Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2019:3

(2019-01-16)

Beslut

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som kapitalrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).

Företaget har anmält att licenshavaren brustit i dokumentation av investeringsrådgivning och upprättande av lämplighetsbedömningar.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Som kapitalrådgivare i företaget har den anställde en specialiserad rådgivarroll med fokus på bl.a. placeringsrådgivning och försäljning av placeringsprodukter. Licenshavaren har löpande lämnat råd till företagets kunder. Företaget har tidigare påtalat brister i hans dokumentation i samband med investeringsrådgivning och tilldelat honom en handlingsplan. I denna angavs tydliga mål som licenshavaren måste uppnå för att få behålla sin nuvarande tjänst.

I samband med en intern kontroll under våren 2018 av den investeringsrådgivning som utförts av licenshavaren under perioden oktober 2017 till mars 2018 har brister åter konstaterats. Licenshavaren har vid ett flertal tillfällen haft inbokade rådgivningsmöten med kunder och diskuterat kundens innehav och hur innehavet borde placeras. Efter avslutat möte har licenshavaren via krypterat meddelande skickat en kort sammanfattning av mötet till kunden. Han har dock inte på annat sätt dokumenterat den rådgivning som har skett under mötena. Licenshavarens dokumentation av rådgivningstillfällena är i vissa fall otillräcklig och i andra fall helt obefintlig. De krypterade meddelandena anses inte vara tillräckliga för att uppfylla dokumentationsplikten. Genom att använda sig av företagets rådgivningsverktyg säkerställs att en korrekt lämplighetsbedömning görs av kunden och att denna dokumenteras på rätt sätt samt överlämnas till kunden. Licenshavarens agerande har medfört att såväl företagets interna regler för dokumentation av investeringsrådgivning som kravet på dokumentation i lagen om värdepappersmarknaden har överträtts. Det går inte att utesluta att licenshavarens agerande kan ha åsamkat skada för såväl kund som för företaget.

Under våren 2017 genomförde företaget en omfattande utbildningsinsats för att säkerställa att medarbetare dokumenterade rådgivningsmöten på rätt sätt i företagets rådgivningsverktyg. Licenshavaren har genom bl.a. obligatoriska utbildningstillfällen uppmärksammats på vikten av dokumentation.

Licenshavaren har medgett att det har funnits brister med registreringar i företagets rådgivningsverktyg för vissa kunder. Han har via sitt ombud anfört i huvudsak följande:

Han har under många år varit anställd i finansbranschen och har arbetat i företaget i över 15 år. Han har en kundnöjdhet på 9,36 på en tiogradig skala, vilket är högst på kontoret. – Han har genomgått de utbildningar som företaget angett och han är medveten om företagets interna rutiner avseende investeringsprofilen. Han är således införstådd med att investeringsprofiler ska göras på företagets kunder och att detta ska ske i företagets särskilda system.

Vad avser de ärenden som företaget angett i anmälan är det korrekt att i vissa av dem någon investeringsprofil inte upprättades i företagets system. En förklaring till detta är hög arbetsbelastning och ärendenas karaktär. Från oktober/november 2016 och ca ett år framåt har han arbetat ca 50–55 timmar per vecka. Tre medarbetare slutade på kontoret och han fick ta över dessa personers arbetsuppgifter, vilket innebar uppföljningar och möten med nya kunder. I augusti 2017 blev han dessutom uppmanad att ta licensieringstestet för bolån, något som tog mycket tid och energi i anspråk. På grund av den höga arbetsbelastningen drabbades han av ohälsa och fick uppsöka läkare. Därefter har han försökt att arbeta utifrån ordinarie arbetstid och samtidigt göra tydliga och korrekta investeringsprofiler.

Att vissa brister vid registreringen av investeringsprofiler har skett är givetvis inte i sin ordning. Han har dock inhämtat relevant information, gjort korrekta rådgivningar och dokumenterat detta i viss utsträckning. Den dokumentation som gjorts är i paritet med gällande rätt, även om den i alla delar inte följt företagets interna regelverk för rådgivningsverktyget. Även om han brutit mot de interna reglerna bestrids att han brutit mot lagstadgad dokumentationsplikt eller SwedSecs regelverk.

I ett av de aktuella ärendena var det fråga om en exekveringskund vilket innebär att han får uppdrag att utföra de förändringar som ska göras. I några fall var det fråga om ren ordermottagning. Han har inte haft för avsikt att bryta mot regelverket och det är inte visat att vare sig kund eller företaget har lidit skada eller på annat sätt drabbats negativt med anledning av att investeringsprofiler inte dokumenterats i företagets system. För närvarande har han en handlingsplan med månatliga uppföljningar i syfte att investeringsprofilerna ska upprättas på ett korrekt sätt. Handlingsplanen följs och numera upprättas investeringsprofiler i de ärenden som han handlägger. Han anser att en varning är en allt för ingripande åtgärd.

Företaget har beträffande åberopad arbetsbelastning genmält bl.a. följande:

Målsättningen i fråga om antal möten per vecka har inte varit högre än vad som kan förväntas av en kapitalrådgivare. De medarbetare som slutat på kontoret 2017 har efterhand ersatts med andra rådgivare. Vad beträffar licensieringstestet för bolån tilldelades licenshavaren utbildningen under maj månad 2017 och företaget har informerat om när utbildningen och testet förväntades vara genomförda. Företaget anser det självfallet beklagligt att licenshavaren har mått dåligt. Företaget tillbakavisar dock licenshavarens invändning om hög arbetsbelastning och det ursäktar inte hans underlåtenhet att följa regelverken.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Företaget har till sin anmälan gett in en sammanställning av de stickprov som gjorts samt de meddelanden som skickats till kund och i sin anmälan angett exempel på brister i dokumentation och på underlåtenhet att upprätta investeringsprofil. Licenshavaren har uppgett att viss dokumentation skett, men inte i det särskilda systemet, samt att det i några fall varit fråga om enbart ordermottagning.

Genom licenshavarens egna uppgifter får anses utrett att det varit fråga om rådgivning beträffande i vart fall två kunder. Innehållet i de meddelanden som avser dessa kunder kan inte anses uppfylla kraven på dokumentation av investeringsrådgivning och lämplighetsbedömning. Licenshavaren har genom sin underlåtenhet att dokumentera i företagets system överträtt företagets interna regler, vilka grundar sig bl.a. på lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16).

Licenshavarens uppgift om att det beträffande några kunder varit fråga om ren ordermottagning får godtas och bekräftas delvis av den sammanställning som företaget gett in. Enligt gällande regelverk ska emellertid också investeringstjänsten mottagande av order dokumenteras och licenshavaren har alltså även i dessa fall överträtt reglerna om dokumentation.

Kraven på dokumentation är grundläggande och utgör en central del av kundskyddet. Att ordermottagningen och rådgivningen dokumenteras är dessutom avgörande för att företaget ska kunna ta tillvara sina intressen i händelse av tvist med en kund. Det finns också risk för att någon annan rådgivare kan basera sin rådgivning på uppgifter som inte är aktuella för kunderna och att företagets anseende därmed kan skadas. Det är mot denna bakgrund av stor vikt att regler avseende dokumentation följs.

Licenshavaren har gjort sig skyldig till regelöverträdelser trots påpekanden från företaget och det har varit fråga om ett flertal överträdelser. Vad han uppgett om hög arbetsbelastning under den aktuella perioden kan inte frånta honom hans ansvar att se till att rådgivningen och ordermottagningen dokumenterades. Disciplinnämnden finner att licenshavaren bör meddelas en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%