SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:34

(2016-12-07)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare och specialist hos ett anslutet företag och innehavare av en aktiv licens hos SwedSec, som numera är vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren bl.a. har underlåtit att anmäla förändrat uppdrag till företaget och inte ansökt om förhandsgodkännande för uppdraget. Företaget har i huvudsak anfört följande: På grund av ett i företaget upphittat utkast till ”uppdragsavtal” samt en förändring i tidigare inrapporterat externt uppdrag har företaget närmare utrett licenshavarens externa uppdrag för närstående och dess sammanblandning med kunder till företaget. Ärendet kom företaget tillkänna under senare delen av december 2015. Företaget har sammanfattningsvis gjort gällande att licenshavaren, en person i förtroendeställning, har underlåtit att fullgöra sin rapporteringsskyldighet, har agerat som bulvan eller målvakt för en person, dömd för ekonomisk brottslighet och har aktivt försett företaget med vilseledande och felaktig information.

Med hänvisning till företagets anmälan och vad SwedSec funnit utrett, har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Licenshavaren har bestritt att han har gjort sig skyldig till någon överträdelse av företagets regler och har anfört följande: Han har fullgjort sin rapporteringsskyldighet genom att ha anmält sitt suppleantskap i Bolag A och sin uppgift som delgivningsbar person i Bolaget och han har fått företagets godkännande till dessa externa uppdrag. Ändringen av hans uppdrag från styrelsesuppleant till styrelseledamot i Bolag A, som beslutades på bolagsstämma den 19 maj 2015 och som registrerades hos Bolagsverket den 8 december 2015, har han rapporterat den 18 december 2015, en dag efter det han hade fått information om registreringen från Bolagsverket. I företagets policy för etiskt uppträdande anges att anställda på uppmaning av Compliance ska lämna en förteckning om extern syssla. Vidare anges i blanketten för externa uppdrag att sådana uppdrag ska anmälas när anställningen inleds och att ändringar bör anmälas löpande till Compliance eller åtminstone årligen. Han bestrider att företaget har interna regler om förhandsgodkännande vid förändring av externa uppdrag. Vad gäller företagets ”Policy för etiskt uppträdande” där det anges att när en anställd ställs inför ett etiskt problem, så bör den anställde ta upp problemet med sin närmaste chef eller med Compliance Officer, utgör en otydlig skrivning som lämnar ett stort tolkningsutrymme till den anställde. Denna otydlighet kan inte läggas den anställde till last. Det har inte förelegat någon form av bulvanskap eller någon intressekonflikt i anledning av någon planerad transaktion med kreditkund hos företaget. Licenshavaren har inte deltagit i den transaktion som nämns i ett inom företaget upphittat utkast till avtal eller i några andra transaktioner. Inom företaget har kännedom funnits kring näringsförbudet för X, fader till licenshavaren.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av utredningen framgår att licenshavaren varit styrelsesuppleant och delgivningsbar person i

Bolag A, att han den 19 maj 2015 utsetts av bolagsstämman till styrelseledamot i Bolag A, att fadern meddelats näringsförbud den 20 maj 2015, att anmälan om styrelseförändringen har registrerats hos Bolagsverket den 8 december 2015 och att licenshavaren den 18 december 2015, efter påpekande från Compliance, anmälde uppdraget som styrelseledamot i Bolag A till företaget. Licenshavaren har obestritt uppgett att företaget har godkänt att han var styrelsesuppleant i Bolag A.

Disciplinnämnden delar disciplinutskottets mening att företaget inte har kunnat visa att licenshavaren genom sitt styrelseledamotskap i Bolag A skulle ha agerat som bulvan åt fadern eller på något annat sätt hjälpt honom att kringgå svensk skattelagstiftning och det ålagda näringsförbudet. Inte heller kan utredningen mot licenshavarens bestridande anses ge stöd för att licenshavaren, på grund av det upphittade avtalsutkastet, hamnat i en direkt intressekonflikt med företaget.

Att licenshavaren för att kunna försvara sig mot företagets anklagelser, ehuru förbjudet, har tagit med sig intern e-postkorrespondens, som omfattas av sekretess, utanför företagets lokaler, kan som disciplinutskottet funnit inte leda till någon disciplinpåföljd. Utredningen ger inte heller – mot licenshavarens bestridande – stöd för företagets påstående att licenshavaren har försett företaget med vilseledande och felaktig information.

Företaget har gjort gällande att licenshavaren inte i rätt tid har anmält uppdrag utom tjänsten och inte ansökt om förhandsgodkännande för uppdraget. På grund av faderns näringsförbud och skattesituation är förändringen enligt företaget betydande. Företaget anser därför att licenshavaren borde ha insett det och först konsulterat företaget. Licenshavaren har uppgett att han rapporterat uppdraget en dag efter att han blev informerad av Bolagsverket och att han därmed fullgjort sin rapporteringsskyldighet. Han anser sig inte heller ha brutit mot reglerna om förhandsgodkännande, eftersom det inte förelåg någon intressekonflikt och förändringen inte har varit väsentlig. Han har haft företagets godkännande till styrelsesuppleantskapet i Bolag A.

Av utredningen framgår att licenshavaren sedan den 19 maj 2015 hade kännedom om att han hade blivit invald som styrelseledamot i Bolag A. Han var närvarande vid den aktuella bolagsstämman och undertecknade bolagsstämmoprotokollet. Han undertecknade ändringsanmälan av den 2 juni 2015 till Bolagsverket. När fadern meddelades näringsförbud den 20 maj 2015 och inte längre kunde utöva styrelseledamotskapet, var han suppleant i Bolag A och således den som trädde in i faderns ställe.

Av Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut framgår bl.a. att anställda ska informera om och diskutera lämpligheten av sina eventuella bisysslor och annan sidoverksamhet. En anställd ska inte ägna sig åt sidoverksamhet innan arbetsgivaren har blivit informerad om detta och tagit ställning till lämpligheten av uppdraget. En anställd får inte handlägga frågor i vilka den anställde har ett personligt intresse eller frågor i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörig till den anställde har ett väsentligt intresse.

Vidare framgår av vägledningen bl.a. att styrelsen, företagsledningen och de anställda i ett medlemsföretag i all sin verksamhet i företaget, vid utförande av andra uppdrag och privat bör bete sig så att förtroendet för företaget upprätthålls. Detta medverkar också till att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden. Vidare anges att all verksamhet ska präglas av en hög etisk standard och vid tveksamheter bör saken tas upp med närmaste chef eller compliancefunktionen. Alla som är verksamma i medlemsföretagen ska därför vinnlägga sig om ett korrekt och professionellt uppträdande grundat på kunskap om den verksamhet som företaget bedriver. Gott omdöme och hög integritet ger ett respektavstånd till det otillåtna och olämpliga beteendet.

Av företagets policy för etiskt uppträdande framgår att en anställd inte utan VDs/chefens för Y medgivande får för egen eller annans räkning åta sig anställning eller uppdrag som kan inverka menligt på den anställdes arbete i företaget. En anställd får inte heller acceptera styrelseuppdrag i med koncernen konkurrerande organisationer eller andra uppdrag som kan skapa intressekonflikter utan VDs/chefens för Y medgivande. Anställda ska på uppmaning av Compliance lämna en förteckning om extern syssla eller uppdrag av alla slag. Vidare anges att det är av avgörande betydelse att alla anställda inom företaget uppträder på ett sådant sätt att förtroendet för företaget, koncernen och värdepappersmarknaden upprätthålls. Varje anställd ska alltid tänka på att dennes uppträdande såväl i arbetet som privat påverkar omvärldens syn på företaget. En anställds arbete ska bl.a. präglas av högt etisk standard. Det framgår även att när en anställd ställs inför ett etiskt problem bör denne ta upp problemet med sin närmaste chef eller Compliance.

Av företagets förteckning över externa uppdrag och sysslor framgår vidare att för att utesluta att intressekonflikter uppstår, ska företaget utreda anställdas uppdrag och dess art.

Disciplinnämnden delar disciplinutskottets uppfattning att situationen förändrades på ett väsentligt sätt i och med att fadern dagen efter bolagsstämman, där licenshavaren valdes till styrelseledamot, meddelades näringsförbud. Även om licenshavaren ännu inte hade registrerats som styrelseledamot i Bolag A så var han efter det att fadern hade meddelats näringsförbud, den 20 maj 2015, i praktiken den ende som kunde företräda Bolaget. I enlighet med företagets interna regler, som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut, borde licenshavaren i den situationen ha informerat sin närmaste chef eller Compliance om de ändrade förhållandena och diskuterat lämpligheten av att fortsätta uppdraget som styrelsesuppleant och det av bolagsstämman beslutade uppdraget som styrelseledamot. Företaget har – genom licenshavarens underlåtenhet att informera om de ändrade förhållandena – inte fått möjlighet att göra en bedömning av den förändring som hade ägt rum efter att företaget hade godkänt hans uppdrag som suppleant. Genom att han dröjde till december 2015 med att informera företaget om de ändrade förhållandena, som innebar att han ensam fick ansvaret för Bolag A, när fadern på grund av näringsförbud inte längre kunde fullgöra sitt uppdrag som styrelseledamot, riskerade han att försätta sig själv och därmed företaget i en etiskt känslig situation som skulle kunna skada förtroendet för företaget. Överträdelsen är emellertid inte allvarligare än att påföljden kan stanna vid en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%