SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:33

(2016-12-07)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av en numera vilande licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hon arbetsbefriades från sin tjänst under sommaren 2016 och har numera sagt upp sig från sin tjänst.

Företaget har anmält att licenshavaren bl.a. grovt har brutit mot företagets regler om intressekonflikter då hon hanterat en affär som gynnat den egna familjen på så vis att hennes sambo förvärvat en fastighet genom gåva av en äldre kund till henne och anfört: Kunden hade förvärvat fastigheten för en köpeskilling om 500.000 kronor och licenshavarens sambo erlade 100.000 kr till kunden i samband med gåvan av fastigheten, som var belånad till 300.000 kr. För att täcka skulden sålde kunden fonder för totalt 200.000 kr i oktober 2015. Försäljningen genomfördes av licenshavaren. Någon dokumenterad rådgivning finns inte från den affären.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Licenshavaren har i princip vidgått de faktiska omständigheterna och anfört: Kunden var envis och ville ge henne fastigheten i anledning av att kunden ville flytta till en annan del av landet. Hon och hennes sambo åkte till kunden för att prata igenom det hela. Hon upprepade till kunden att hon inte kunde ta emot någon fastighet, men då sa hennes sambo, som har känt kunden i många år, att kunden skulle få 100.000 kr för fastigheten, så att kunden skulle bli av med bekymret innan flytten. Kunden ville att affären skulle ske vilket både hon och mäklaren avrådde ifrån, men kunden var mycket envis. Det finns flera vittnen, som var med när kunden bestämde detta med mäklaren. Det var mäklaren som föreslog ett gåvobrev. För hennes sambo hade det gått lika bra med ett köpebrev. Hon har i en skrivelse till disciplinnämnden uppgett att det var en kollega till henne som genomförde fastighetsöverlåtelsen. Hon pratade med sin chef om ärendet 2015 och informerade denne om hur det låg till och han avrådde då inte från affären. Hon har inget minne av att han sa något om marknadsmässigt pris. Vad avser fondförsäljningen hjälpte hon kunden att sälja fonder. Hon talade även om för kunden att denne skulle få en restskuld. Hon dokumenterade inte detta och är i dagsläget besviken på sig själv för att hon inte gjort det. Hon har efter mångårig prickfri tjänstgöring självmant sagt upp sig efter att ha fått välja mellan avsked eller att säga upp sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet och det brev som licenshavaren tillställt disciplinnämnden.

Av utredningen framgår att licenshavaren har deltagit i handläggningen när hennes sambo förvärvade en fastighet genom gåva från en av hennes kunder. Av de uppgifter som framkommit i ärendet är fastighetens marknadsvärde betydligt högre än det belopp om 100.000 kr som sambon betalade. Disciplinnämnden delar disciplinutskottets uppfattning att licenshavaren härigenom har brutit mot företagets bestämmelser om etik och intressekonflikter och att det är graverande att fastighetsaffären varit mycket ekonomiskt fördelaktig för hennes sambo.

Licenshavaren har vidgått att hon inte har dokumenterat den rådgivning som lämnades när hon hjälpte sin kund att sälja fonder för totalt 200.000 kr i oktober 2015. Hennes underlåtenhet har fått till följd att företaget kommit att åsidosätta bestämmelsen i 8 kap.12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Företagets möjlighet att verifiera vad som förekommit har i och med detta försvårats.

Disciplinnämnden delar disciplinutskottets bedömning att licenshavaren genom sitt agerande allvarligt har åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten och att hennes agerande, som vittnar om omdömeslöshet, har inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden påverkas negativt när anställda agerar på sätt som licenshavaren gjort i fastighetsaffären och i den efterföljande försäljningen av kundens fondinnehav. Hennes licens bör därför återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%