Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2019:8

(2019-01-31)

Beslut

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Skäl

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som privat- och företagsrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren vid upprepade tillfällen har undertecknat den s.k. stopplistan utan befogenhet.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Stopplistan är en daglig intern lista som förtecknar planerade uttag från kunders konton där det saknas täckning och som för utförande av uttag förutsätter ett kreditbeslut i företaget. Licenshavaren har upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning, vilket medfört att en viss kunds konto övertrasserats under aktuell dag, till dess att medel inkommit. Vid några tillfällen har medel inte kommit in under den aktuella dagen. Licenshavaren har då med företagets medel gjort en insättning på kundens konto med angivande av datum bakåt i tiden och med användning av en vilseledande referens. När det kommit in pengar på kontot har han korrigerat sin insättning. Händelserna ägde rum i början av 2018.

Licenshavaren saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, men undertecknade likafullt den aktuella rapporten. Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och förfarandet står klart i strid med företagets interna regler. Förfarandet har medfört att företaget felaktigt exponerats för ökad kreditrisk. Ingenting i ärendet tyder dock på att han har haft egen vinning av de transaktioner som genomförts. Licenshavaren, som varnades av företaget när överträdelserna uppdagades, har lämnat sin anställning i företaget.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig under ärendets handläggning hos SwedSec. Han har, sedan ärendet överlämnats till disciplinnämnden, kontaktat nämndens ordförande och förklarat att han har vissa synpunkter på den s.k. stopplistan, men att han inte avser att yttra sig i ärendet.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Även om licenshavaren har förklarat sig ha synpunkter på stopplistan, finns det inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter i anmälan. Av dessa framgår att licenshavaren, trots att han saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, vid upprepade tillfällen har undertecknat stopplistan och därvid upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning samt i några fall använt företagets medel för insättningar på övertrasserat konto och osant angett vad de avsåg. Licenshavarens agerande strider mot bl.a. företagets interna regler.

Licenshavaren har genom sitt agerande allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Han har agerat medvetet och dessutom försökt att dölja överträdelserna. Hans handlande strider mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Hans handlande har också utsatt företaget för ökade kreditrisker. Licenshavarens licens bör därför återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%