SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2017:37

(2017-11-28)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Han har numera aktiv licens och är anställd hos ett annat anslutet företag.

Företaget har anmält bl.a. att licenshavaren inte har anmält en bisyssla.

SwedSec har, med hänvisning till företagets anmälan, begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har i november 2016 för företagets styrelseordförande presenterat en affärsidé, innebärande att konstföremål skulle förmedlas till företagets förmögna kunder mot provisionsersättning från konstförsäljaren. Styrelseordföranden har inte accepterat förslaget och klargjort att konsthandel inte ska bedrivas inom företaget.

I januari 2017 har licenshavaren, trots det tydliga beskedet från styrelseordföranden, ordnat och deltagit i ett möte med konstförsäljaren och en kollega från företaget, för att diskutera hur de skulle kunna förmedla konstverk till förmögna kunder mot provisionsersättning. Det noteras att licenshavaren haft agenturen för förmedlingsverksamheten i Sverige. Vid mötet kom de överens om att licenshavarens kollega skulle förmedla konstföremål till förmögna kunder hos företaget. Kollegan har därefter bedrivit konstförmedling mot 10–20 kunder hos företaget, varav två kunder genomfört konstköp. För detta har kollegan erhållit provision om 144 500 kr. Det är tydligt att licenshavaren har haft ett personligt intresse i konstförmedlingen, annars skulle provisionen för konstförmedlingen aldrig ha betalats från hans konto till kollegans konto. Kollegan har inom ramen för konstförmedlingen rekommenderat kunder att sälja finansiella instrument, som företaget tidigare gett råd om, i syfte att genomföra konstköpen. En av kunderna har sålt finansiella instrument för totalt 1 260 000 kr för att kunna köpa konst. Det finns således en tydlig koppling till företagets verksamhet. Det synes vidare vara fråga om en verksamhet som dels är riskfylld, dels konkurrerar med den som bedrivs av företaget. – Provisionsersättningen till kollegan har betalats ut av licenshavaren genom hans bolag Y AB. Licenshavaren har känt till att de köpare som provisionerna har hänfört sig till har varit kunder hos företaget. Han har varit ansvarig försäkringsförmedlare för den kund som köpt konst enligt vad ovan sagts.

Licenshavaren har vidare, utöver att driva konstförmedlingsagenturen och i samband med detta förmått sin kollega att förmedla konstverk till förmögna kunder i företaget, själv försökt att förmedla konstföremål till kunder i företaget enligt samma upplägg och villkor som sin kollega.

Licenshavaren och kollegan har var och en lämnat en redogörelse för händelserna till företaget. Vad avser deras respektive redogörelse har inte företaget utövat några som helst påtryckningar för att få dem att underteckna sina redogörelser. Företaget har frågat dem om konstförmedlingen, vartefter var och en har redogjort för denna. Deras respektive redogörelse har nedtecknats av företaget och signerats av var och en. Licenshavaren och hans kollega har vid ett uppföljningsmöte fått möjlighet att komplettera eller göra ändringar i sina respektive redogörelser, vilket de inte önskat göra. Licenshavarens nya uppgifter bör följaktligen lämnas utan avseende, i den del de står i strid med vad han har angett i sin redogörelse.

Licenshavarens verksamhet med konstförmedlingen har utgjort en bisyssla. Företaget har inte blivit informerat om bisysslan och har inte godkänt den. Bisysslan har innefattat överträdelse av företagets riktlinjer för hantering av etiska frågor vad avser reglerna om tveksamma åtgärder, jäv och bisysslor.

Licenshavaren har med anledning av de aktuella överträdelserna sagt upp sig och avslutat sin anställning hos företaget. Företaget har inte hamnat i någon besvärlig situation i anledning av detta. Tvärtom har det förbättrat företagets situation, eftersom företaget inte kan ha anställda som avsiktligt agerar i strid med företagets instruktioner och överträder företagets interna regelverk.

Licenshavaren har förnekat företagets påstående om regelöverträdelser. Han har via ombud anfört i huvudsak följande:

Han har sedan 1990 arbetat som rådgivare och försäkringsförmedlare hos olika företag och haft en sådan roll hos företaget sedan 2008. Under sin tid som rådgivare och försäkringsförmedlare har han aldrig haft några kundklagomål som har medfört kritik eller anmärkningar gentemot honom. Företagets anmälan har sin upprinnelse i att han valt att lämna sin anställning hos företaget. Han kom att, i tidsmässigt samband med ett flertal andra kollegor, säga upp sin anställning. Detta har försatt företaget i en besvärlig situation, vilket synes ha påverkat det sätt på vilket företagets ledning valt att hantera den uppkomna situationen.

Företaget har i sin anmälan åberopat en rad lösryckta påståenden, overifierade omständigheter och illa underbyggda slutsatser, i syfte att försöka framställa en bild av att han i strid med företagets interna föreskrifter, har förfarit illojalt och bedrivit riskfylld verksamhet som bisyssla. Denna bild är inte korrekt. Företaget har, för att säkerställa sina egna intressen, utnyttjat hans, och även en kollegas, beroendeställning som arbetstagare och förmått dem att underteckna de av företaget upprättade och i stora delar felaktiga redogörelserna. – Den 3 mars 2017 var han kallad till ett sedvanligt budgetmöte med företagets ledning. Det visade sig dock att syftet med mötet inte var att diskutera budgetfrågor. I stället konfronterades han vid mötet med frågor och påståenden hänförliga till hans inblandning i den angivna konstverksamheten. Vid mötet ombads han att underteckna den redogörelse som företaget upprättat. Han uppfattade situationen som att han inte hade något val, trots att redogörelsen var felaktig i ett flertal avseenden.

Företaget har felaktigt beskrivit den konstverksamhet som företaget hänvisar till. Konstverksamheten bedrivs av firma Z. En bekant till honom företräder den firman genom fullmakt och ombesörjer på firmans uppdrag försäljning av konst. Företagets påstående om att firmans verksamhet skulle vara konkurrerande med företagets är inte korrekt. Detta följer av att de båda verksamheterna är helt väsensskilda. Det är helt felaktigt att han har haft agenturen för konstverksamheten. Han har varken förmått sin kollega att förmedla konstverken till kunder hos företaget eller själv försökt förmedla konstföremål till kunder hos företaget enligt företagets beskrivning. Han har inte bedrivit någon konstförmedling och har därför inte heller för egen del uppburit någon ersättning för sådan verksamhet, vilket är anledningen till att företaget inte har kunnat presentera någon dokumentation till stöd för sina påståenden.

Det är hans uppfattning att ovanstående omständigheter sammantaget med att företaget inte förmått presentera underlag som styrker företagets påståenden, medför att han inte kan anses ha haft en otillåten bisyssla på sätt som företaget påstått. Mot bakgrund av detta kan han inte anses ha vidtagit åtgärder som står i strid med bestämmelsen om hantering av tveksamma frågor i företagets etiska riktlinjer. Han kan inte heller ha överträtt bestämmelsen i de etiska riktlinjerna om jäv, eftersom han inte kan anses ha handlagt någon fråga i vilken han eller närstående haft något personligt intresse. Vidare har han inte överträtt bestämmelsen i riktlinjerna om bisyssla, då han inte har bedrivit en otillåten bisyssla eller sidoverksamhet. Han har således inte heller bedrivit någon med företaget konkurrerande verksamhet.

Sedan licenshavaren erhållit disciplinutskottets preliminära beslut har han anfört att han inte har några synpunkter på detta.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren betalat provisionsersättning från sitt bolag Y till bolag X, där hans kollega angetts som handläggare på fakturan avseende provision för konstförmedling. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att detta utgör en sidoverksamhet.

Enligt företagets etiska riktlinjer, som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska regler i värdepappersinstitut, ska en anställd inte ägna sig åt sidoverksamhet innan arbetsgivaren blivit informerad om detta och tagit ställning till lämpligheten av uppdraget. Licenshavaren har i strid med företagets etiska riktlinjer underlåtit att informera företaget om den aktuella sidoverksamheten. Företaget har därför inte fått möjlighet att ta ställning till lämpligheten av denna verksamhet.

Reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Det är därför viktigt att anställda fullgör sin anmälningsplikt till arbetsgivaren och att anställda inte ägnar sig åt sidoverksamhet eller åtar sig privata uppdrag utan att detta först har godkänts av arbetsgivaren. Licenshavarens underlåtenhet att inhämta företagets tillstånd för den i ärendet aktuella sidoverksamheten hade kunnat skada förtroendet för företaget. Disciplinnämnden finner att licenshavaren bör meddelas en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%