Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:46

(2018-11-20)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var anställd som kundtjänstrådgivare hos företaget och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hennes licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren tagit kontanter från företagets valv i strid med företagets instruktioner.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

I maj 2018 tog licenshavaren 6 550 kr från det valv som finns i kontorslokalen där hon arbetar. Pengarna skulle användas som växelkassa vid en aktivitet som hennes barn skulle ha med sin klass. Någon utbokning av pengarna gjordes inte från licenshavarens konto eller från något annat konto. Däremot skrev hon en lapp med det aktuella beloppet och lade i valvet. Hon informerade också en oerfaren kollega om att hon tog det aktuella beloppet och att hon skulle lämna tillbaka pengarna nästa dag. Det aktuella beloppet lämnades tillbaka påföljande dag, dock i andra valörer än ursprungligen, vilket ledde till att kassan inte till fullo stämde när den räknades dagen efter.

För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs avseende hantering av anställdas egna affärer är det av yttersta vikt att anställda följer de regler och instruktioner som finns på området. Att anställda hanterar sina egna affärer på ett korrekt och professionellt sätt är avgörande för att förtroendet för företaget ska upprätthållas. Genom att ”låna” pengar ur valvet anser företaget att licenshavaren brutit mot instruktionen om anställdas egna affärer. Företaget anser vidare att hennes agerande strider mot företagets uppförandekod, eftersom det inte är tillåtet att ta pengar ur valvet utan efterföljande utbokning från konto.

Företaget delar inte licenshavarens uppfattning om att det skulle finnas en praxis på kontoret som innebär att det skulle vara accepterat att kontanter tas ur valvet utan föregående utbokning. Det kundevent som licenshavaren hänvisat till, ägde rum för över fem år sedan och det har inte till fullo gått att fastställa exakt hur kontanterna hanterades vid det tillfället. Enligt företaget finns det dock en avgörande skillnad när kontanter hanteras i samband med kundevent som är arbetsrelaterat jämfört med en aktivitet av uteslutande privat karaktär. Det bör emellertid framhållas att varken företaget eller någon av dess kunder lidit någon ekonomisk skada av licenshavarens agerande.

Licenshavaren har erkänt att hon gjort fel och anfört i huvudsak följande:

Hon har en jobbig situation för tillfället. För ett år sedan råkade hon ut för en trafikolycka med bl.a. en skallskada som följd. Hon går fortfarande på hjärn-rehab för utredning. Skadan påverkar hennes arbetsminne och tålighet mot stress. Detta har medfört att hon har varit på gränsen till utmattning och hon är alltjämt sjukskriven till 25 procent. Trots detta har hon försökt att sköta sitt arbete på bästa sätt. Dessutom blev hon för ett tag sedan inlagd på sjukhus med domningssymptom.

Den aktuella dagen var det oerhört mycket på hennes arbete och hon skulle ordna med växelpengar till en privat aktivitet. Hon tänkte inte speciellt mycket på vad hon gjorde, förrän senare på kvällen när hon insåg sitt misstag. Dagen därpå skyndade hon sig till arbetet för att lämna tillbaka pengarna. När hon hämtade pengarna kontrollerade en kollega hur mycket det var och samma kollega kontrollerade summan när hon lämnade tillbaka pengarna. Hon förde bok på allt och lämnade boken vid kassan. Samma sak har cheferna gjort, t.ex. vid ett kundevenemang, när kontanter från valvet lades i en burk utan att de bokades ut i vederbörlig ordning.

Hon har skött sitt arbete exemplariskt och fått mycket beröm av sina chefer och kunder. Hon inser att hon har gjort fel enligt företagets instruktioner, men hävdar att hon följt den praxis som funnits på kontoret. Hon beklagar det inträffade, men hon lever med en stor press och är mycket orolig för sin hälsa, vilket har påverkat hennes agerande.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det är i ärendet utrett att licenshavaren tagit pengar från kontorets valv för att använda som växelkassa i samband med en privat aktivitet, vilket strider mot företagets interna regler. Det är också i strid med Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. En anställning i ett sådant institut medför höga krav på omdömesgillt agerande, och om en anställd är tveksam i fråga om ett visst agerande ska närmaste chef eller compliance tillfrågas.

Licenshavaren har åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten och den överträdelse som läggs henne till last är av allvarligt slag. Med hänsyn till omständigheterna och till att varken företaget eller kunder lidit någon ekonomisk skada anser disciplinnämnden, liksom utskottet, att påföljden kan stanna vid en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%