SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2017:33

(2017-11-01)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets regler för personalens egna och närståendes affärer.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har i huvudsak anfört följande:

Enligt företagets regler är anställda skyldiga att anmäla sina värdepappersaffärer till företaget inom viss tid. Under åren 2016 och 2017 har licenshavaren underlåtit att rapportera tolv aktieaffärer för egen räkning. De aktuella affärerna genomfördes den 27 juni 2016, den 21 juli 2016, den 1 augusti 2016, den 17 augusti 2016, den 4 april 2017 (2 affärer), den 5 april 2017 (5 affärer) och den 24 april 2017. Vissa affärer anmäldes till compliance först den 29 juni 2017 och vissa affärer anmäldes först den 4 juli 2017, efter det att compliance inom ramen för en kontroll av anställdas egna affärer upptäckt och för licenshavaren påtalat att affärerna inte hade rapporterats i tid. – Licenshavaren har till företaget anfört att överträdelserna berott på rena förbiseenden. Företaget ser ingen anledning att ifrågasätta detta.

Anställda får del av företagets regler när anställningen påbörjas och de som omfattas av reglerna ska årligen lämna en bekräftelse på att dessa följts. Licenshavaren har i en särskild bekräftelse den 14 juni 2017 intygat att han tagit del av reglerna, följt de anvisningar som fastställts i dessa och rapporterat samtliga värdepappersaffärer både för egen och för närståendes del.

Licenshavaren har, som hans svar får förstås, erkänt att han överträtt företagets regler för personalens egna och närståendes affärer. Han har i huvudsak anfört följande:

Han kan bara åberopa slarv och för hög arbetsbelastning. Till sitt försvar har tidigare compliance hävdat att affärer gjorda i pensionsförsäkringar inte behövde rapporteras. Han har aldrig brutit mot den s.k. enmånadsregeln. Det var också han som tog upp frågan om anställdas egna affärer med företaget när hans pensionsförsäkring gjordes om från en fondförsäkring till en depåförsäkring. Det rörde sig om större belopp och han ville vara säker på att han verkligen gjorde rätt. Han blev då uppmärksammad på att alla affärer, även i pensionsförsäkringar, skulle anmälas till företaget. Han inser att det är hans ansvar att vara uppdaterad i fråga om företagets riktlinjer och det har han inte gjort i tillräcklig utsträckning.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är, genom företagets uppgifter och genom licenshavarens erkännande, utrett att han avseende tolv egna affärer har underlåtit att följa företagets interna regler genom att inte i rätt tid anmäla dessa till företaget. Hans anmälan har skett först efter påpekande av compliance. Licenshavaren har alltså vid upprepade tillfällen åsidosatt vad som åligger honom i tjänsten. Att han tidigare, i samband med att hans pensionsförsäkringar gjordes om, tagit upp frågan om egna affärer med företaget påverkar inte bedömningen. Flera av affärerna låg dessutom utanför pensionsförsäkringarna. Disciplinnämnden finner att licenshavaren i enlighet med disciplinnämndens praxis bör meddelas en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%