SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:36

(2016-12-19)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets riktlinjer för anställdas egna affärer, genom att för sent anmäla tre värdepappersaffärer och anfört följande. Licenshavaren informerade företaget i slutet av februari 2016 att hon upptäckt att vissa värdepapperstransaktioner, för vilka det eventuellt förelåg rapporteringsskyldighet, inte hade rapporterats till företaget. I anslutning till informationen kom licenshavaren in med avräkningsnotor på genomförda transaktioner. Funktionen för regelefterlevnad genomförde en granskning och kom fram till att tre affärer hade rapporterats för sent. Utifrån licenshavarens information och rapporten från funktionen för regelefterlevnad kan företaget konstatera att anmälningarna av transaktioner som genomfördes den 24 november 2015 och den 20 mars 2015 har inkommit för sent till företaget. Reglerna har kommunicerats till licenshavaren vid återkommande utbildningar och andra informationsmöten hos företaget.

Licenshavaren har medgett regelöverträdelsen och har i huvudsak anfört följande. Hon har sedan hon anställdes i företaget 2007 främst investerat i icke anmälningspliktiga finansiella instrument. Utöver detta har hon haft ett begränsat innehav i aktier och certifikat. Hon ser regelbundet över sin portfölj och i mars 2015 valde hon att avyttra bl.a. två aktieinnehav. Under den här tiden var hon föräldraledig och glömde bort att anmäla affärerna till företaget. I slutet av november samma år genomförde hon en större förändring i sin portfölj, som innebar att hon bl.a. avyttrade det sista anmälningspliktiga innehavet, ett certifikat. Hon var vid den tidpunkten inte medveten om att certifikat var ett anmälningspliktigt finansiellt instrument och hon missade därför att rapportera affären till företaget.

I slutet av februari 2016 kom hon på att hon inte hade anmält de i mars avyttrade aktierna. Hon blev också tveksam till om certifikatet, som avyttrades i november var anmälningspliktigt. Hon begärde möte med företagets jurist och redogjorde för samtliga innehav och försäljningar som skett. Hennes anmälan lämnades över till funktionen för regelefterlevnad för granskning och efter ganska lång tid konstaterade funktionen för regelefterlevnad att rapporteringsskyldighet förelåg för avyttringarna av aktierna och certifikatet och att de därmed hade rapporterats för sent.

Det var hon själv som informerade sin arbetsgivare om att hon inte rapporterat affärerna på ett korrekt sätt. Hon handlar inte längre med anmälningspliktiga finansiella instrument, för att denna situation inte ska uppstå igen.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av 8 kap. 1 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse framgår att värdepappersinstitut ska ha riktlinjer och rutiner för egna affärer. Vidare anges i 8 kap. 2 § samma föreskrifter att riktlinjerna och rutinerna bl.a. ska säkerställa att alla relevanta personer som omfattas av reglerna är medvetna om dels de begränsningar som finns för egna affärer, dels de åtgärder som fastställts av värdepappersinstitutet och som reglerar egna affärer m.m. Av Svenska Fondhandlareföreningens branschregler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående framgår det av punkten 4.2.1 att den anmälningsskyldige ska underrättas om sin anmälningsskyldighet av arbetsgivaren och av avsnitt 7 första stycket punkt 1 att arbetsgivaren ska på lämpligt sätt förvissa sig om att den anmälningsskyldige tagit del av reglerna.

Av företagets interna riktlinjer för anställdas egna affärer framgår av punkten tre att anmälan för anställdas utförda affärer i finansiella instrument ska ha kommit företaget tillhanda senast inom tre bankdagar från affärens genomförande.

Genom företagets uppgifter och licenshavarens erkännande, är det utrett att hon kände till sin skyldighet att anmäla egna värdepappersaffärer och att hon avseende tre affärer har överträtt företagets interna regler genom att inte i rätt tid anmäla dessa till företaget. Hon har dock på eget initiativ uppmärksammat företaget om den sena rapporteringen. Disciplinnämnden bedömer överträdelserna som ringa och i enlighet med disciplinnämndens praxis, bör licenshavaren meddelas en erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%