Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:48

(2018-12-04)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos företaget och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort otillåtna slagningar i företagets interna system och därmed agerat i strid med reglerna om banksekretess.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har kontinuerligt månadsvis mellan november 2016 och januari 2018 genomfört drygt 240 otillåtna slagningar. Av dessa avser 71 slagningar hans hustru, 127 hans myndiga son och en hans svärfar. Därutöver har licenshavaren gjort 44 slagningar på sitt eget personnummer. Inga överföringar eller andra otillåtna aktiviteter har emellertid skett. Enligt vad företaget erfar saknar licenshavaren fullmakt från sina närstående. Företaget bedömer dock att eventuell fullmakt är av mindre betydelse då medarbetare inte har rätt att i interna system söka på personer som de företräder.

Om licenshavaren, som han uppgett, har utfört slagningarna inom ramen för ett kundförhållande och haft muntlig fullmakt, strider det mot företagets interna regler som föreskriver att skriftlig fullmakt ska inhämtas från kund. I den bransch där företaget bedriver sin verksamhet är det god sed att inte godta muntliga fullmakter. Företaget har därför varit extra tydlig i sin instruktion genom att skriva in kravet i sin rutinhandbok avseende hantering av kunder. Vidare anser företaget att en jävssituation förelåg då licenshavaren hade en kundrelation till sina närstående och hanterade deras förehavanden. Anställda ska alltid undvika situationer som kan innebära jäv eller där intressekonflikter kan uppstå.

Licenshavaren har uppgett att han tagit del av samtliga styrdokument, policys och instruktioner som berör hans arbete samt uppgett att han förstått innebörden av dessa. Han har även tagit del av och uppdaterats avseende flertalet interna riktlinjer och styrdokument som berör användandet av det interna systemet. Han har därtill skrivit under en sekretessförbindelse. Han har genomgått obligatorisk intern utbildning med godkänt resultat som bl.a. omfattade reglerna om jäv.

Licenshavaren har via sitt ombud anfört i huvudsak följande:

Det är riktigt att han genomfört otillåtna slagningar. Slagningarna har inneburit att han erhållit information om sina närståendes förhållanden, men han har inte utfört några överföringar eller andra otillåtna aktiviteter. Han själv liksom de berörda närstående är kunder i företaget. De närstående personerna har bett honom om information avseende deras förhållanden. Det är alltså fråga om en kundrelation och slagningarna har skett med muntlig fullmakt och på begäran från berörda kunder.

I företagets uppförandekod och riktlinjer för banksekretess finns ingen tydlig regel mer än ”De anställda, som har tillgång till kundrelaterade uppgifter, har inte rätt att ta del av annan information om en kund än den som behövs för de egna arbetsuppgifterna. Ingen har alltså, enbart till följd av sin behörighet, rätt att av t.ex. eget intresse eller på annat sätt skaffa information om någon kund.” – Varje kund har rätt att erhålla information om sina egna förhållanden. Om en kund framställer önskemål om sådan information till en anställd som har tillgång till uppgifterna, hör det till arbetsuppgifterna att inhämta och vidarebefordra de efterfrågade uppgifterna. Vid sådana fall uppkommer inte informationsinhämtandet enbart på grund av behörigheten att söka i systemen utan även på grund av den behörighet från kunden som uppkommer genom förfrågan.

Till detta kommer särskilda förhållanden knutna till sonen, som varit föremål för de flesta slagningarna. Denne drabbades under hösten 2016 av sjukdom och tvingades vid upprepade tillfällen besöka akutklinik och väntade på utredning. Familjen var mycket orolig för sonen. I februari 2018 fick familjen veta att sonen var anhållen i sin frånvaro. Enligt uppgift befann han sig utomlands. Den enda möjligheten att spåra honom var genom att se om han hade utfört några transaktioner. En del av de slagningar som har utförts på sonens konto skedde därmed i nöd.

Företagets regel om skriftlig fullmakt är en ordningsbestämmelse som inte utesluter att muntliga fullmakter kan ge behörighet. I detta fall tillåter fullmakterna honom att inhämta information och vidarebefordra den till berörda men inte att genomföra transaktioner. Åtgärder som är begränsade till att inhämta information och lämna denna vidare till berörd kund kan svårligen medföra någon intressekonflikt eller beröra medarbetares objektivitet. En eventuell överträdelse kan bl.a. av dessa skäl inte betraktas som allvarlig. Om överträdelse anses föreligga bör påföljden kunna stanna vid en erinran.

Licenshavaren har i yttrande till disciplinnämnden beträffande slagningarna på hustrun tillagt att hon har fem tjänstepensionsförsäkringar som han förvaltar och att varje gång han informerar sig blir det fem slagningar, vilket innebär att antalet slagningstillfällen är en femtedel av antalet slagningar. Företaget har uppgett att i de anmälda slagningarna inte ingår slagningarna rörande tjänstepensionsförsäkringar, eftersom dessa inte berör företaget och dess produkter.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Oavsett hur det förhåller sig med de av licenshavaren nämnda tjänstepensionsförsäkringarna är det utrett att licenshavaren under aktuell period har utfört ett stort antal slagningar i företagets interna system på sig själv och närstående. Genom att använda sin behörighet i företagets system och för närstående göra ifrågavarande slagningar har han, även om inga transaktionsåtgärder vidtagits, brutit mot företagets regler om sekretess och mot företagets uppförandekod. Som företaget anfört är det därvid inte av avgörande betydelse huruvida fullmakt funnits. I den mån en kundrelation förelegat har han också befunnit sig i en jävssituation. Det kan i fråga om slagningarna beträffande sonen formellt inte anses ha förelegat en nödsituation, även om licenshavaren upplevt omständigheterna som besvärliga. Slagningarna på hans eget personnummer har inte behövts för att utföra arbetsuppgifter.

Sammantaget finner disciplinnämnden att samtliga anmälda slagningar har inneburit regelöverträdelser. Antalet slagningar har varit omfattande och det otillåtna agerandet kan skada företagets anseende. Disciplinnämnden ser därför allvarligt på regelöverträdelserna men anser att påföljden kan bestämmas till en varning. Att omständigheterna beträffande några av överträdelserna kan anses vara i viss mån förmildrande förändrar inte denna bedömning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%