Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:44

(2018-11-14)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som företagsrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).

Företaget har anmält att licenshavaren brutit bl.a. mot banksekretessen genom att skicka ett e-postmeddelande som innehöll uppgifter om en av företagets kunder.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har i april 2018 från sin privata e-postadress skickat ett e-postmeddelande till en hyresgäst som är bosatt i samma hyresfastighet som hon. I meddelandet skrev hon att hon arbetade som företagsrådgivare hos företaget och att hon, genom sin anställning, kände till att hyresvärden var kund i företaget. Licenshavaren angav även att hyresvärden inte verkade ha kontroll på varken papper eller pengar. I juli 2018 kom hyresvärden in på ett av företagets kontor och visade för kontorschefen en kopia av det aktuella e-postmeddelandet.

Licenshavaren har uppgett att hon skrivit e-postmeddelandet när hon var upprörd. Hon har även berättat att på insättningsavier avseende hyresbetalningar som hyresvärden delar ut finns företagets logotyp, varför hon anser det troligt att övriga hyresgäster kunnat dra slutsatsen att hyresvärden är kund i företaget.

För att företaget ska kunna leva upp till grundläggande krav som ställs på verksamheten och för att förtroendet för företaget ska upprätthållas är det av yttersta vikt att anställda följer de instruktioner som finns avseende banksekretess. – När licenshavaren skickade ett e-postmeddelande med det aktuella innehållet till en annan hyresgäst är det företagets bedömning att det är ett brott mot bestämmelsen om tystnadsplikt i lagen om bank- och finansieringsrörelse, eftersom meddelandet innehöll uppgift om en av företagets kunder. Vidare anser företaget att licenshavaren brutit mot företagets uppförandekod när hon i epostmeddelandet dels har informerat om att hyresvärden har en kundrelation med företaget, dels i meddelandet har lämnat en sammanfattande kommentar om hur hon anser att kunden agerar i sin rörelseverksamhet. I samband med att licenshavaren inledde sin anställning i företaget har hon signerat en särskild sekretessförbindelse som hon, genom sitt agerande, nu har brutit emot. – Företaget har tilldelat licenshavaren en skriftlig erinran.

Licenshavaren har, såsom hon får förstås, vidgått de faktiska omständigheterna. Hon har anfört i huvudsak följande:

När händelsen ägde rum hade hon via post fått ett mycket upprörande brev om hur en av hennes grannar av hyresvärden blivit illa behandlad och som sökte stöd från övriga hyresgäster. Efter att ha läst brevet kände hon att hon måste svara, även om hon själv aldrig upplevt något liknande. Hon skrev därför i frustration ett e-postmeddelande till en annan hyresgäst där hon berättade om sina upplevelser. Hon förklarade att deras hyresvärd innan hon flyttade in bad henne att betala honom ett belopp för att ge henne ett förstahandskontrakt, vilket hon nekade till. Sedan skrev hon bl.a. att hon själv var företagsrådgivare på företaget och att hyresvärden är kund med sitt företag, vilket är svårt att undgå genom dennes sätt att ta betalt, och att hon ifrågasatt sådana saker då det känts väldigt omodernt, men att hyresvärden inte verkade att ha jättebra koll på varken papper eller pengar samt att hyresvärden är väl medveten om detta och för det mesta har en trevlig ton mot henne.

Att hyresvärden med sitt bolag är kund i företaget kan lätt inses eftersom denne använder sig av insättningsavier där hyresvärdens kontonummer i företaget ska anges. För henne är ordning och reda extremt viktigt. Att inte redovisa sina transaktioner är för henne ett tydligt exempel på när någon inte har koll på sina dokument. Att skriva ett sådant här epostmeddelande, som hon inte vet vem som i slutändan kan tänkas få del av, är så klart att bryta mot banksekretessen. Hade hon i stället sagt detta muntligt hade saken varit en helt annan. Hon vill också understryka att hon inte har någon som helst koll på hyresvärdens rörelser i företaget, då hon aldrig har varit inne och kollat detta, men hon förstår om hyresvärden har uppfattat e-postmeddelandet som om hon har full överblick över dennes konton.

Inget av det som har anmälts av företaget har hon gjort medvetet för att bryta mot banksekretessen. Hennes tillstånd vid det aktuella tillfället var varken balanserat eller förståndigt. Hon var upprörd, ledsen och kände ett starkt medlidande. Allt gick väldigt snabbt och hon hade inte en tanke på att hon gjorde något som bröt mot lag. Hennes intention var aldrig att skada någon, utan ett mycket osmidigt sätt att uttrycka sig för att visa medlidande med en annan människa. Mycket av informationen som hon delade kände mottagaren av e-postmeddelandet redan till och just där och då trodde hon att meddelandet skulle stanna där.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är det ostridigt att licenshavaren i det aktuella e-postmeddelandet angett att hyresvärden var kund i företaget samt uttalat sig negativt om dennes agerande i sin rörelseverksamhet. Företaget har gjort gällande att hon härigenom brutit mot banksekretessen och mot företagets uppförandekod.

Bestämmelsen om tystnadsplikt finns i 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och anger att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen får röjas. Det kundskydd sekretessen är avsedd att omfatta ges för alla slag av kundförhållanden och tystnadsplikten omfattar även uppgift om att någon är kund hos kreditinstitutet. Det ankommer på kreditinstitutets anställda att se till att sekretessen upprätthålls.

Av licenshavarens egna uppgifter får det anses framgå att det var på grund av hennes anställning som hon kände till att hyresvärden var kund i företaget. Hon har uppgett att kundförhållandet torde varit känt för hyresgästerna genom att de hyresavier som hyresvärden skickade ut angav ett kontonummer hos företaget. Om det förhåller sig så att en licenshavare medvetet har kommunicerat sekretessbelagda uppgifter endast med någon som redan känner till dem, kan det ha betydelse för bedömningen av om ett röjande kan anses ha skett (jfr beslut 2017:27). I detta fall har licenshavaren bara kunnat göra antaganden om vad motparten känt till. Därutöver har licenshavaren sedan hon avsänt e-postmeddelandet inte haft någon kontroll på spridning av uppgiften. Disciplinnämnden finner att licenshavaren genom e-postmeddelandet får anses obehörigen ha röjt uppgift om kunden.

Däremot kan det inte anses visat att de negativa kommentarerna om hyresvärdens sätt att sköta sin rörelseverksamhet har sin grund i annat än dennes sätt att ta betalt för hyran. I den delen föreligger därför inte i sig någon överträdelse av banksekretessen. Licenshavarens agerande är emellertid klart i strid med företagets uppförandekod och även Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut och visar prov på bristande omdöme.

Licenshavaren har genom sitt agerande riskerat att skada företagets anseende. Även om det är fråga om en engångsföreteelse i det upprörda tillstånd hon befann sig, kan hon enligt disciplinnämndens mening inte undgå en disciplinpåföljd i form av en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%