. På ett privatlån med pantsättning av överhypotek i villafastighet tycktes kundens underskrift på panthandlingen vara fotokopierad. Vid möte med licenshavaren framkom det att kunden hade varit på företaget och skrivit under lånehandlingarna, varvid pantsättningen glömts bort. Licenshavaren hade lovat utbetalning nästa dag och kunden hade direkt efter besöket på företaget rest bort. Licenshavaren hade då, för att hålla sitt löfte till kunden, fotokopierat kundens namnteckning från reversen till pantsättningshandlingen. Hennes avsikt var att i efterhand lämna in en korrekt panthandling med kundens påskrift. Hon har enligt företaget beskrivit sitt agerande som ”ett totalt hjärnsläpp”.

Licenshavaren har inte yttrat sig i disciplinärendet, men disciplinnämnden anser sig kunna utgå från företagets uppgifter om hennes inställning.

Företaget har tillagt att det inte finns något som tyder på att licenshavarens berättelse inte stämmer samt att företaget i grunden har stort förtroende för henne och hennes kunskaper. Företaget bedömer att det inträffade får tillskrivas överdriven kundservice och inte onda avsikter eller vinningssyfte. Licenshavaren förstår till fullo felaktigheterna och företaget bedömer att något liknande inte kommer att upprepas från hennes sida. Kreditärendet är kompletterat från kundens sida och ingen har lidit skada. Företaget har valt att ge licenshavaren en skriftlig varning, men licenshavaren kvarstår i samma arbetsmässiga roll som tidigare.

En fotokopiering av en kunds namnteckning till en pantsättningshandling eller något liknande dokument får självfallet inte förekomma inom den licensierade verksamheten, även om avsikten som i förevarande fall är att ge kunden service. För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%