SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2016:38

(2016-12-20)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var, vid tiden för den aktuella händelsen, anställd som sparspecialist hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anfört följande. Arbetet som sparspecialist innebär att arbeta med privatekonomisk rådgivning både till företags- och privatkunder. Rådgivningens inriktning är främst placeringar, sparande och försäkringar. Befattningen omfattas av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vid en intern kontroll upptäcktes ett samarbete mellan en rådgivare och licenshavaren. Av dokumentation från rådgivningsmöte ska namnet på den rådgivare som genomfört rådgivningen framgå. Av 19 rådgivningsmöten har dokumentationen skett av den andra rådgivaren och inte av licenshavaren, som trots detta har tillgodoräknat sig försäljningsresultatet från dessa möten i sin försäljningsuppföljning. Företagets internutredning har visat att licenshavaren inte har varit närvarande i alla för anmälan aktuella rådgivningsmöten. I de fall hans namn har funnits med i bokningen har

detta lagts till efter det att rådgivningsmötet har ägt rum. Rådgivaren, som licenshavaren har samarbetat med, har inte före år 2015 behövt specialistråd för de standardprodukter, som det vid rådgivningsmötena har varit fråga om. Företagets sparspecialister omfattas av ett bonussystem som är direkt baserat på rapporterad försäljningsuppföljning. Det individuella bonusgrundande försäljningsresultatet gäller resultat från egna genomförda rådgivningar och inte försäljningsresultat från andra rådgivare. De felaktiga försäljningssiffrorna har ökat licenshavarens bonus med 2,5 procent. Företagets förtroende för licenshavaren är skadat då han har missbrukat detta genom att agera i strid med de kriterier och definitioner som gäller för sparspecialister för att erhålla bonus. Licenshavaren har sagt upp sig och avslutat sin anställning i företaget och avsagt sig den rörliga lönedelen som skulle ha utbetalats för 2015 och för 2016 innan han valde att avsluta sin anställning i företaget.

Licenshavaren har anfört följande. I de få fall som han inte har deltagit fysiskt i rådgivningsmöten har han varit engagerad i affären och försett rådgivaren med specialistråd. Rådgivaren har bekräftat att hans specialistråd har varit avgörande för träffade affärsuppgörelser. Han hade även pensionsplaceringar som sitt arbetsområde. Även om licensierade rådgivare också besitter viss kompetens inom dessa områden var hans uppgift vid kundträffarna att ge kunderna uppmärksamhet, se på placeringarna utifrån nya infallsvinklar och komma med ytterligare argument i fråga om lämpliga placeringsområden. Rådgivarna använder specialistkåren på olika sätt. En del bokar specialister för allt, andra för översyn och några enbart för svåra placeringar. Vissa bokar med lång framförhållning medan andra bokar med kort varsel. Allt går ut på att utföra ett bra arbete. Han vill även framhålla att det inte har funnits någon specialist i regionen före honom. Företaget har inte preciserat vilka regler som han skulle ha brutit mot. Uppgifterna om påstådda regelöverträdelser är diffusa.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut framgår att de anställda i ett medlemsföretag bör i all sin verksamhet i företaget, vid utförande av andra uppdrag och privat bete sig så att förtroendet för företaget och för värdepappersmarknaden upprätthålls. Vidare anges att all verksamhet ska präglas av hög etisk standard och vid tveksamheter bör saken tas upp med närmaste chef eller compliancefunktionen. Av företagets etiska riktlinjer framgår att medarbetarna ska agera lagligt, etiskt och professionellt samt följa företagets koncerndirektiv och instruktioner i sitt yrkesutövande. I företagets kriterier för placerings- och pensionsspecialister anges de individuella mål som ska uppnås t.ex. antalet kundbesök och försäljningsvolym.

Företaget har påstått att licenshavaren har tillgodoräknat sig försäljningsresultat från en annan rådgivares rådgivningsmöten i avsikt att erhålla en högre rörlig lönedel. Licenshavaren har å sin sida förnekat företagets påstående om regelöverträdelse. Han har dock medgett att han i några fall inte deltagit fysiskt i rådgivningsmöten, men att han, även i dessa fall, försett den andre rådgivaren med specialistråd som har varit avgörande för den träffade affärsuppgörelsen. Av de uppgifter som företaget lämnat i ärendet framgår att det vid 19 rådgivningstillfällen angetts i dokumentationen att det är den andre rådgivaren som genomfört rådgivningen. Licenshavaren har inte bestritt dessa uppgifter. Licenshavaren har, såsom hans inställning får förstås, ansett att han har haft rätt att tillgodoräkna sig den andre rådgivarens genomförda rådgivningar och försäljningsresultat, eftersom han har lämnat specialistråd. Emellertid framgår av företagets regler att storleken på den individuella bonusen ska grunda sig på resultatet från kundbesök och försäljningsvolym. Licenshavarens tolkning av de angivna bestämmelserna kan anses tveksam mot bakgrund av reglernas utformning. Även om han själv har ansett sig haft rätt till bonus på grund av sin medverkan vid rådgivningen borde han ha insett att det mot bakgrund av reglernas utformning inte var självklart. Han borde därför ha kontrollerat med sin chef hur reglerna skulle tolkas och tillämpas för att komma i åtnjutande av bonus. Så har emellertid inte skett. Han har således brutit mot företagets etiska regler.

Överträdelsen är emellertid inte allvarligare än att påföljden kan stanna vid en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%