Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2018:50

(2018-12-17)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företags anknutna ombud och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler för anställdas och närståendes egna värdepappersaffärer.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

I en kontroll som företaget utfört för anställdas egna värdepappersaffärer gjorda under 2017 upptäcktes att licenshavaren underlåtit att löpande rapportera de affärer han genomfört under året. Det är fråga om 39 rapporteringspliktiga affärer. Vidare har företaget identifierat att licenshavaren i ett fall överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Licenshavaren har varit rådgivare som anknutet ombud sedan flera år och företaget har tidigare inte haft anledning att ifrågasätta hans lämplighet som rådgivare eller hans ambition att efterleva interna riktlinjer och regelverken på värdepappersmarknaden i övrigt. Licenshavaren har till företaget uppgett att han under den aktuella perioden inlett ett arbete med generationsskifte i sitt bolag, vilket medfört att han under perioden varit under stress och haft tidsbrist och därför glömt att rapportera löpande samt vid ett tillfälle inte efterlevt förbudet mot korttidshandel. Företaget har ingen anledning att misstänka uppsåt från licenshavarens sida. Licenshavarens avslutade anställning har inget samband med de upptäckta överträdelserna.

Företagets regler är grundade på Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda m.m. Licenshavaren har i en särskild bekräftelse skriftligen intygat att han underrättats om att han omfattas av reglerna om anställdas egna affärer och att han mottagit dessa regler.

Licenshavaren har, som han får förstås, medgett att han överträtt företagets regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Han har anfört i huvudsak följande:

I början av 1980-talet började han som distriktschef på ett försäkringsbolag och år 2000 startade han ett eget bolag som försäkringsmäklare. Under 2016 påbörjade han arbetet med att sälja sitt bolag som en del av planeringen att pensionera sig. Det fanns ett antal olika alternativ beträffande överlåtelsen och det tog mycket tid att följa upp dessa. Att han inte längre är kvar som anknutet ombud beror på den planerade pensioneringen. Han är medveten om att han har brustit i sin rapportering, men mot bakgrund av vad han anfört är det hans förhoppning, om ärendet överlämnas till disciplinnämnden, att påföljden stannar vid en erinran.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är genom företagets uppgifter, som licenshavaren inte invänt mot, utrett att han avseende 39 affärer underlåtit att följa företagets interna regler genom att inte anmäla dessa till företaget samt vid ett tillfälle överträtt företagets interna regler avseende enmånadsregeln.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer är av stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Det är därför av stor vikt att reglerna följs. Med hänsyn till att det är fråga om upprepade överträdelser kan licenshavaren, i enlighet med disciplinnämndens praxis, inte undgå en disciplinpåföljd i form av en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%