SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2017:34

(2017-11-01)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält bl.a. att licenshavaren tillskansat sig pengar från två kunder i företaget under de två första kvartalen 2017.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har i huvudsak anfört följande:

Licenshavaren har från kundernas konto genomfört överföringar till egna konton i företaget och i samband därmed falskeligen undertecknat aktuella överföringsuppdrag med kundens namn. Överföringarna har skett vid 56 tillfällen och till ett belopp om sammanlagt 329.100 kr. Händelserna uppdagades efter det att en av de berörda kunderna hörde av sig till företaget kring de utförda transaktionerna. Licenshavaren har till företaget erkänt handlingarna. – Licenshavaren har även i strid med företagets interna regelverk själv hanterat avstämning av ett antal av de aktuella transaktionerna. Utöver nämnda oegentligheter har licenshavaren dessutom, i strid med gällande internt regelverk, handlagt ärende för nära anhörig. – Licenshavaren är avskedad och polisanmälan är gjord.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Disciplinnämnden utgår därför vid sin bedömning från företagets anmälan. Av denna framgår bl.a. att licenshavaren vid ett stort antal tillfällen olovligen överfört närmare 330.000 kr från två av företagets kunders konton till sina egna konton och därvid försett överföringsuppdragen med falska underskrifter och själv hanterat avstämning för ett antal av de aktuella transaktionerna.

Agerandet är oacceptabelt. Det är helt i strid med lag, branschregler och företagets interna regler. Licenshavarens överträdelser innebär att han allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens bör återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%