SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2017:32

(2017-10-31)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens från dagen för detta beslut till utgången av januari 2018.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Licenshavaren har arbetat inom företaget sedan 2010.

Företaget har anmält att licenshavaren, genom att registrera information om kunder som han inte träffat, agerat i strid med externa och interna regler och att hans handlande är av allvarlig karaktär.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavarens licens återkallas, men har förklarat att det inte finns någon erinran mot att återkallelsen tidsbegränsas.

Företaget har i huvudsak anfört följande.

I rollen som rådgivare har licenshavaren bl.a. tillhandahållit investeringsrådgivning till ickeprofessionella kunder. Innan investeringsrådgivning får tillhandahållas en kund måste information samlas in avseende kundens ekonomiska situation, mål och syfte med de tilltänkta investeringarna samt kundens kunskap och erfarenhet av de tilltänkta tjänsterna eller produkterna. De investeringsråd som därefter tillhandahålls måste baseras på uppgifter som rådgivaren samlat in och vara lämpliga utifrån kundens individuella förhållanden (lämplighetsbedömning). När rådgivare samlar in information om sina kunder ska informationen registreras i ett särskilt system. En påminnelse genereras från systemet till ansvarig rådgivare när behovsanalysen för kunder som rådgivaren är ansvarig för är äldre än ett år. Påminnelsen ligger som en ”att göra-post” i systemet. – I november 2016 upptäcktes vid en intern kontroll att licenshavaren registrerat information i systemet för ett 60-tal kunder utan att ha varit i kontakt med dem. Han har till företaget uppgett att information, som han registrerade inom ramen för behovsanalysen, i vissa fall var sådan information som han känt till sedan tidigare medan andra kunder var sådana som han inte hade någon kännedom om. Licenshavaren har uppgett till företaget att hans tanke varit att kontakta kunderna och göra informationsinsamlingen på ett korrekt sätt så snart som möjligt.

För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs på verksamheten avseende investeringsrådgivning är det av yttersta vikt att anställda följer de instruktioner som finns i detta avseende. Enligt företagets mening har licenshavaren genom att registrera kundinformation utan att ha gått igenom informationen med kunderna åsidosatt sina skyldigheter enligt företagets instruktion om investeringsrådgivning. Företaget anser också att licenshavaren i sitt agerande handlat i strid med de grundläggande principerna om att agera ansvarsfullt och etiskt, vilka kommer till uttryck i företagets uppförandekod. Företaget vill också understryka att även för det fall licenshavaren avsett att i efterhand stämma av informationen med de aktuella kunderna, så föreligger en risk för att någon annan rådgivare i företaget, vid en eventuell kontakt med kund, baserar sin rådgivning på uppgifter som skulle kunna vara felaktiga. Företaget vill emellertid framhålla att inga fall hittats där kund lidit skada till följd av licenshavarens agerande.

Licenshavaren har erkänt det som lagts honom till last i företagets anmälan och i huvudsak anfört följande.

Han har under hela sitt professionella yrkesliv sedan 1995 aldrig gjort sig skyldig till ett regelbrott eller på annat sätt misskött sina arbetsuppgifter, utan skött dessa på ett bra och korrekt sätt. Det finns inga ursäkter för det inträffade, bara möjliga förklaringar. Han har sedan 2015 tagit hand om en nära anhörig som har demens och som bor många mil ifrån honom. Den anhörigas sjukdom har tagit upp en stor del av hans tid. Det finns ingen annan som kan bistå den anhöriga med olika nödvändiga vardagliga bestyr. I september 2016 blev det uppenbart hur långt framskriden sjukdomen var och att den anhöriga var i behov av mer stöd och hjälp. Den anhörigas sjukdom upptog då en oproportionerligt stor del av hans vakna tids tankeverksamhet och han tänkte i vissa situationer inte riktigt klart och uppträdde nog inte riktigt logiskt och rationellt i alla sammanhang. Han fick en livskris och mådde psykiskt dåligt. Det är inte helt ovanligt att anhöriga till dementa själva drabbas av en smärre ”depression”. Han tror att detta är en starkt bidragande orsak till de oriktiga behovsanalyserna som han gjort sig skyldig till. Han ville hålla den tidsgräns som han och chefen hade satt sedan tidigare, och han hade ett stort antal genomgångar att genomföra på kort tid samtidigt som han var under stark mental press. Hans tanke var att senare göra klart alla genomgångar på ett korrekt sätt. Han borde förstås ha informerat chefen om att han inte skulle kunna hålla den tidsgräns som var bestämd. Det var ett stort misstag att han inte gjorde det. – Att ha en bra etisk och moralisk kompass är en grundförutsättning i hans agerande både privat och professionellt. Han har förstått innebörden av det inträffade och hur allvarligt det är. Hans arbetsgivare har i december 2016 gett honom en skriftlig varning. Han har verkligen lärt sig en läxa. Det inträffade har inte hänt tidigare och kommer garanterat aldrig att hända i framtiden. Han har i dag verktyg för att se till detta. Han vill uppriktigt be om ursäkt för det som hänt. Det har aldrig funnits något uppsåt att orsaka skada för kunder eller för hans arbetsgivare och ingen kund har heller lidit ekonomisk skada eller på något annat sätt drabbats negativt. Han har inte heller själv tjänat på agerandet. Den enda person som har förlorat på det inträffade är han själv. Han skulle vara mycket tacksam om disciplinnämnden kunde ta detta i beaktande när lämplig påföljd bestäms och åtminstone ta en erinran eller varning under övervägande som lämplig åtgärd.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Genom företagets uppgifter och licenshavarens erkännande är det utrett att han för ett sextiotal kunder registrerat information om kundernas ekonomiska förhållanden i företagets system utan att ha verifierat informationen genom att först kontakta kunderna och göra en lämplighetsbedömning. Hans handlande strider mot företagets instruktion om investeringsrådgivning och uppförandekod samt mot bestämmelser i lag och branschregler om att agera hederligt och professionellt. Vidare strider handlandet mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Det har varit fråga om upprepade överträdelser som avsett ett stort antal kunder. Till det kommer den risk som företaget framhållit, att någon annan rådgivare skulle kunna basera sin rådgivning på dessa uppgifter och att företagets anseende därmed kunnat skadas.

Sammantaget delar disciplinnämnden disciplinutskottets bedömning att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens bör därför återkallas. Med hänsyn till de omständigheter som licenshavaren har anfört och då varken kunder eller företaget, såvitt framkommit, lidit ekonomisk skada, anser disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en tillfällig återkallelse av hans licens att gälla intill utgången av januari 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%