SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:35

(2016-12-19)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som företagsrådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Licenshavaren har arbetat inom företaget sedan 2011.

Företaget har anmält att licenshavaren har agerat i strid med externa och företagets interna regler.

Företaget har i huvudsak anfört följande: I rollen som företagsrådgivare har licenshavaren bl.a. handlagt bolåneärenden. I maj 2016 togs ett beslut om bolån till ett bolag. Enligt beslutet skulle belåningsgraden vara ca 62 procent av köpeskillingen. I början av juni samma år betalades lånet ut av licenshavaren. Vid den efterföljande dualitetskontrollen, som utförs av en anställd med behörighet att fatta kreditbeslut (kontrollant), upptäcktes att den faktiska belåningsgraden var betydligt högre än de i kreditbeslutet stipulerade 62 procenten. På grund av en lägre köpeskilling uppgick belåningsgraden istället till 80 procent. Kontrollanten kunde därför inte ge sitt godkännande till hanteringen av bolånet. Eftersom lånet redan var utbetalt fick licenshavaren i uppdrag att upprätta en ny kreditpromemoria för att på så sätt få ett nytt kreditbeslut fattat. Efter en tid frågade kontrollanten om licenshavaren hade upprättat en ny kreditpromemoria och därmed fått ett kreditbeslut fattat i behörig ordning. Licenshavaren uppgav då att han skulle ordna detta. I början av september 2016 frågade kontrollanten på nytt licenshavaren om han upprättat kreditpromemorian och fått ett nytt kreditbeslut fattat i behörig ordning. Licenshavaren uppgav då att ”det är fixat”. När kontrollanten sedan granskade detta upptäckte denne att licenshavaren inte upprättat någon ny kreditpromemoria och därmed inte fått något nytt kreditbeslut fattat. På kontrollblanketten återfanns istället, kontrollantens stämpel och namnteckning trots att denne aldrig godkänt hanteringen av ärendet. För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs på verksamheten avseende kreditgivning och framför allt avseende den kreditrisk som företaget är beredd att ta är det av vikt att de anställda agerar i enlighet med de kreditbeslut som fattas. Företagets bedömning är att då licenshavaren, när han fick reda på att köpeskillingen blivit en annan än den ursprungligen uppgivna, tillåtit en högre belåningsgrad än den i kreditbeslutet fastslagna, har han brutit mot företagets kreditpolicy. Enligt företagets mening var licenshavaren skyldig att, när han fått kännedom om de förändrade omständigheterna, säkerställa att ett nytt kreditbeslut fattades i behörig ordning. Att därefter försöka dölja den felaktiga hanteringen genom att förfalska en kollegas namnteckning ser företaget som mycket allvarligt. I denna del anser företaget att licenshavaren har brutit mot företagets uppförandekod och etikinstruktion.

Licenshavaren har på grund av sitt ovan redovisade handlande blivit uppsagd från företaget. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Överväganden

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig till disciplinnämnden men har inte låtit sig avhöras. Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Det finns inte anledning att ifrågasätta de av företaget lämnade uppgifterna.

Av utredningen framgår att licenshavaren – trots upprepade påminnelser – har underlåtit att upprätta ett nytt kreditbeslut och att han sanningslöst har påstått att så har skett vilket han har försökt dölja genom att upprätta en kontrollblankett och underteckna denna med kollegans underskrift och stämpel. Med hänvisning till bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 16 § i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut och vad där framgår samt företagets kreditpolicy och företagets uppförandekod har licenshavaren på ett allvarligt sätt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och vad som gäller enligt företagets kreditpolicy. Hans licens bör därför återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%