SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:30

(2016-10-10)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren sedan han hade sagt upp sig från sin anställning under de sista veckorna före hans sista arbetsdag den 18 mars 2016 tecknade 52 personförsäkringar till kunder utan deras vetskap och utan att han dokumenterade rådgivningarna. Han annullerade strax efteråt de flesta försäkringarna. Flera kunder hörde dock av sig till företaget, eftersom belopp hade dragits från deras konto, trots att de inte hade tecknat några försäkringar. Företaget har också anmält att han i två fall har förfalskat kunders namnteckningar, vilket han muntligen har erkänt för sin chef.

Företaget har kompletterat sin anmälan med att licenshavaren har utfört och registrerat sänkt ränta den 29 januari 2016 på två krediter tillhörande licenshavarens mor och bror. Licenshavaren har erkänt sitt förfarande till företaget, men har inte kunnat ge något svar på varför han agerat som han gjort. Han har inte fått någon ekonomisk vinning av sina handlingar. Företaget har hittills ersatt kunder med 755 kronor för debiterade försäkringspremier.

Licenshavaren har förnekat den anmälda regelöverträdelsen avseende kravet på dokumentation eftersom det inte har förevarit någon rådgivning med kunder varför det inte har funnits något att dokumentera. Han har uppgett att han saknar minnesbild av att han har tecknat någon annans namn på någon handling, men kan konstatera att namnteckningarna på de aktuella handlingarna skiljer sig i förhållande till kundernas namnteckning och han vill därför inte ifrågasätta att det är han som har skrivit namnteckningarna. Han har erkänt att har genomfört en räntesänkning på sin mors respektive på sin brors lån i företaget. Han har inte någon förklaring till sitt beteende mer än att han känt sig pressad såväl av sin arbetssituation som av sjukdom i familjen.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Licenshavaren har inte låtit sig avhöras till disciplinnämnden.

Av utredningen framgår att licenshavaren i 52 fall har tecknat personförsäkringar till kunder utan deras vetskap och att han i två fall har förfalskat kunds namnteckning. Han har också genomfört en räntesänkning på två krediter tillhörande hans mor respektive bror.

Disciplinnämnden delar disciplinutskottets bedömning att licenshavarens agerande strider mot företagets policy för etik och intressekonfliktshantering samt att han har brustit vad gäller det grundläggande kravet på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Någon regelöverträdelse vad gäller bristen på rådgivningsdokumentation kan emellertid inte läggas honom till last.

De överträdelser som licenshavaren har gjort sig skyldig till är så allvarliga att någon annan påföljd än återkallelse av licensen inte kan komma i fråga. Vad licenshavaren uppgett som möjlig förklaring till sitt agerande leder inte till annan bedömning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%