#

50/50-bolag

A

À contobetalningar A-aktie Absorption Acceptera styrelseuppdrag Ackord Adjungering AFA Affischer Affärsdagen Affärshändelser Ajournering av bolagsstämma A-kassa Aktie Aktiebok Aktiebolag Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Aktiebolagsregistret Aktiebrev Aktiekapital Aktielån Aktiemarknadsbolag Aktiemarknadsnämnden Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument Aktierättigheter Aktieserie Aktiesplit Aktieteckning Aktieägaravtal Aktieägare Aktieägarens initiativrätt Aktieägartillskott Aktieägartillskott Aktiv marknad Aktiverat arbete för egen räkning Aktuell skatt Alecta pensionsförsäkringar Allmän granskning Allmänningsskog Almega-avgifter Andrahandsuthyrningsavgift Anläggningstillgångar Annonseringsförbudet Anställningsintervjuer/resor Ansvar, arkivering Ansvarsfrihet Ansvarsgenombrott Apportbildning Apportegendom Arbetskläder Arbetslöshetskassa Arbetsmarknadsförsäkringar Arbetsordning för styrelsen Arbetsplatsnära stöd Arbetsresor Arbetstagarledamot Arkivering filial Arkivering utomlands A-skatt Association Auktoriserad revisor Avdragsgilla kostnader Avgångsvederlag Aviseringsavgifter Avistaköp eller avistaförsäljning Avsaknad av företrädare bosatt i Sverige Avskrivningsenhet Avskrivningsmetoder Avstämningsbolag Avstämningsförbehåll Avstämningsregister Avsätta en revisor Avtalsbrott Avtalsförsäkringar

B

Balansdag Balansera Balanserade utgifter Balansgill Balansomslutning Balansräkning Balansräkning K4 (IFRS) Balansräkning ÅRL Balansräkning, förenklat årsbokslut Bankaktiebolag Bankgaranti Bankgiro Bankkonto Bankkort Befogenhet Begagnade varor Begränsat personligt ansvar Begära bolagsstämma Behörighet Belysning Bensin, diesel, olja Beslutsfattande Beslutsförhet för styrelsen Beslutsregler vid röstning Beslutsunderlag för styrelse Bestämmande inflytande Betalningar vid export/utförsel Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Betalningsmedel Betalningspåminnelser Bevakning Bidrag Bifirma Bifirma Bilar och andra transportmedel - försäljning Bilförmån Bilförsäkringar Bilreparationer Biologiska tillgångar Blandad verksamhet Blomstercheckar Bokföring Bokföring utomlands Bokföringsbrott Bokföringskostnader Bokföringsmässigt resultat Bokföringspost Bokfört värde Bokslutsarvoden Bokslutsdispositioner Bolag Bolagsavtal Bolagsavtal Bolagsbevis Bolagsdefinitionen Bolagsformer Bolagsledning Bolagsorgan Bolagsskatt Bolagsstämma online Bolagsstämmans exklusiva beslut Bolagsstämmans uppgifter och beslut Bolagsverket Bordläggning Borgenär Borgenärsskydd Borttappat aktiebrev Bostadsrätt Bostadsrätt, innehav av Bostadsrättslägenhet Bredband Brevmärken Broschyrer Bränsle BTA Budplikt Buffringsprogram Bundet eget kapital Bundna aktier Byggarbetsplats Byggnader Byggnadsinventarier Byggnadskreditiv Byta firma Byte av aktiebolagskategori Bytesaffärer Båtar Bärgning Börs Börsintroduktion

C

Cash and carry Catering Central värdepappersförvarare CFD-kontrakt Common control Crowdfunding

D

Dagskassa Databehandling, databearbetning Datakommunikation Datorprogram, programvaror Datorreparationer Decharge-beslut Delbevis Delegering av styrelseuppgifter Delningsplan Delningsvederlag Delägarfastighet Delägarförvaltning Demonstrationsbilar Deponiskatt Deposition vid leasing/hyra Derivatinstrument Diesel Differentierad moms Digital årsredovisning Digitalbox Direktion Direktregistrering Disponibla beloppet Distansavtal Diverse kostnader Dokumentinkasso Dold apportbildning Dold räntekompensation Dolda reserver Domännamn Drivmedel Droit de suite Däck Dödande av aktiebrev

E

Edgångssammanträde Efterutdelning Egenanställd Egenupparbetade immateriella tillgångar Eget kapital i enskild firma Eget kapital i stiftelse Eget uttag av varor och tjänster Egetkapitalinstrument Ej avdragsgilla kostnader Ekonomisk förening Ekonomisk innebörd framför juridisk form Ekonomisk plan El/elektricitet Elcertifikat och utsläppsrätter Elektronisk bolagsstämma Emission Emission genom styrelsebeslut Emission till bolagsledning och anställda Emissionsbevis Endagsförrättning Energideklarationer Enhetlighet, principen om Enkel firma Enkel majoritet Enkelt bolag Enkla bolag Enmansbolag Enskild firma Enskild näringsidkare Entréavgifter Entreprenad/entreprenaduppdrag Erinran från revisor Ersättning efter avslutad anställning Ersättningar till anställda Ersättningsfond Ersättningsutskott E-tjänster Eurobokföring Euroclear Sweden Europabolag Europakooperativ Eurovinjetter Eventualtillgångar Expansionsfond Extra bolagsstämma Extraordinära intäkter och kostnader

F

Fackföreningsavgifter Facklitteratur Facktidskrifter Factoring Faktura i utländsk valuta Faktura, försäljning Faktura, innehåll Fakturabelåning Fakturadatummetoden Fakturakredit Fakturamodellen Faktureringsavgifter Fartyg Fastigheter - försäljning Fastighetsbevis Fastighetsförsäkringar Fastighetskostnader - hyrd fastighet Fastighetslån Fel vid registrering Felräkningspengar Finansiell tillgång Finansiella instrument Finansiellt garantiavtal Finansiellt leasingavtal - aktivering i juridisk person Finansieringsanalys Finansieringskällor Finansieringsplan Firma Firmas uppkomst Firmaöverlåtelse Fiskevårdsområdesförening Fission Fjällstugor Fjärrvärme Fond för inre underhåll Fond för utvecklingsutgifter Fondaktie Fondaktierätt Fondaktierättsbevis Fondemission FORA-försäkringar Fordonsförsäkringar Formlös värdeöverföring Forsknings- och utvecklingskostnader Fortlevnadsprincipen Fraktsedel Frankering/frankeringsmaskin Frimärken Fringe benefits Friskvård/friskvårdsbidrag/checkar Frisörverksamhet Fritt eget kapital Frivillig likvidation Frivillig skattskyldighet Frågerätt för aktieägare F-skatt/FA-skatt Fullmakt Fusion Fusionsdag Fusionsdifferens Fusionsplan Fusionsvederlag Fysisk person Färdigställandegrad Följesedel Fönsterputsning Föranmälan till bolagsstämma Förbehåll Förberedelse inför bolagsstämma Förbjudna lån Förbättringsutgifter Förening Föreningsförvaltning Föreningsstämma Förenklad delning Företagets skatter Företagsbesiktning Företagsbevis Företagsbot Företagscertifikat Företagsförsäkringar Företagshypotek Företagshälsovård Företagsnamn Företagsvärdering Företrädesemission Företrädesrätt för aktieägare Förhandsavtal Förhandskvitto Förköpsförbehåll Förlagslån Förmåner Förmånsrätt Förnödenheter Förpackningsavgifter Förseningsavgifter Försiktighetsregeln Förskott från kunder Förslagspremiering Första förhöjd leasingavgift Försäkringar Försäkringsaktiebolag Försäkringsersättning - bilförsäkringar Försäkringsersättning - företagsförsäkringar Försäljningsfaktura Försäljningskostnader Förtäckt vinstutdelning Förvaltarregistrering Förvaltningsberättelse Förvaltningstillgångar Förvärv av egna värdepapper

G

Garageersättning Garagehyra GDPR Gemensam verifikation - allmänt Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser Gemensam verifikation - kontantförsäljning Gemensam verifikation - myntautomat Gemensamt bestämmande inflytande Gemensamt styrt företag Gemenskapsinterna förvärv Generalfullmakt Generalklausulerna Glasögon Glödlampor, sladdar, proppar God redovisningssed Godkänd revisor Golf Goodwill Gps Grand total försäljning Granskning i aktiebolag Gravationsbevis Grundbokföring Grupplivförsäkringar Gräsrotsfinansiering Gåvor Gåvor till kunder Gäldenär

H

Handdukar, pappershanddukar Handelsbolag Handelsbolag Handelsplattform Handelsregistret Handkassa Hanteringskostnader Hembudsförbehåll Hemförsäljningsavtal Hemresor Hemsida Hemtagningskostnader Hobby Homestaging/homestyling Hushållsnära tjänster Huvudbokföring Hypotek Hyra Hyrbilskostnader Händelser efter balansdagen

I

Ideell förening Immateriell tillgång Implicit ränta i leasingavtal Importavgifter Inbetalning Inbäddat derivat Informell förpliktelse Infrastrukturavgift Införande i aktiebok Ingående moms Ingångsbalansräkning Inhyrd personal Initiativ till styrelsemöte Initiativrätt till ärende Inkomstskatt Inköp av företag/verksamhet Inlösen av minoritetsaktier Innehavaraktier Inre reparationsfond Inredning Insatsemission Insatsvaror Insider Inställd bolagsstämma Inteckningar Inteckningslån Integrerad verksamhet Interimsfordringar/interimsskulder Interimsutdelning Internet Internrepresentation Intervjuresor Intresseföretag Intressentmodellen Inträde, bostadsrättsförening Inventarier Investeraravdrag Investerarskydd Investeringsverksamhet Investmentbolag Invigning Ipad Iphone IT/IT-tjänster ITP/ITPK

J

Jakt Joint venture Jord- och skogsbruksverksamhet Julgåvor Juridisk person Juridiska personer Justering av protokoll Justeringsman Jämförelsestörande poster Jäv för verkställande direktör Jäv på bolagsstämma

K

K1 Kabel-TV Kaffe/te och kaka/bulle Kallelse i börsbolag Kapitalandelslån Kapitaltillgångar Kapitaltillskott Kartonger, askar, påsar Kassa Kassaapparat Kassabeteckning Kassakvitto Kassalåda Kassarapport, myntautomat Kassaregister - allmänna krav Kassaregister - föreläggande och tillsyn Kassaregister - registrering av försäljning etc. Kassaregister - tvingande funktioner Kassasystem Kassaterminal Kataloger, prislistor, program Kilometerskatt Kombination Kommanditbolag Kompanjonavtal Kompanjonavtal Komplementär Koncern Koncern Koncernföretag Koncernföretag Koncernkonto Koncessioner Konkursansökan Konkursförvaltare Konkurskostnader Konsignation Konsortialavtal Konstituerande möte Kontaktlinser Kontanter Kontantfusion Kontantförsäljning Kontantinköp Kontokort Kontokortsavgifter Kontokortsinköp Kontokortsterminal Kontorsinredning Kontorskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Kontrakt som verkställs längre fram Kontraktsfordringar Kontraktsränta Kontrollavgift Kontrollbesök Kontrolldata Kontrollenhet Kontrollkod Kontrolluppgift Konvertering Konverteringsförbehåll Konvertibel Konvertibla aktier Konvertibla lån och skuldebrev Konvertibla skuldebrev Korttidsinventarier Kostförmån Kostnad för sålda varor Kostnadsersättningar Kostnadskalkyl Kreditfaktura Kreditfaktura vid försäljning Kreditförsäljning Kreditinköp Kreditkort K-regelverken Kundfaktura, innehåll Kundfordringar Kuponger Kurser/kurslitteratur Kurtage Kvalitativa egenskaper i årsredovisningen Kvittningsemission Kvittningsförbudet Kvittodata Kvittokopia Kvittotyp Kvotvärde Kvotvärdeskurs Kyl/frys, diskmaskin Köksmaskiner, köksutrustning Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner Köpta tjänster Körkort

L

Lager Lagfart Lampor Larm Leasing/hyra av datorer Leasing/hyra av frukt, växter Leasing/hyra av konst, akvarier Leasing/hyra av personbilar Leasingintäkter Legitimation på bolagsstämma Legoarbeten Likvida medel Likvidation på grund av bolagsordning Likvidation på grund av majoritetsmissbruk Likvidationsförbehåll Likvidationsföreläggande från Bolagsverket Likvidator Likviddag Livsmedel Lokalhyra Lokaltillbehör Lån till aktieägare Lån till anställda Lånefordringar Låneutgifter Lön Lön till make

M

Majoritetsregler Marginell låneränta Marknadsundersökningar Marknadsvärde Materiell anläggningstillgång Materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde Materiell anläggningstillgång, avskrivning Mattor Medlem, bostadsrättsförening Medlemsavgifter Medlemsförteckning - bostadsrättsförening Mikroföretag Milersättning Miljöavgifter Mindre koncern Minimileaseavgifter Minnesgåvor Minoritetsintresse Minoritetsrevisor Minoritetsutdelning Minskning av aktiekapital Mobiltelefon Modem Moderbolag Moms Monetära poster Moped/mopedbil MOSS-deklaration MTF Mätnings- och granskningsarvoden Möbler

N

Nedskrivningar Nedströmsfusion Nettoförsäljningsvärde Normal tillverkningskapacitet Noter enligt IFRS Noter enligt ÅRL, samtliga företag Noterade företag Nullitet Nybyggnad Nycklar Nyemission Nyemission av aktier Näringsförbud Näringsförbud Näringsverksamhet Näringsverksamhet Närstående Närvaroplikt på bolagsstämma

O

Oberoende verksamhetsgren Obeskattade reserver Obligationer - försäljning Obruten verifikationsnummerserie Odelbarhetsprincipen Offentliggörande, årsredovisning Offentligt ackord Olaglig verksamhet Olaglig värdeöverföring Ombyggnad Omläggning räkenskapsår Omröstning Omstämpling av aktier Omsättningstillgångar Omvandlingsförbehåll Omvänd apport Omvänd fondemission Omvänd fusion Omvänd split Omvärderingsvinster Ordförande på bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma Ordningsfråga Organisationskostnader Oriktad emission Ort för bolagsstämma Ovillkorat aktieägartillskott Oäkta koncern

P

Pantsättning, bostadsrätt Pantsättningsavgift Parallellfirma Parkeringsavgifter Parkeringsböter Parkeringsförmån Participating debenture Partrederi Patent Periodisk sammanställning Personalbilar Personalbonus Personalfester Personalkostnader Personalliggare Personalmatsal/restaurang Personaloptioner Personalrabatter Personalrekrytering Personaltidningar Pilotskolan Plats för bolagsstämma Pluralitet Pluralitetsregler Plusgiro Portföljbolag Porto Post-för-postvärdering Postförskott Postväxel Praktiskt ogenomförbart Preliminär skatt Prislistor Privata aktiebolag Privata insättningar Privata utgifter Privata uttag Privatbostad/privatbostadsfastighet Produkter i arbete Proformakvitto Prokura Protokoll på bolagsstämma Protokoll på styrelsemöte Protokollförare på bolagsstämma Prover/provexemplar Provisioner PRV/Bolagsverket - avgifter Publika aktiebolag Publika aktiebolags försäljning av egna aktier Punktskatter Pågående till- och ombyggnad

R

Rabattkuponger Radio Redovisningskostnader Redovisningsmedel Redovisningsprinciper Redovisningsvaluta Redovisningsvaluta Registerhållningsavgifter Registrering, bostadsrättsförening Registrering, kassaregister Registreringsavgifter Registreringsbevis Registreringsenhet Reglerad marknad Rehabilitering Reklam Reklambidrag Reklamgåvor Reklamskatt Reko Relativ majoritet Relevans Remburs Renovering Reparation och underhåll Reparationsfond Reparationsfond, inre Representationsgåvor Reseförsäkringar Resekostnader Reservation Reservdelar Reservfond Resevaluta Resor Restaurangverksamhet Restavgifter Restituerad skatt Resultatrapport Resultaträkning Resultaträkning, allmänna regler Retroaktiv tillämpning Returkvitto Returposter Reverslån Revision Revisionsberättelse Revisionskostnader Revisor Revisor utses av Bolagsverket Revisors anteckning i årsredovisning Revisorsintyg Rikskortet Rikstäckande dagstidning Riktad fondemission ROT-avdrag Royalty och licenser RUT-avdrag Räkenskapsår Räntebärande värdepapper Räntefria/räntebilliga lån Ränteförmån Ränteintäkter Räntekostnader Ränteswap Rätt att delta på bolagsstämma Rättegångskostnader Rörelseförvärv Rörligt aktiekapital Röstavtal Röstmajoritetsförbehåll Röstning på bolagsstämma Röstningsfullmakt Rösträttsbegränsning Rösträttsförbehåll

S

Sajt (site) Sakutdelning Samlingsfaktura Samlingsplan Sammankopplat kassaregister Sammanträdeskostnader Samtyckesförbehåll Samägare Sannolikt SA-skatt SAS-principen Semesterlönekassa Semestervikarier Seminarier Servetter, stearinljus Servicebox Simultanbildning Simultanteckning Sjuklön Självrisk Skattereduktion Skiljedomsförbehåll Skoter Skuld Skyddsintresse Skyddskläder, skyddsmaterial Sluten omröstning SNI-kod Snöröjning/snöskottning Sociala avgifter Sociala kostnader Solidariskt ansvar Sopor/sophämtning Sotning SPE Split Sponsring Starta eget-bidrag Startavgifter Statliga stöd, statsbidrag Statslåneräntan, SLR Stiftare Stiftares skadeståndsansvar Stiftelse - beskattning Stiftelse - bokföringsskyldighet Stiftelser - eget kapital Stiftelseurkund Stim- och Samiavgifter Studieresor Styrelse i aktiebolag Styrelsearvoden Styrelseledamots förtida avgång Styrelsens arbetsuppgifter Styrelsesuppleant Styrketräning Städning/städmateriel Ställda säkerheter Ställföreträdarjäv Stämmojäv Stämmoordförande Stämmoprotokoll Stämpelavgifter Stämpelskatt Stölder Större koncern SUP-bolag Swappar Svb-bolag Systerbolag Sålda varors kostnad Säkringsförhållandets effektivitet Särskild A-skatt Särskild delgivningsmottagare Särskild firmatecknare Särskild löneskatt på pensionskostnader

T

Talong Tandläkarbesök/tandvård Tavlor Teckning av aktier i nyemission Teckningsoption Teckningsoptionsbevis Teckningsoptionsutgivning Teckningsrätt Teckningsrättsbevis/teckningsrätter Teckningsutfästelse Telefax, telex Telefon och telekommunikation Telefonkort/kontantkort Terminalglasögon Terminer/terminskontrakt Tid för bolagsstämma Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Tillbyggnad Tillstånds- och tillsynsavgifter Tillverkardeklaration Tilläggsupplysningar Tio aktieägare Tjänstebil Toapapper, hushållspapper Tomträttsavgäld Transportförsäkringar Transportinventarier Transportmedel Treårsinventarier Treårsregeln för vinstutdelning Trohetsrabatter Trädabolag Trädgård - redskap, möbler Trädgårdsskötsel Trängselskatt Träningskläder, träningsskor Tunn klient Tvistiga skulder Tvångsutdelning Tvätt av arbetskläder/uniform Tvätt av mattor, gardiner, handdukar Tvätteriverksamhet Tävlingar/tävlingsvinster Tömningskvitto

U

U.P.A. Underentreprenader/underkonsulter Underkursförbudet Uniträtt Uppdrag till fast pris Upphovsmannakonto Upplupet anskaffningsvärde Upplysningsplikt för bolagsledningen Upplåtelse, bostadsrätt Uppläggningsavgifter Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran Uppvärmning Usb-minnen Utbetalningsförbudet Utdelningsbara medel Utdelningskupong Utfört arbete Utgående moms Uthyrning av personal, bilar m.m. Utlägg Utländsk moms Utländsk skatt Utländsk valuta Utomståendes närvaro på bolagsstämma Utredningar Utskott i styrelsen Utsläppsrätter Utveckling

V

VA-avgift/vatten och avlopp Vaktbolag/väktare Valberedning Valutakursförluster/valutakursvinster Variabel avgift Varuförsäljning Varumärken VD-brev Verifikationer Verkligt värde Verkligt värde Verksamhetslokal Verkställande direktör Verkställande direktörens arbetsuppgifter Vice verkställande direktör Video Vilande ingående moms Vilande utgående moms Viltvårdsområdesförening Vin och sprit Vinst eller förlust Vinstandelslån Vinstandelslån Vinstpresumtion Vinstsyfte Vinstutdelning Vite Votering VP-konto Vykort Väderprognoser Värdeminskning Värdepapperscentral Väsentlig Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Växelkassa Växter

X

X-dagrapport

Y

Yttre fond

Å

Årets resultat Årsavgift, bostadsrättsförening Årsbokslut, förenklat Årsbokslut, innehåll Årsredovisning, innehåll Årsstämmobeslut Återanskaffningsvärde Återbetalning av skatt Återbäring Återupptagen verksamhet i likvidation

Ä

Ägarhypotek Ägarintresse Ägarregistrering Ändamål, bostadsrättsförening Ändamålsbestämda medel Ändrad uppskattning och bedömning Ärende och förslag på bolagsstämma

Ö

Ökning av aktiekapital Öppen omröstning Öppningsbalansräkning Överkurs Överkursfond Överlåtbarhetsprincipen Överlåtelseavgift Överskjutande aktier Överskjutande fondaktierätter och teckningsrätter Överteckning Övertrasseringsavgifter Övningskvitto Övriga långfristiga ersättningar Övriga rörelseintäkter Övriga skatter