SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:32

(2016-10-10)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Företaget har anmält att licenshavaren efter att ha fått fyra av varandra oberoende kunders uppdrag att placera i Autocalls emission nr X debiterade de fyra kundernas konto för deltagande i en emission i Autocall Svenska Bolag (Autocall) nr X. Eftersom han endast översände betalningen till värdepappersinstitutet och glömde att skicka e-postmeddelande om teckningen så kom någon teckning inte till stånd. När det drygt två månader senare kom ut en ny emission med en snarlik placering gjorde licenshavaren ett köp i denna emission, Autocall nr Y¸ för de fyra kundernas räkning. I efterhand försökte han kontakta kunderna för att få deras medgivande.

Han lyckades få kontakt med tre av de fyra kunderna och berättade för dem om incidenten med det bortglömda e-postmeddelandet och hur han hade hanterat det inträffade. Dessa kunder accepterade lösningen och skrev tillsammans med licenshavaren under de nya teckningsanmälningarna. Den fjärde kunden som licenshavaren inte fick tag på vände sig till företaget och anmärkte att denne hade fått en annan placering än den som var överenskommen och utan att ha fått någon information. Företaget har återbetalat hela det debiterade beloppet till den aktuella kunden. Licenshavaren har inte åtnjutit någon ekonomisk vinning och kunderna har inte lidit någon ekonomisk skada på grund av överträdelsen. Företaget har drabbats av en mindre förlust om ca 8.000 kronor. Företaget har uppgett att licenshavaren är sedan lång tid tillbaka en duktig och omtyckt rådgivare, såväl bland kunder som kolleger. Företaget har trots det inträffade ett stort förtroende för licenshavaren och anser att den aktuella händelsen var en engångsföreteelse.

Licenshavaren har erkänt påståendet om regelöverträdelse och har i huvudsak anfört följande. Det var den mänskliga faktorn som gjorde att han glömde att skicka e-postmeddelandet till värdepappersinstitutet. Efter upptäckten blev han lite panikslagen och försökte göra det bästa för kunderna. Han har inte förståelse för att det skulle vara fråga om något diskretionärt inslag när kunderna har köpt en strukturerad produkt. Han anser varning vara en för hård bedömning.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Licenshavaren har inkommit med en skrivelse till disciplinnämnden.

Det är klarlagt att licenshavaren – för att försöka rätta till tidigare av misstag inte genomförda affärer för fyra kunders räkning har köpt Autocalls nr Y med användande av tidigare debiterade belopp på de fyra kundernas konton utan kundernas föregående samtycke till denna placering. Tre av kunderna har i efterhand samtyckt till placeringen medan den fjärde kunden har motsatt sig placeringen. Av företagets interna regler framgår bl.a. att rådgivaren efter ett rådgivningsmöte med kund ska scanna och e-posta teckningsanmälan till värdepappersinstitutet för upphandling av vald placering. Vidare anges att rådgivaren ska debitera kunden överenskommet belopp på sista dag för inbetalning. Hans agerande har i viss mån inslag av diskretionär portföljförvaltning, en verksamhet som företaget saknar tillstånd till. Han har inte underrättat sin chef eller företagets compliance-funktion om det tidigare inträffade misstaget. Hans agerande har orsakat företaget viss ekonomisk skada och har utsatt företaget för risker.

Disciplinnämnden delar disciplinutskottets bedömning att licenshavarens förfarande inte är acceptabelt även om avsikten har varit att rätta till ett tidigare misstag. Mot bakgrund av det anförda bör licenshavaren meddelas varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%