SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Förteckning över disciplinnämndens beslut

(2017-06-30)

SwedSecs disciplinnämnds beslut sorterade efter disciplinpåföljd respektive ingen disciplinpåföljd. Förteckningen har sammanställts inom FAR. Besluten i sin helhet finns på FAR Online, faronline.se.

Återkallelse

2017:16 Upprepade brott mot interna kreditinstruktioner, icke etiskt korrekt agerande samt otillåtna slagningar i arbetsgivarens system

2017:15 Privat handel i aktier kort före handelsrekommendationer skickats ut till företagets kunder

2017:12 Åsidosättande av interna kreditinstruktioner vid angivande av felaktiga kredituppgifter som inneburit att krediter beviljats trots att de inte skulle gått igenom vid korrekta angivelser

2017:10 Upprepat överförande av avsevärda belopp från kundkonton till eget privat konto

2017:6  Beviljande av krediter utan att ha mandat för detta samt utbetalande av kreditbeloppen

2017:2  Grov trolöshet mot huvudman; olovligt förfarande över 2 miljoner kronor som tillhörde företaget

2016:35 Underlåtenhet att upprätta nytt kreditbeslut vid ändrad belåningsgrad samt förfalskning av kollegas signatur och stämpel på kontrollblankett

2016:33 Brott mot bestämmelser om etik- och intressekonflikter vid kunds gåva av fastighet till licenshavares närstående och underlåtenhet att dokumentera rådgivning vid fondförsäljning för kundens räkning som syftade till att täcka den på fastigheten överskjutande skulden

2016:30 Tecknande av personförsäkring för kunder utan deras vetskap i 52 fall, förfalskning av kunders namnteckning i två fall och genomförd räntesänkning på två krediter tillhörande närstående

2016:27 Åtalad och dömd för bedrägeri riktat mot ett flertal kunder

2016:26 Fabrikation av dokumentation från rådgivning för att förbättra egen statistik

2016:25 Fabrikation av dokumentation från rådgivning för att förbättra egen statistik

2016:21 Olovliga uttag från kunders och företagsinterna konton; även urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman

2016:20 Felaktig hantering av ärenden bestående av underlåtelse att kontrollera och analysera kunders uppgifter; även oriktig hantering av ärende som rörde närstående till licenshavaren

2016:17 Olovligt utförda transaktioner och försäljningar från kunders konton

2016:16 Rådgivare har tagit pengar från konton som tillhör dödsbon och fört över till sig själv

2016:7  Förfalskning av kunders och medarbetares underskrifter samt underlåtelse att handha låneärenden korrekt

2016:4  Underlåtelse att dokumentera investeringsrådgivning

2016:3  Beviljande av felaktiga krediter genom att godkänna lån till kunder utanför företagets verksamhetsområde, kunder utan betalningsförmåga och kunder med flertal betalningsanmärkningar

2015:19 Överföring av medel från interna konton till eget konto

2015:14 Mottagande av gåva i tjänsten för privat bruk

2015:8  Beviljande av ett stort antal företagskrediter utan behörigt kreditbeslut, utbetalande av krediter i avsaknad av säkerhet och vilseledande genom referens till protokollnummer från andra kreditkommittéprotokoll

2015:2  Tillskansande av stort belopp från företaget genom oegentligheter

2014:18 Placeringsrådgivning vid sidan om anställning med företagets telefon och mottagande av ersättning i strid med VPML, Fondhandlareföreningens etiska regler och företagets etiska riktlinjer

2014:15 Dom för grov kvinnofridskränkning ansågs utgöra grund för återkallelse

2014:14 Brott begångna utanför tjänsten och före innehavande av licens ansågs ändå utgöra grund för återkallelse pga. deras allvarliga och förtroendeskadande karaktär

2014:12 Otillåtna uttag från internt konto i företaget för insättning på eget konto

2014:6  Underlåtenhet vid upprepade tillfällen att dokumentera investeringsrådgivning

2014:4  Upprepade stölder av kontanter tillhörande företaget och företagets kunder

2014:3  Beviljande av ett stort antal krediter till kunder utan återbetalningsmöjlighet, manipulering av kreditberedning m.m.

2014:2  Överföring av medel från kundkonton till egna och närståendes konton samt gjorda kontantuttag från kundkonton

2013:12 Överföring av medel från kundkonton till egna konton

2012:9  Förberedelse och handläggande av ärenden där jävssituation uppkommit, utförande av flertal åtgärder i strid med kassa- och kreditinstruktion, uttagande av medel från kunders konton till eget konto och innehavande av kunders aktiverade bankdosor utan avtal

2012:1  Upptagande av penninglån från kund, utförande av kontobokning i strid med förbud att handlägga egna transaktioner och underlåtenhet att återbetala lånet

2010:9  Upptagande av penninglån från kunder vid tre tillfällen ansågs utgöra potentiell intressekonflikt

2010:7  Lämnande av oriktiga uppgifter om reseräkning och upptagande av penninglån från kund medförde tillfällig återkallelse då licenstagaren varit verksam lång tid i yrket

2009:13 Utförande av ett stort antal ordrar för närstående utan skriftlig fullmakt och i avsaknad av dokumentation av uppdrag

2009:12 Utförande av ett stort antal ordrar för närstående utan skriftlig fullmakt och i avsaknad av dokumentation av uppdrag

2009:11 Utförande av ett stort antal ordrar för närstående utan skriftlig fullmakt och i avsaknad av dokumentation av uppdrag

2009:10 Utförande av ett stort antal ordrar för närstående utan skriftlig fullmakt och i avsaknad av dokumentation av uppdrag

2009:4  Utförande av ett stort antal transaktioner från kunddepå i avsaknad av uppdrag och utan att informera kunden

2009:1  Otillbörlig disposition av medel på instituts konto för egen och bekantas räkning

2007:7  Tillfällig återkallelse pga. vissa tveksamheter kring utfärdade uppgifter om kunddepåer ägnade att missleda kunder

2007:2  Underlåtenhet att anmäla bisyssla som boutredningsman och regelstridiga transaktioner av medel från dödsbons konton

2007:1  Överföring av medel från kundkonto till eget konto

2006:1  Användning av kunders medel för att täcka köp av fondandelar för annan kunds räkning

2005:6  Förfalskning av kunds namnteckning och brott i övrigt mot banks interna regelverk

2005:5  Fingerande av affärstransaktioner, utförande av affärer vid sidan av gällande spread och åsidosättande av kunds placeringsföreskrifter m.m.

2005:3  Systematisk övertrassering av depåkonton, handel utan uppdrag och gynnande av viss kund framför annan

2005:2  Diskretionär handel för egen och närståendes räkning utan avtal

2005:1  Försäljning av två kunders fondandelar utan uppdrag, överföring till eget konto där medlen sedan tagits ut

2004:2  Ledande befattningshavare utförde affärer i institutets namn utan att ta ställning till om det skedde för viss kunds eller institutets räkning

2003:8  Genomförande av affärer för egen räkning med kund som bulvan

2003:6  Bedrivande av otillåten handel för egen räkning och utan uppdrag från kund

2003:5  Bedrivande av otillåten handel för egen räkning, genomförande av korttidsaffärer och användande av bulvan

2003:4  Bedrivande av otillåten handel för nära anhörigs räkning

2003:3  Tillfällig återkallelse pga. lämnande av bristfällig och felaktig information

2003:2  Genomförande av affärer utan uppdrag, gynnande av vissa kunder och brott mot institutets sekretessregler

2002:10 Befogenhetsöverskridande samt förfalskning av överordnads namnteckning

2002:8  Genomförande av otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

2002:7  Kringgående av den interna kontrollen vid övertrassering av kundkonto

2002:6  Brott mot interna regler avseende kundhandel

2002:3  Tillfällig återkallelse pga. delägarskap i företag som bedriver korttidsaffärer

2002:2  Brott mot sundhetsregler och regler för handel med aktier inom institutet

Varning

2017:17 Rådgivning dokumenterades inte i rätt tid

2017:14 Brustit i hanteringen av kreditärenden genom att inte tillse att det funnits pantbrev som säkerhet, delvis beroende på bristfällig utbildning

2017:11 Huruvida rådgivning skett avseende aktuell transaktion kan inte anses klarlagt, däremot finns brister i dokumentation av kundkontakten och kundklagomål har inte registrerats

2017:9  Otillåtna slagningar om kund i arbetsgivarens system, informationen behövdes inte för arbetet

2017:7  Brott mot banksekretessen, felaktigt hanterande av intressekonflikt och otillåtna slagningar i arbetsgivarens system

2017:5  Brott mot reglerna om anställdas egna affärer genom utebliven anmälan och brott mot enmånadsregeln

2017:4  Otillåtna slagningar om kund i arbetsgivarens system, informationen behövdes inte för arbetet

2016:38 Tillgodoräknande av kollegas kundrådgivning för att öka egen bonus

2016:34 Underlåtenhet att anmäla bisyssla som styrelseledamot i aktiebolag ägt av närstående med näringsförbud

2016:32 Försök att i en senare emission av samma aktie rätta till en miss som resulterat i utebliven teckning i den första emissionen

2016:31 Brott mot banksekretessen när anställd tog del av sekretessbelagda uppgifter om kollegor i deras egenskap av kunder

2016:29 Underlåtenhet att anmäla bisysslor i två bolag samt utfört otillåtna slagningar i kundregister avseende bolagen

2016:28 Brott mot jävsregler vid behandling av och beslut om krediter till närstående

2016:24 Underlåtenhet att skaffa sig kännedom om kund i upprepade fall och under lång tid

2016:23 Brott mot enmånadsregeln, dvs. köpt och sålt värdepapper med vinst inom en månad

2016:19 Underlåtelse att kontrollera att e-post med begäran om insättning kom från behörig person

2016:15 Överträdelse av företagets regler för dokumentation vid rådgivning och ordermottagning

2016:14 Felaktigt beviljande av låneansökan som avslagits av kreditdelegation

2016:12 Överträdelse av enmånadsregeln samt brott mot anmälningsplikten

2016:11 Överskridande av likviditeten i diskretionärt förvaltade portföljer

2016:10 Brott mot företagets regler om handel utan underliggande aktielån

2016:8  Underlåtelse att kontrollera att e-post med önskan om utbetalning kom från behörig person

2016:6  Brott mot företagets regler för informationssäkerhet

2016:2  Brott mot sekretessregler

2016:1  Identitetskontroll vid utlandsbetalning genomfördes ej

2015:22 Obehörigt införskaffande av information genom företagets system

2015:21 Brott mot banksekretessen

2015:20 Fotokopiering av kunds namnteckning från revers till pantsättning

2015:15 Utförande av diskretionär förvaltning trots att detta normalt inte gjordes på enheten där licenshavaren arbetade

2015:13 Brister i eller helt avsaknad av dokumentation vid investeringsrådgivning, handläggning av låneärenden i strid med fattade kreditbeslut och beviljande av krediter trots fråntagande av kreditbehörighet

2015:9  Överföring av medel från kundkonto till eget konto, genomförande av transaktioner mellan egna och närståendes konton m.m.

2015:7  Försenad anmälan vid ett tiotal affärer för egen och närståendes räkning, anmälan inkom först efter att företaget inlett arbete med stickprovskontroller

2015:6  Brott mot banksekretessen genom att inte på ett korrekt sätt identifiera kunder vid utlämnande av uppgifter och hantering av bankärenden

2015:3  Intressekonflikt vid förmedlande av emissioner i bolag från vilket licenshavare erhållit optioner och från vilket det egna företaget fått provision

2014:19 Inte godtagbart att vare sig ta emot uppdrag om flytt av medel från kundkonto eller att förmedla kundinformation via oskyddad e-post

2014:16 Inte godtagbart att vare sig ta emot uppdrag om flytt av medel från kundkonto eller att förmedla kundinformation via oskyddad e-post samt att åsidosätta banksekretessen

2014:13 Behörighetsöverskridande vid uttag från kundkonto i banken vid privat affärsuppgörelse om köp av en väska

2014:11 Licenshavare dömd för otillbörlig marknadspåverkan varnas men får behålla licensen pga. att den aktuella transaktionen endast kunde anses ha begränsad påverkan på marknaden

2014:8  Försummat att lämna avräkningsnotor, inhämta förhandsgodkännanden samt underlåtit att anmäla depå hos annat värdepappersinstitut

2014:5  Licenshavare utgav sig, både med namn och personnummer, för att vara kund till värdepappersbolag vid uppsägning av kundens avtal med det andra företaget

2013:14 Underlåtenhet att utföra identitetskontroller vid betalningsuppdrag till utlandet

2013:11 Förfalskning av namnteckning

2013:10 Överträdelse av VD-instruktionen vid utfärdande av garantiåtagande utan styrelsens medgivande

2013:6  Överträdelse av interna regler avseende intressekonflikt vid licenshavares köp av kunds aktier

2013:5  Brott mot interna regler vid upprepad underlåtenhet att anmäla affärer för egen räkning

2013:3  Felaktig hantering av felaffärer och genomförande av aktieaffärer för företagets räkning utan mandat

2013:2  Genomförande av justering av räntesats på sambos konto i strid med företagets etiska riktlinjer

2013:1  Utförande av olovliga transaktioner från internt företagskonto till privat konto till följd av utsatt psykisk och social situation

2012:8  Avsaknad av förhandsgodkännande vid utförande av egna affärer, underlåtenhet att anmäla förändringar i eget innehav

2012:7  Undertecknande av handlingar, varav den ena utgjorde en fullmakt, med kunds namn

2012:5  Brott mot förbud att handlägga ärenden för närståendes räkning samt otillåten överföring av medel från företagsinternt konto till närstående

2012:4  Utförande av ordrar för två kunders räkning på eget initiativ trots avsaknad av avtal om diskretionär förvaltning

2012:3  Underlåtenhet att spela in uppdrag från kunder avseende ett stort antal transaktioner

2011:9  Undertecknande av förmånstagarförordnande med kunds namn i samband med sammanblandning av kunder

2011:6  Otillbörlig marknadspåverkan vid aktievändningar

2011:5  Otillbörlig marknadspåverkan pga. obetänksamhet från kapitalförvaltarens sida

2011:4  Underlåtenhet att anmäla affärer för egen och närståendes räkning samt olämpligt agerande genom mottagande av stora belopp från före detta kund

2011:3  Brott mot enmånadsregeln avseende egna värdepappersaffärer

2011:2  Försäkringsförmedlare undertecknade fullmakt med kunds namn

2011:1  Försummelse att begära förhandstillstånd och underlåtenhet att anmäla förändringar i innehav av finansiella instrument

2010:6  Bristande mottagande och dokumentation av ordrar, ordergodkännande av obehöriga personer samt utlämnande av konfidentiell information till obehörig mottagare

2010:5  Mottagande av köpordrar via mobiltelefon utan bekräftande över bandad telefon

2010:1  Privatrådgivare undertecknade dokument med kunders namn

2009:16 Bristfällig eller obefintlig dokumentation i samband med investeringsrådgivning

2009:15 Brott mot enmånadsregeln vid fyra tillfällen

2009:14 Utförande av affärer för egen räkning i strid med enmånadsregeln

2009:9  Åsidosättande av dokumentationskrav

2009:8  Åsidosättande av dokumentationskrav

2009:6  Brott mot enmånadsregeln vid affärer för egen räkning och underlåtenhet att i rätt tid anmäla egna affärer

2009:5  Försummelse att dokumentera kundmöten och att vidarebefordra klagomål samt underlåtenhet att genast utföra säljorder

2009:3  Brott mot sekretessavtal som förelåg mellan dåvarande arbetsgivare och kund

2008:5  Brott mot börsens regelverk Nordic Member Rules och underlåtenhet att internt rapportera misstanke om otillbörlig kurspåverkan

2008:4  Brott mot interna regelverk vid otillåten användning av handelslager

2008:1  Förbiseende att avge kontrolluppgift avseende betalningar till utlandet

2007:6  Försummelse att dokumentera kunduppdrag och att upprätta avräkningsnotor samt genomförande av affärer för egen räkning

2007:5  Underlåtenhet att efterregistrera affärer för egen räkning och risk för oberoendehot vid handel direkt med kunder

2006:2  Automatiskt matchade avslut ansågs i detta fall endast utgöra ringa marknadspåverkan

2005:4  Brott mot interna regler om courtageuttag m.m. medför endast varning då institutets rutiner ej var fullt utvecklade

2004:1  Handel för egen räkning vid annat värdepappersinstitut skulle föranlett varning

2003:7  Genomförande av diskretionära affärer utan avtal samt lämnande av råd om hur man undgår skattemyndighetens kontroll

2002:1  Köp- och säljtransaktioner med kortare innehavstid än tre månader för egen räkning

Erinran

2017:13 Brister i lämplighetsbedömningen i ett fall vid rekommendation av större placering i produkt som inte motsvarade kunds placeringsinriktning, riskvilja och erfarenhet

2017:8  Överträdelse av enmånadsregeln genom att med vinst sälja aktier som innehafts kortare tid än en månad; agerandet stred mot företagets interna regler om anställdas egna affärer

2017:3  Underlåtenhet att följa regler om kundkännedom; avsaknad av dokumentation av överlämnande av information till kund

2017:1  Skickande av företagets analysmodeller till egen, privat e-postadress

2016:37 Underlåtenhet att dokumentera kunders medgivande till omplaceringar i kundernas portföljer

2016:36 Upprepade fall av sen anmälan av försäljning av finansiella instrument

2016:18 Underlåtelse att anmäla affärer för egen räkning

2016:13 Underlåtelse att anmäla köp av finansiella instrument

2016:9  Rådgivare underlät att anmäla två gjorda affärer till arbetsgivaren

2015:18 Otillbörlig marknadspåverkan skedde utanför tjänsten

2015:17 Fondförvaltare genomförde en aktietransaktion trots handelsstopp pga. insiderinformation

2015:16 VD för bolag som skulle börsnotera ett annat bolag nämnde inte för styrelsen att han var nära släkt med ordföranden tillika huvudägaren i det bolag som skulle noteras

2015:12 Överträdelse av enmånadsregeln vid affär med aktier för egen räkning

2015:10 Försen anmälan vid mindre affärer för egen räkning

2015:5  Jäv vid beviljande av krediter till makes kompanjoner

2015:4  Överskridande av befogenhet genom att utge sig för att vara försäkringsförmedlare och utförande av affärer i vilka licenshavaren hade ett privat intresse

2014:17 Undertecknande av teckningssedlar med kunders namn vid emission pga. omöjliga förutsättningar att på annat sätt tillvarata kundernas intressen

2014:10 Underlåtenhet att inhämta förhandsgodkännande vid affärer för egen räkning

2014:9  Underlåtenhet att inhämta förhandsgodkännande och brott mot tvådagarsregeln vid affärer för egen räkning

2014:7  Översändelse av affär direkt till produktbolag och underlåtenhet att inhämta förhandsgodkännande

2014:1  Försummelse att överlämna information till kunder i samband med rådgivning

2013:13 Brott mot interna regler vid hantering av kreditansökan för närståendes räkning

2013:9  Investeringsrådgivning motsvarade inte kunds riskvilja

2013:8  Investeringsrådgivning motsvarade inte kunds riskvilja

2013:7  Investeringsrådgivning motsvarade inte kunds riskvilja

2013:4  Röjande av sekretessbelagd information genom mejlande till anhörig

2012:6  Vidarebefordrande av svar på frågor vid kunskapskontroll till övriga medarbetare

2012:2  Försummelse att, utöver incidentrapport, anmäla dröjsmål vid fondförsäljning

2011:11 Underlåtenhet att maskera uppgifter vid inlämnande av information om företags affärsverksamhet till tingsrätten skulle föranlett erinran

2011:8  Brott mot nyinfört handelsförbud i moderbolagsaktier avseende viss period

2011:7  Brott mot nyinfört handelsförbud i moderbolagsaktier avseende viss period

2010:8  Brott mot förbud att för egen räkning handla med aktier omedelbart efter publicering av analys med rekommendationsförändring

2010:2  Underlåtenhet att dokumentera klagomål från kund samt åtagande av diskretionärt uppdrag i strid med interna regler

2009:2  Handel med bolagets egna aktier vid tidpunkt då detta var förbjudet

2008:3  Försummelse att begära skriftligt godkännande för externt uppdrag

2008:2  Brott mot Svenska Fondhandlareföreningens regler vid affärer för egen räkning

2007:4  Överträdelse av banksekretess

2007:3  Underlåtenhet att rapportera misstanke om insiderbrott

2003:1  Medverkan i kunds skatteplaneringsaffärer

Ingen åtgärd

2016:5  Utförande av diskretionär förvaltning trots att både företaget och licenshavaren saknade tillstånd för detta; ingen påföljd då det inträffade skedde på order av VD

2015:11 Licenshavaren ansågs inte ha handlagt frågor av personligt intresse i tjänsten vid upprättande av spärrförbindelse och undertecknande av kollegor

2015:1  Ovarsamt handlande vid gåvotransaktion med aktier var inte avsett att vara marknadspåverkande

2011:10 Utan åtgärd för licenshavare 1 och 3, se disciplinärende 2011:11 för licenshavare 2

2010:3  Brott mot dokumentationsplikt utan åtgärd pga. att det rörde sig om en engångsförseelse samt att institutet infört nytt system

2002:9  Befogenhetsöverskridande utan åtgärd då berörd licenshavare lämnat sin anställning

2002:5  Påbörjat avveckling av aktieinnehav vid tidpunkt före bundenhet av SwedSecs regler

2002:4  Påbörjat avveckling av aktieinnehav vid tidpunkt före bundenhet av SwedSecs regler

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%