Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:43

(2018-11-09)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var anställd som privatrådgivare hos företaget och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Han har numera vilande licens.

Företaget har anmält att licenshavaren vilselett företaget och lämnat felaktig information om sin bakgrund.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren anställdes av företaget 2017. Det visade sig senare att licenshavaren i rekryteringsprocessen hade lämnat felaktiga uppgifter. Han är dömd för brott i en tidigare yrkesroll och avtjänade ett fängelsestraff. Licenshavaren har åberopat en CV med i detta avseende vilseledande och felaktig information. I sin CV angav licenshavaren att han hade arbetat på en viss arbetsplats under en period då han i själva verket satt i fängelse.

Företaget anser att licenshavarens brott var relevant för den lämplighetsprövning som gjordes i samband med att han fick aktiv licens i maj 2016. Vid denna har licenshavaren, enligt företagets mening, lämnat felaktig information genom att han svarat nej på frågan om han under de senaste fem åren dömts för brott som kan ha betydelse för lämpligheten som licenshavare. Den aktuella historiken är relevant, inte minst då licenshavaren avsågs få förtroendet att hantera kundkontakter. Det inträffade ledde till att licenshavaren och företaget kom överens om att han skulle lämna sin anställning i företaget.

Licenshavaren har bestritt att han ljugit explicit och anfört i huvudsak följande:

Han sökte arbete hos företaget under sommaren 2017 och tillträdde sin tjänst som privatrådgivare i mitten av augusti samma år. Han genomgick samma anställningsförfarande som alla andra och fick i samband med detta lämna in utdrag ur belastningsregistret som efterfrågades. Anledningen till att det brott han blivit dömd för inte framgick var att straffet var avtjänat och att brottet inte ska spela någon roll vid tjänstgöring inom banksektorn.

Naturligtvis skrev han inte i sin CV att han suttit i fängelse utan han utelämnade den tiden. Direkt efter att han kommit hem från sin anstaltsvistelse började han att arbeta. Detta var en del av hans fängelsestraff då han till en början utförde arbetet med fotboja. Den tjänstgöringen står med i hans CV och om det har blivit något fel på uppgifterna kring exakt när han påbörjade arbetet, ber han om ursäkt, men han tror knappast att uppgifterna om hans tjänstgöring där var det som tippade vågskålen till hans fördel då företaget valde att anställa honom. Han tror i stället att företaget uppfattade honom som kompetent och kunnig och att det var detta tillsammans med hans övriga tjänstgöring på olika finansbolag som gjorde att han fick sin anställning i företaget. Ingen gång har han ljugit explicit, men alla har väl någon gång undvikit att tala om något som skulle innebära att man framställs i en sämre dager.

Beträffande frågan som företaget lyfter och där han svarat nej, är hans enda kommentar att om företaget avsåg en fullständig uppräkning av alla existerande brottmålsdomar så skulle frågan inte vara formulerad så som den är skriven. Det är hans bestämda uppfattning att det brott han har begått inte bör ha någon betydelse för hans arbete som privatrådgivare. Han har aldrig agerat oetiskt, olämpligt eller klandervärt i sin yrkesutövning hos företaget. Däremot har han ofta fått beröm för sitt hårda arbete, sin pålitlighet och lojalitet.

Tilläggas kan också att han till fullo avslutat en provanställning om sex månader hos företaget utan så mycket som ett klagomål från arbetsgivaren. Avbrytandet av hans anställning skedde inte på hans initiativ, utan föregicks av telefonsamtal från någon som är av åsikten att en människa som avtjänat ett straff och skaffat ett nytt jobb i en annan sektor aldrig ska få gå vidare. Direkt efter dessa illvilliga samtal ombads han att omedelbart lämna sin tjänst, vilket han också gjorde. – Han anser inte att domarna alls är relevanta i detta fall. Han yrkar därför att domarna inte ska bifogas utredningen till disciplinnämnden då den ska fatta beslut i frågan. Han tycker hela situationen är mycket sorglig då det enda han önskar är att få gå vidare med sitt liv, jobba hårt och göra ett riktigt bra jobb. Beträffande hans SwedSec-licens har han inga avsikter att arbeta i finansbranschen igen.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Disciplinnämnden har tagit del av en dom från hovrätten där licenshavaren dömts för brott till fängelse. Domen har vunnit laga kraft.

Enligt 10 kap. 3 § i SwedSecs regelverk får disciplinnämnden återkalla en licens, om licenshavaren utanför tjänsten har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig som licenshavare. Bestämmelsen svarar mot bestämmelsen om den lämplighetsprövning som ska göras i samband med erhållande av licens. Att det brott som licenshavaren gjort sig skyldig till har begåtts utanför tjänsten och innan han blev licenshavare hindrar alltså inte att hans lämplighet prövas av disciplinnämnden.

Som framgår av 8 kap. 5 § i regelverket bör den som under de senaste fem åren har dömts för brott som till sin karaktär är ägnat att rubba förtroendet för den anställde inte anses lämplig att inneha licens. Av kommentaren till 10 kap. 3 § i regelverket framgår att även annan brottslighet än ekonomisk kan ge anledning att ifrågasätta licenshavarens lämplighet och därmed aktualisera återkallelse av licensen, om brottsligheten bedöms vara av förhållandevis allvarlig natur

Brottet har begåtts utan anknytning till licenshavarens tjänstgöring i företaget. Licenshavaren har emellertid genom det begångna brottet, som är av allvarligt slag, visat sig olämplig som licenshavare. Att svara nej på frågan om tidigare brottslighet i samband med lämplighetsprövningen inför licensieringen strider också mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Mot bakgrund av vad nu anförts bör licenshavarens licens återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%