Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:42

(2018-11-08)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets interna regler om kunskap och kompetens vid bolånerådgivning.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Under den period som anmälan avser arbetade licenshavaren som privatrådgivare i företaget. Han ansvarade för rådgivning till teamets befintliga premium-kunder. Rådgivningen omfattade samtliga privatekonomiska frågor. Det ålåg licenshavaren att agera proaktivt för att ackvirera nya kunder.

När licenshavaren påbörjade sin anställning i företaget i november 2017 var han redan SwedSec-licensierad, grundat på licensieringstestet för rådgivare. Med anledning av att hans arbetsuppgifter i företaget även skulle omfatta rådgivning om bolån, ställde företaget krav på att han skulle avlägga licensieringstest för bolån. I samband med sin anställning skrev licenshavaren under ett anställningsavtal i vilket det framgick att tjänsten förutsatte att han erhöll rätt SwedSec-licens samt följde reglerna om försäkringsförmedling. Licenshavaren har även signerat företagets kompletterande anställningsvillkor varvid han bekräftat att han var medveten om att han var skyldig att följa och hålla sig uppdaterad om såväl relevanta lagar och regler som företagets interna policys och processer, att dessa fanns att läsa på företagets intranät och att han var skyldig att genomgå obligatoriska internutbildningar samt vid behov söka ytterligare information och råd om relevanta lagar och reglers tillämpning.

Licenshavaren har efter ett flertal försök inte fått godkänt resultat på bolånetestet. Företaget och licenshavaren har träffat en överenskommelse om att han inte får diskutera bolån med kunder förrän han genomfört bolånetestet med godkänt resultat. För att säkerställa detta skulle han genomföra sina kundmöten tillsammans med en SwedSec-licensierad kollega med godkänt bolånetest, som skulle ta all diskussion rörande bolån. – Företaget blev i mars 2018 uppmärksammad på att licenshavaren genomfört möten vid vilka bolån diskuterats utan att den behöriga kollegan varit närvarande genom att företaget mottog kundklagomål, avseende främst att kunderna inte fått den återkoppling som utlovats av licenshavaren. Det fanns även ärenden där kunder ifrågasatt hans råd avseende bolån. – Vid en kontroll i samband med de inkomna klagomålen kunde konstateras att licenshavaren under perioden 18 januari till 18 mars 2018 har haft tolv möten inbokade med tolv olika kunder där bolån diskuterats. Vid dessa möten har licenshavaren, via krypterade meddelanden, skickat en kort sammanfattning av mötet till kunden. Av meddelandena framgår att han i sju fall diskuterade ränterabatt med kunderna, i fyra fall möjligheten till utökat lån, i två fall frågor om amortering och i ett fall frågan om ändring av bindningstid för lån.

Licenshavaren fick en skriftlig erinran med anledning av händelserna. Av denna framgår att företaget ser allvarligt på att licenshavaren upprepade gånger agerat i strid med företagets uttryckliga instruktioner. I samband med erinran blev licenshavaren omplacerad till annan tjänst och arbetar således inte längre som privatrådgivare. – Företaget anser att licenshavaren har begått en regelöverträdelse, oavsett om denna har skett avsiktligen eller inte. Han borde ha kännedom om vad som utgör en rådgivningssituation och kan inte lägga ansvaret på sina kollegor genom att uppge att de känt till att han inte hade klarat bolånetestet.

Licenshavaren har bestritt att han medvetet har brutit mot några interna regler hos företaget eller mot SwedSecs regelverk. Han har anfört i huvudsak följande:

Han vet vad det innebär att ha SwedSec-licens. Han skulle aldrig göra något som riskerar att han blir av med licensen. Det innebär att han i kommunikation per e-post och i möten med kund sett till att inte lämna några råd avseende bolån. De flesta meddelanden till kunden har gällt den aktuella ränterabatten. Informationen har han först stämt av med kontorschefen, tillförordnad kontorschef eller en kollega med licens. Han har bett om deras råd och efterfrågat den ränterabatt som han kan erbjuda. Han har inte tagit några beslut själv. Det har inte varit några som helst tvivel om att de personer som han har rådfrågat om ränterabatterna har känt till att han saknade godkänt bolånetest. Han har inte förstått att information om ränterabatt till kund är en rådgivningssituation och därmed att se som en regelöverträdelse. Han har dessutom inte fått information av vare sig kontorschef eller kollega om att så är fallet. Hade han fått veta det hade han självklart inte svarat på kundens förfrågning utan låtit någon kollega göra det i stället.

Han vill inte sätta sin anställning på spel och är medveten om att han inte får lämna råd till kunder avseende bolån. Han har i flera år arbetat med rådgivning och vet vikten av att hålla sig inom regelverket. Det gäller även i denna situation där han är medveten om att han inte har ett godkänt bolånetest trots att han har kämpat med att försöka klara det. Av olika anledningar, främst privata skäl, har han inte funnit den ro som har behövts för att klara testet. Han vill framhålla att han har fått stöd för att klara testet både av sin arbetsgivare och av kollegor. – Han har omplacerats till en ny tjänst i en annan stad. Han pendlar från sin hemstad till den andra staden fem dagar i veckan. Han har ett barn på drygt ett år som i september 2018 börjar på förskola. Den uppkomna situationen har vänt upp och ner på hans vardag. Han skulle aldrig sätta sin anställning på spel medvetet, och han finner det olyckligt att hans arbetsgivare har valt att omplacera honom för något som han inte har uppfattat som fel.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Av utredningen framgår att licenshavaren vid ett flertal tillfällen med olika kunder har diskuterat bolån. Enligt av företaget åberopade meddelanden har han därvid lämnat erbjudande om kredit och diskuterat möjligheten till utökad kredit, lämnat besked i fråga om ändring av amortering, diskuterat befintliga lån och lämnat information om vad som händer med befintliga bolån om kunden skulle byta bostad samt fört en diskussion med en kund huruvida denne skulle behålla sin rörliga ränta samt informerat om ränterabatter.

Licenshavaren får i nämnda situationer anses ha utfört uppgifter som omfattas av de krav på kunskap och kunskapstest som anges i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:29) om sådan verksamhet. Eftersom han inte uppfyllde kraven har han brutit mot dessa regler. Enligt företagets obestridda uppgift har licenshavaren instruerats dels att genomföra sina kundmöten tillsammans med en SwedSec-licensierad kollega med godkänt bolånetest, dels att denna kollega skulle ta all diskussion med kunder rörande bolån. Genom att själv föra diskussioner rörande bolån – oavsett hans uppfattning om huruvida han befunnit sig i en rådgivningssituation – har han agerat i strid med företagets uttryckliga instruktion om hur hans kundmöten skulle vara organiserade. Instruktionen har haft sin grund i nyss nämnda regelverk. Genom sitt handlande har licenshavaren försvårat för företaget att säkerställa kraven på kunskap och kunskapstest.

Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör meddelas en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%