SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2017:38

(2017-12-11)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hennes licens är numera vilande.

Företaget har anmält bl.a. att licenshavaren tagit pengar genom obehöriga uttag från en kunds konto för egen vinning under våren 2017.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak:

Licenshavaren har vid sex tillfällen under tiden den 7 februari till den 17 maj 2017 tagit ut pengar från en kunds konto. Hon har dels överfört dem till sitt eget eller närståendes konto, dels betalat privata räkningar. Pengarna har enligt licenshavarens egna uppgifter gått till bl.a. konsumtion och amorteringar. Hittills uppgår det totala beloppet till 114.500 kr. Därutöver har licenshavaren erkänt att hon sedan mitten av år 2015 gjort obehöriga uttag från samma kunds konton. Hon har dolt transaktionerna genom att manuellt ändra texten på uttagen och därmed hur de redovisats i kundens kontoutdrag. Beloppet för dessa transaktioner uppskattas till cirka 200.000–300.000 kr. Vidare har licenshavaren erkänt att hon för egen vinning tagit betalt av kunder för olika tjänster – t.ex. avgift för internetdosa – och därefter tillgodogjort sig beloppet genom insättning på eget konto. Omfattningen har varit svår för företaget att utreda, men beloppet har uppskattats till 50.000–100.000 kr.

Överträdelserna upptäcktes i juni 2017 genom att en för kunden förordnad god man besökte ett kontor för att reda ut olika uttag som gjorts från kundens konto med anledning av att kunden varit inlagd på sjukhus vid tiden för de aktuella uttagen. Gode mannen hänvisades till det kontor där uttagen gjorts och fick träffa licenshavaren som medverkat vid flertalet av de ifrågasatta transaktionerna. Licenshavaren medgav då att ”något blivit fel” och hävdade att beloppen skulle återföras till kunden. Då felaktigheterna inte åtgärdades kontaktade den gode mannen företaget på nytt. När kontorschefen fick information om detta valde denne att konfrontera licenshavaren angående transaktionerna. Hon erkände då att hon gjort de aktuella uttagen. – Företagets säkerhetsfunktion träffade licenshavaren dagen efter konfrontationen och fick då händelseförloppet bekräftat. Företaget har vid utredningen kunnat se att de aktuella uttagen gjorts av licenshavaren och att överföringarna skett till henne själv eller till närståendes konton. I samtal mellan företagets säkerhetschef och licenshavaren har hon inte kunnat lämna någon förklaring till varför hon gjort uttagen och överföringarna. Det mesta ska enligt licenshavaren ha gått till egna räkningar och löpande utgifter. Enligt licenshavaren var tanken att allt skulle betalas tillbaka.

Licenshavaren har riskerat att allvarligt skada allmänhetens förtroende för företaget och företagets anseende mot kunder. Detta i sig är ett brott mot den lojalitetsplikt som föreligger enligt anställningsavtalet. Därutöver har hennes agerande varit i strid med företagets uppförandekod och företagets värderingar. De aktuella regelöverträdelserna ledde till misstanke om förskingring. Licenshavaren har avskedats från företaget och händelserna har polisanmälts.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Disciplinnämnden saknar grund för att ifrågasätta företagets uppgifter och lägger därför dessa till grund för sin bedömning. Det är därmed utrett att licenshavaren under år 2017 olovligen tagit närmare 115.000 kr från en kund genom att vid sex tillfällen överföra medel från kundens konto till sitt eget eller närståendes konto samt att hon under år 2015 gjort obehöriga uttag på samma kunds konton till ett belopp som uppskattats till 200.000–300.000 kr. Därutöver har hon tagit betalt av kunder för olika tjänster och därefter tillgodogjort sig beloppen genom insättning på eget konto.

Som disciplinutskottet funnit är licenshavarens agerande oacceptabelt. Det är uppenbart otillåtet och strider mot såväl branschregler som mot företagets uppförandekod.

Licenshavarens upprepade överträdelser innebär att hon har allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. Hennes licens bör därför återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%