Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2019:2

(2019-01-16)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren dömts för grovt insiderbrott.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har av en hovrätt dömts för grovt insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter. Gärningarna har ägt rum för några år sedan. Licenshavaren har genomfört de aktuella affärerna i en närståendes namn. Att utnyttja insiderinformation eller att medverka till insiderbrott är inte förenligt med företagets etiska riktlinjer.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande:

Han har dömts för brott mot sitt nekande och utan bevis. Han har inte gjort något som skadat företaget eller någon kund. Han har hela tiden varit professionell i sitt arbete hos företaget och har aldrig haft några klagomål eller gjort några andra fel under sina tio år i företaget. Förtroendet för honom är inte skadat och det finns nog ingen av hans kunder i företaget som skulle säga att de inte har förtroende för honom. Det som har hänt har ägt rum under hans privata tid och har inget med hans arbete att göra.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Hovrättens dom har vunnit laga kraft sedan Högsta domstolen hösten 2018 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det finns inte grund för att ifrågasätta domens riktighet. Av domen framgår att den handel som licenshavaren har bedrivit har skett efter erhållande av insiderinformation som varit tillräckligt specifik för att han skulle ha insett detta. Handeln har ansetts omfattande.

Det brott som licenshavaren gjort sig skyldig till har begåtts utanför tjänsten. Enligt 10 kap. 3 § i SwedSecs regelverk får disciplinnämnden återkalla en licens om licenshavaren utanför tjänsten har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att ha licens. Det finns inget som hindrar att licenshavarens lämplighet som licenshavare prövas med stöd av nämnda bestämmelse. Enligt kommentaren till bestämmelsen svarar den mot den lämplighetsprövning som det anslutna företaget är skyldigt att göra inför ansökan om licens.

Enligt 8 kap. 5 § i regelverket bör den som under de senaste fem åren har dömts för brott som till sin karaktär är ägnat att rubba förtroendet för den anställde inte anses lämplig att inneha licens. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att huvudregeln är att den som dömts för ekonomisk brottslighet inte är lämplig att inneha licens.

Licenshavaren har enligt den lagakraftvunna domen dömts för grovt insiderbrott. Som disciplinnämnden i tidigare ärenden framhållit är marknadsmissbruksbrott till sin typ allvarligt. Grovt insiderbrott är till sin karaktär uppenbart förtroendeskadligt och så allvarligt att licenshavaren får anses olämplig som licenshavare. Hans licens bör därför återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%