Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:45

(2018-11-20)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som mäklare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets regler för egenhandel.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Vid en kontroll i maj 2018 upptäckte företaget att licenshavaren i februari 2018 brutit mot den s.k. 30-dagarsregeln. Regeln innebär att anställda, efter en köp- eller säljorder, inte får genomföra ny order i motsatt riktning inom 30 dagar. I detta fall är transaktionerna utförda i en fond som inte är UCITS-klassad och därmed inte undantagen från 30-dagarsregeln. Licenshavaren har under hösten 2017 sålt en annan liknande fond inom 30 dagar efter att han köpt fonden och då genom e-post blivit upplyst om att detta är ett brott mot 30-dagars-regeln och företagets egenhandelsregler. Företaget ansåg vid det tillfället att det var av misstag som han underlåtit att anmäla affärerna. Mot bakgrund av att regeln nyligen hade införts i företaget gick företaget inte vidare med händelsen. Licenshavaren bekräftade vid tillfället att han blivit informerad och att han förstod vikten av att noga kontrollera huruvida ett instrument är UCITS-klassat. Företaget har åberopat en e-postkonversation från hösten 2017 till styrkande av detta.

Licenshavaren har varit anställd i företaget sedan november 2005 och har genom åren erhållit utbildning i egenhandelsreglerna. Han har undertecknat att han närvarat vid en utbildning i januari 2008 och har vid flera tillfällen uppmärksammats specifikt kring 30-dagarsregeln i samband med genomgång av hans egenhandel. Han har som anställd i företaget en skyldighet att sätta sig in i de interna regler som är aktuella för hans position, vilket framgår av företagets uppförandekod som finns som en årlig obligatorisk e-learning. Denna e-learning har licenshavaren genomfört i september 2016. Compliance har våren 2017 hållit obligatorisk utbildning i egenhandelsreglerna för samtliga anställda inom sektionen med anledning av att egenhandelsreglerna hade uppdaterats. Compliance gjorde en mappning av anställda som behövde genomgå utbildningen och licenshavaren var en av dessa. Utbildningen erbjöds vid några tillfällen våren 2017 samt vid ett uppsamlingstillfälle. I dokumentationen över anställda som deltagit vid utbildningen kan licenshavarens signatur inte hittas trots att utbildningen var obligatorisk. – Företaget har fortfarande förtroende för licenshavaren och är efter samtal med honom övertygad om att han har förstått vikten av att följa företagets interna regler för egenhandel.

Licenshavaren har medgett att han handlat fel men invänt att anmälan mot honom är orättfärdig. Han har därvid haft ett flertal synpunkter på företagets utbildning och compliance-funktion och har anfört i huvudsak följande:

Han anser att företagets compliance-enhet har utfört knapphändig utbildning. Företaget har många utbildningar, bl.a. i penningtvätt och dataskydd, men lämnar till sina anställda att själva tolka företagets egenhandelsregler, som skiljer sig från Svenska Fondhandlareföreningens regler, vilka bör vara tillräckliga då det är dessa han har avlagt prov på. Compliance har inte dokumenterat kurser eller presentationer som lämnats till anställda, vilket tyder på bristfällig dokumentation. Han var medveten om att han inte får gå med förlust eller vinst inom 30 dagar men inte att han inte fick gå in i motsatt position inom 30 dagar. Compliance har vid flera tillfällen muntligt meddelat att företagets egenhandelsregler kommer att revideras då de skiljer sig åt mellan anställda beroende på arbetsuppgifter.

Han anser att det är mänskligt att fela eftersom reglerna är snåriga och svåra att hålla isär. Vid en genomgång som företaget höll i mars 2018 framgick att regeln om att det är förbjudet att gå in i motsatt position inom 30 dagar var en nyhet för flera deltagare. Hans förtroende för Compliance har fått sig en törn med anledningen av deras agerande i detta ärende. Han beklagar att han har handlat fel och är ångerfull över detta. Han anser att han inte har fått någon utbildning. Han kommer att göra sitt yttersta för att vara påläst på reglerna och hoppas på att Compliance följer upp att egenhandelsreglerna efterlevs men även säkerställer att personalen erbjuds utbildning. Han anser att företaget i ärendet har valt ut en e-postkonversation för att gynna dess ståndpunkt och dölja Compliance bristande kunskap.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Av utredningen framgår att licenshavaren sålt och köpt tillbaka ett finansiellt instrument som omfattas av företagets s.k. 30-dagarsregel inom den tid som regeln förbjuder. Han har alltså i detta avseende överträtt företagets regler, vilka grundar sig på EU-kommissionens delegerade förordning EU 2017/565 och Svenska Fondhandlareföreningens branschregler rörande anställdas affärer med finansiella instrument för egen räkning. Även om, som licenshavaren anfört, företagets regler i fråga om egenhandel är strängare än sist nämnda regler, utgör dessa minimiregler och företaget kan alltså i förhållandet till sina anställda ha strängare regler.

Licenshavaren har invänt att han inte har fått adekvat utbildning avseende 30-dagarsregeln. Disciplinnämnden konstaterar att regler rörande egenhandel är av stor betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden och att en licenshavare måste förutsättas ta reda på vad som hos arbetsgivaren gäller rörande sådan handel. Av handlingarna framgår dessutom att licenshavaren mottagit det meddelande som företaget skickade i samband med e-post-konversationen hösten 2017 angående vad som utgör en överträdelse. Även om han har haft synpunkter på urvalet av e-postkonversation, får han därmed anses ha haft kännedom om innebörden av 30-dagarsregeln.

Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör meddelas en erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%