SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:29

(2016-09-12)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som medarbetare i kundtjänst på ett kontor hos ett anslutet företag och har en aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren trots uppmaningar i form av utbildning och information, i strid med företagets interna instruktioner inte har anmält två uppdrag som styrelsesuppleant i två bolag (bisysslor) utom tjänsten och där hennes sambo är VD i det ena bolaget och att hon, utan någon godtagbar anledning, har gjort fyra sökningar under perioden 9 september 2014 till den 15 januari 2015 i företagets kundsystem gällande de två bolagen.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Licenshavaren har bekräftat att hon är suppleant i de två bolagen. Hon har i huvudsak anfört följande. Hon blev suppleant i de båda bolagen någon gång under slutet på 90-talet eller i början av 2000-talet. Hon har inte varit aktiv i dessa på något sätt under de här åren och inte tänkt på att uppdragen existerade. Det var först när hennes chef skickat ut ett e-postmeddelande om att det var dags att ansöka om tillstånd för uppdrag utom tjänsten, utan att sista datum för anmälan hade angetts som hon blev medveten om att hon måste söka tillstånd för uppdragen. På grund av stor arbetsbelastning sköt hon upp ansökan om tillstånd till ett senare tillfälle och glömde sedan bort det. Hon har inte medvetet undanhållit information för företaget. Hon har numera ansökt om tillstånd till uppdrag utom tjänsten, men har fått avslag på sin ansökan och hon har anmält till Bolagsverket att hon ska avgå som suppleant i bolagen.

Licenshavaren har bestritt att hon gjort sig skyldig till otillåtna slagningar i företagets kundsystem och uppgett att hon har haft godtagbara skäl för att vidta dessa och uppgett följande. Det kan ha varit hennes sambo eller någon anställd i de två bolagen som har begärt att något skulle kontrolleras. Det har inte varit fråga om någon intressekonflikt. Hon har aldrig gjort några egna transaktioner i företagets system.

Licenshavaren har vidare anfört följande. Hon har varit anställd i företaget sedan den 1 juli 2008 och yrkesarbetat i 40 år, och har aldrig tidigare fått någon reprimand. Det har varit en mycket ansträngande tid och hon har redan fått sitt straff genom företagets skriftliga varning.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av utredningen framgår att licenshavaren utom tjänsten har haft uppdrag som styrelsesuppleant i två bolag, som hon underlåtit att ansöka om tillstånd för. Skyldighet att ansöka om tillstånd uppkom allra senast i nära anslutning till den dag då hon fick e-postmeddelandet från sin chef om sin skyldighet att anmäla sidouppdrag. Denna skyldighet framgår av företagets interna regler, som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut, att anställda som vill åta sig ett uppdrag utom tjänsten först ska ansöka om och få tillstånd av företaget innan den anställde kan åta sig uppdraget.

Av utredningen framgår vidare att licenshavaren har gjort fyra sökningar i företagets kundsystem beträffande de båda bolagen där hon är styrelsesuppleant. Enligt företagets interna regler får medarbetare inte delta i affärstransaktioner där intressekonflikter kan uppstå som rör deras egen ekonomi eller en närstående tredje parts ekonomi. Endast den medarbetare som behöver ta del av uppgifter om en kund för att utföra sina arbetsuppgifter får ta del av informationen. De skäl till slagningarna som licenshavaren har uppgett kan således inte anses vara godtagbara. Agerandet är inte förenligt med företagets interna regler.

De regelöverträdelser som licenshavaren har gjort sig skyldig till är i och för sig principiellt allvarliga men mot bakgrund av att hon innehade uppdragen som styrelsesuppleant innan hon började sin tjänstgöring i företaget och att hon inte har deltagit i några styrelsemöten, anser disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%