Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2019:5

(2019-01-28)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som privat- och företagsrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren sommaren 2018 har utfärdat ett skriftligt lånelöfte till potentiella bolånekunder, trots att erforderligt kreditbeslut saknats.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

För att kringgå gängse rutiner har licenshavaren producerat ett eget löftesbrev med hjälp av text från företagets blankett. Han har inte haft någon kreditbeviljningsrätt. – Överställd personal meddelade tidigt licenshavaren att aktuell kreditansökan skulle avslås då kalkylen inte uppfyllde företagets krav och han ombads att meddela kunden detta avslag. Men så skedde inte och licenshavaren informerade inte heller sin chef om att ett lånelöfte redan fanns. Kunderna presenterade därefter olika tänkbara köpeobjekt, som licenshavaren godkände. Sedermera beviljades de aktuella kunderna bolån i företaget. – Licenshavarens agerande står klart i strid med företagets interna regler. Han har lämnat sin anställning i företaget.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det saknas grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Av dessa framgår att licenshavaren utfärdat ett av honom fabricerat brev om lånelöfte till potentiella bolånekunder, trots att erforderligt kreditbeslut saknades. Detta strider mot företagets interna regler och också mot Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut.

Vidare framgår att licenshavaren, i strid med företagets uttryckliga instruktion att meddela kunden att kreditansökan skulle avslås, utgett sig för att ha befogenhet att godkänna de olika köpeobjekten. Detta strider mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans agerande är inte acceptabelt. Licenshavarens licens bör återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%