#

20 %-regeln 50/50-bolag

A

À contobetalningar À contofaktura A-aktie Absorption Ackord Adjungering AFA Affischer Affärsdagen Affärshändelser Ajournering av bolagsstämma A-kassa Aktie Aktiebok Aktiebolag Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Aktiebolagsregistret Aktiebrev Aktiekapital Aktielån Aktiemarknadsbolag Aktiemarknadsnämnden Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument Aktierättigheter Aktieserie Aktieägaravtal Aktieägare Aktieägarens initiativrätt Aktieägartillskott Aktieägartillskott Aktiv marknad Aktiverat arbete för egen räkning Aktivering Aktuell skatt Alecta pensionsförsäkringar Allmän granskning Allmänningsskog Almega-avgifter Amortering Andrahandsuthyrningsavgift Anläggningstillgångar Annonseringsförbudet Anställningsintervjuer/resor Ansvar, arkivering Ansvarsfrihet Ansvarsgenombrott Apportbildning Apportegendom Arbetskläder Arbetslöshetskassa Arbetsmarknadsförsäkringar Arbetsmåltider Arbetsordning för styrelsen Arbetsplatsnära stöd Arbetsresor Arbetstagarledamot Arkivering filial Arkivering utomlands A-skatt Association Auktoriserad revisor Avbetalning Avgångsvederlag Aviseringsavgifter Avistaköp eller avistaförsäljning Avkastningsstiftelse Avsaknad av företrädare bosatt i Sverige Avskrivningsenhet Avskrivningsmetoder Avstyckning Avstämning löpande bokföring Avstämningsbolag Avstämningsförbehåll Avstämningsregister Avsätta en revisor Avtalsförsäkringar

B

Balansdag Balansera Balanserad vinst eller förlust Balanserade utgifter Balansgill Balansomslutning Balansräkning Balansräkning K4 (IFRS) Balansräkning ÅRL Balansräkning, förenklat årsbokslut Bankaktiebolag Bankcertifikat Bankgaranti Bankgiro Bankkonto Bankkort Banklån Befogenhet Begagnade varor Begränsat personligt ansvar Begära bolagsstämma Behörighet Belysning Bensin, diesel, olja Beslutsförhet för styrelsen Beslutsregler vid röstning Beslutsunderlag för styrelse Bestämmande inflytande Betalningar vid export/utförsel Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Betalningsmedel Betalningspåminnelser Betalningsvillkor Bevakning Bidrag Bifirma Bifirma Bilar och andra transportmedel - försäljning Bilar och andra transportmedel - inköp Bilda aktiebolag Bilförmån Bilreparationer Biologiska tillgångar Blandad verksamhet Blomstercheckar Bokföring Bokföring utomlands Bokföringsbrott Bokföringskostnader Bokföringsmässigt resultat Bokföringspost Bokfört värde Bokslut Bokslutsarvoden Bokslutsdispositioner Bolag Bolagsavtal Bolagsavtal Bolagsbevis Bolagsdefinitionen Bolagsformer Bolagsledning Bolagsorgan Bolagsskatt Bolagsstyrning Bolagsstämma online Bolagsstämmans exklusiva beslut Bolagsstämmans uppgifter och beslut Bordläggning Borgenär Borgenärsskydd Borttappat aktiebrev Bostadsrätt Bostadsrätt, innehav av Bostadsrättslägenhet Bredband Brevmärken Broschyrer Bruttoredovisning Bränsle BTA Budplikt Buffringsprogram Bundet eget kapital Bundet eget kapital Bundna aktier Byggarbetsplats Bygglov Byggnader Byggnadsinventarier Byggnadskreditiv Byta firma Byte av aktiebolagskategori Bytesaffärer Båtar Bärgning Börs Börsintroduktion

C

Cash and carry Catering Central värdepappersförvarare Certifiering CFD-kontrakt Common control Crowdfunding

D

Dagskassa Databehandling, databearbetning Datakommunikation Datorprogram, programvaror Decharge-beslut Deklarationskostnader Delbevis Delegering av styrelseuppgifter Delningsplan Delningsvederlag Delägarfastighet Delägarförvaltning Demonstrationsbilar Deponiskatt Deposition vid leasing/hyra Derivatinstrument Diesel Differentierad moms Digital årsredovisning Digitalbox Disponibla beloppet Distansavtal Diverse kostnader Dokumentinkasso Dold apportbildning Dold räntekompensation Dolda reserver Domännamn Drivmedel Droit de suite Däck Dödande av aktiebrev

E

Edgångssammanträde Efterutdelning Egenanställd Egenupparbetade immateriella tillgångar Eget kapital i enskild firma Eget kapital i stiftelse Eget uttag av varor och tjänster Egetkapitalinstrument Ej avdragsgilla kostnader Ekonomisk förening Ekonomisk innebörd framför juridisk form Ekonomisk plan El/elektricitet Elcertifikat och utsläppsrätter Elektronisk bolagsstämma Emission Emission genom styrelsebeslut Emission till bolagsledning och anställda Emissionsbevis Endagsförrättning Energideklarationer Enhetlighet, principen om Enkel firma Enkel majoritet Enkelt bolag Enkla bolag Enmansbolag Enskild firma Enskild näringsidkare Entréavgifter Entreprenad/entreprenaduppdrag Erinran från revisor Ersättning efter avslutad anställning Ersättningar till anställda Ersättningsfond Ersättningsutskott E-tjänster Eurobokföring Euroclear Sweden Europabolag Europakooperativ Eurovinjetter Eventualtillgångar Expansionsfond Expeditionsavgifter Extra bolagsstämma Extra vinstutdelning Extraordinära intäkter och kostnader

F

Fackföreningsavgifter Facklitteratur Facktidskrifter Factoring Faktura i utländsk valuta Faktura, försäljning Faktura, innehåll Fakturabelåning Fakturadatummetoden Fakturakredit Fakturamodellen Faktureringsavgifter Fartyg Fastigheter - försäljning Fastighetsbevis Fastighetsförsäkringar Fastighetskostnader - egen fastighet Fastighetskostnader - hyrd fastighet Fastighetslån Fel vid registrering Felräkningspengar Finansiell skuld Finansiell tillgång Finansiella instrument Finansiellt garantiavtal Finansiellt leasingavtal Finansiellt leasingavtal - aktivering i juridisk person Finansieringsanalys Finansieringskällor Finansieringsplan Firma Firmas uppkomst Firmaöverlåtelse Fiskevårdsområdesförening Fission Fjällstugor Fjärrvärme Fond för inre underhåll Fond för utvecklingsutgifter Fondaktie Fondaktierätt Fondaktierättsbevis Fondemission FORA-försäkringar Fordonsförsäkringar Fordringar Formlös värdeöverföring Forsknings- och utvecklingskostnader Fortlevnadsprincipen Frankering/frankeringsmaskin Frimärken Fringe benefits Friskvård/friskvårdsbidrag/checkar Fritt eget kapital Frivillig likvidation Frågerätt för aktieägare F-skatt/FA-skatt Fullmakt Fusion Fusionsdag Fusionsdifferens Fusionsplan Fusionsvederlag Fysisk person Färdigställandegrad Följesedel Fönsterputsning Föranmälan till bolagsstämma Förbehåll Förberedelse inför bolagsstämma Förbjudna lån Förbättringsutgifter Förening Föreningsavgifter Föreningsförvaltning Föreningsstämma Förenklad delning Företagets skatter Företagsbevis Företagsbot Företagscertifikat Företagsförsäkringar Företagshypotek Företagshälsovård Företagsnamn Företagsvärdering Företrädesemission Företrädesrätt för aktieägare Förhandsavtal Förhandskvitto Förköpsförbehåll Förlagslån Förmåner Förmånsrätt Förnödenheter Förpackningsavgifter Förseningsavgifter Försiktighetsprincipen Försiktighetsregeln Förskott från kunder Förslagspremiering Första förhöjd leasingavgift Försäkringar Försäkringsaktiebolag Försäkringsersättning - bilförsäkringar Försäkringsersättning - fastighetsförsäkringar Försäkringsersättning - företagsförsäkringar Försäljningsfaktura Försäljningskostnader Förtäckt vinstutdelning Förvaltarregistrering Förvaltningsberättelse Förvärv av egna värdepapper

G

Garageersättning Garagehyra GDPR Ge ut teckningsoptioner Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser Gemensam verifikation - kontantförsäljning Gemensam verifikation - myntautomat Gemensamt styrt företag Gemenskapsinterna förvärv Generalfullmakt Generalklausulerna Glasögon Glödlampor, sladdar, proppar God redovisningssed Godkänd revisor Golf Goodwill Grand total försäljning Granskning i aktiebolag Gravationsbevis Grundbokföring Grupplivförsäkringar Gruppsjukförsäkringar Gräsrotsfinansiering Gåvor Gåvor till kunder Gäldenär

H

Handdukar, pappershanddukar Handelsbolag Handelsbolag Handelsplattform Handelsregistret Handkassa Hanteringskostnader Hembudsförbehåll Hemförsäljningsavtal Hemresor Hemsida Hemtagningskostnader Hobby Homestaging/homestyling Hushållsnära tjänster Huvudbokföring Hypotek Hyra Hyrbilskostnader Händelser efter balansdagen

I

Ideell förening IFRS-företag Immateriell tillgång Implicit ränta i leasingavtal Importavgifter Inbetalning Inbäddat derivat Informell förpliktelse Infrastrukturavgift Införande i aktiebok Ingående moms Inhyrd personal Initiativ till styrelsemöte Initiativrätt till ärende Inkomstskatt Inköp av företag/verksamhet Inlösen av minoritetsaktier Innehavaraktier Inre reparationsfond Inredning Insatsemission Insider Inställd bolagsstämma Integrerad verksamhet Interimsfordringar/interimsskulder Interimsutdelning Internet Internrepresentation Intervjuresor Intresseföretag Intressentmodellen Inträde, bostadsrättsförening Inventarier Investeraravdrag Investerarskydd Investmentbolag Invigning IT/IT-tjänster ITP/ITPK

J

Jakt Joint venture Jord- och skogsbruksverksamhet Julgåvor Juridisk person Juridiska personer Justerare på bolagsstämma Justering av protokoll Justeringsman Jämförelsestörande poster Jäv för verkställande direktör Jäv på bolagsstämma

K

K1 Kabel-TV Kaffe/te och kaka/bulle Kallelse i börsbolag Kallelse till styrelsemöte Kapitalandelslån Kapitaltillgångar Kapitaltillskott Kassaapparat Kassabeteckning Kassaflöden Kassagenererande enhet Kassakvitto Kassalåda Kassarapport, myntautomat Kassaregister - allmänna krav Kassaregister - föreläggande och tillsyn Kassaregister - registrering av försäljning etc. Kassaregister - tvingande funktioner Kassasystem Kassaterminal Kilometerskatt Kombination Kommanditbolag Kompanjonavtal Kompanjonavtal Koncern Koncern Koncernföretag Koncernföretag Koncernkonto Konkursansökan Konkursförvaltare Konsortialavtal Konstituerande möte Kontaktlinser Kontantfusion Kontantförsäljning Kontokort Kontokortsavgifter Kontokortsinköp Kontorsinredning Kontraktsfordringar Kontrollbesök Kontrolldata Kontrollenhet Kontrollkod Kontrolluppgift Konvertering Konverteringsförbehåll Konvertibel Konvertibla aktier Konvertibla lån och skuldebrev Konvertibla skuldebrev Korttidsinventarier Kostnad för sålda varor Kostnadsersättningar Kostnadskalkyl Kreditfaktura vid försäljning Kreditinköp K-regelverken Kundfaktura, innehåll Kundfordringar Kuponger Kurser/kurslitteratur Kvalitativa egenskaper i årsredovisningen Kvittningsemission Kvittningsförbudet Kvittodata Kvittotyp Kvotvärde Kvotvärdeskurs Köksmaskiner, köksutrustning Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner Körkort

L

Lager Lagfart Lampor Larm Leasing/hyra av datorer Leasing/hyra av frukt, växter Leasing/hyra av konst, akvarier Leasing/hyra av personbilar Leasingintäkter Legitimation på bolagsstämma Legoarbeten Leo-reglerna Likvida medel Likvidation på grund av bolagsordning Likvidation på grund av majoritetsmissbruk Likvidationsförbehåll Likvidationsföreläggande från Bolagsverket Likvidator Likviddag Livsmedel Lokalhyra Lokaltillbehör Lån till aktieägare Lån till anställda Lånefordringar Låneförbudet Låneutgifter Lön Lön till make

M

Majoritetsregler Marknadsvärde Materiell anläggningstillgång Materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde Materiell anläggningstillgång, avskrivning Mattor Medlemsavgifter Milersättning Mindre koncern Minimileaseavgifter Minnesgåvor Minoritetens rätt till auktoriserad revisor Minoritetsintresse Minoritetsrevisor Minoritetsutdelning Minskning av aktiekapital Mobiltelefon Modem Moderbolag Moms Monetära poster Moped/mopedbil MOSS-deklaration MTF Mätnings- och granskningsarvoden

N

Nedskrivningar Nedströmsfusion Nominellt belopp Normal tillverkningskapacitet Noter enligt IFRS Noter enligt ÅRL, samtliga företag Noterade företag Nullitet Nybyggnad Nycklar Nyemission Nyemission av aktier Näringsförbud Näringsverksamhet Näringsverksamhet Närstående Närvaroplikt på bolagsstämma

O

Oberoende verksamhetsgren Obeskattade reserver Obligationer - försäljning Obruten verifikationsnummerserie Odelbarhetsprincipen Offentliggörande, årsredovisning Offentligt ackord Olaglig verksamhet Olaglig värdeöverföring Ombyggnad Omläggning räkenskapsår Omröstning Omstämpling av aktier Omsättningstillgångar Omvandlingsförbehåll Omvänd apport Omvänd fondemission Omvänd fusion Omvänd split Omvärderingsvinster Ordförande på bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma Ordningsfråga Organisationskostnader Oriktad emission Ort för bolagsstämma Ovillkorat aktieägartillskott

P

Parallellfirma Parkeringsböter Parkeringsförmån Participating debenture Partrederi Patent Per capsulam Periodisk sammanställning Personalbonus Personalfester Personalkostnader Personalliggare Personalmatsal/restaurang Personaloptioner Personalrekrytering Personaltidningar Personuppgiftsansvar Pilotskolan Plats för bolagsstämma Pluralitet Pluralitetsregler Plusgiro Portföljbolag Porto Post-för-postvärdering Postförskott Postväxel Praktiskt ogenomförbart Preliminär skatt Premieobligationer Prislistor Privata aktiebolag Privata insättningar Privata utgifter Privata uttag Produkter i arbete Proformakvitto Programvara, datorprogram Prokura Protokoll på bolagsstämma Protokoll på styrelsemöte Protokollförare på bolagsstämma Prover/provexemplar Provisioner PRV/Bolagsverket - avgifter Publika aktiebolag Publika aktiebolags försäljning av egna aktier Punktskatter Pågående till- och ombyggnad

R

Rabatter Rabattkuponger Radio Redovisningskostnader Redovisningsmedel Redovisningsprinciper Redovisningsvaluta Redovisningsvaluta Reell anskaffning Registerhållningsavgifter Registrering, bostadsrättsförening Registrering, kassaregister Registreringsavgifter Registreringsbevis Registreringsbevis Registreringsenhet Reglerad marknad Rehabilitering Reklambidrag Reklamgåvor Reklamskatt Reko Relativ majoritet Relevans Remburs Renovering Reparation och underhåll Reparationsfond Reparationsfond, inre Representationsgåvor Reseförsäkringar Resekostnader Reservation Reservdelar Reservfond Resevaluta Resor Restaurangverksamhet Restavgifter Restituerad skatt Restvärde Resultatrapport Resultaträkning Resultaträkning, allmänna regler Resultaträkning, allmänna regler enligt K3 Resultaträkning, förkortad form Retroaktiv tillämpning Returkvitto Returposter Reverslån Revision Revisionsberättelse Revisionskostnader Revisor Revisor utses av Bolagsverket Revisors anteckning i årsredovisning Revisorsintyg Rikskortet Rikstäckande dagstidning Riktad fondemission ROT-avdrag Royalty och licenser RUT-avdrag Räkenskapsår Räntebärande värdepapper Räntefria/räntebilliga lån Ränteförmån Ränteintäkter Räntekostnader Ränteswap Rätt att delta på bolagsstämma Rättegångskostnader Rörelseförvärv Rörligt aktiekapital Röstavtal Röstmajoritetsförbehåll Röstning på bolagsstämma Röstningsfullmakt Rösträttsbegränsning Rösträttsförbehåll

S

Sajt (site) Sakutdelning Samlingsfaktura Samlingsplan Sammankopplat kassaregister Sammanträdeskostnader Samtyckesförbehåll Samägare Sannolikt SA-skatt SAS-principen Semesterlönekassa Semestervikarier Seminarier Servetter, stearinljus Servicebox Simultanbildning Simultanteckning Sjuklön Självrisk Skattebrott/Skattetillägg Skattekonto Skattereduktion Skiljedomsförbehåll Skoter Skuld Skyddsintresse Skyddskläder, skyddsmaterial Sluten omröstning SNI-kod Snöröjning/snöskottning Sociala avgifter Sociala kostnader Solidariskt ansvar Sopor/sophämtning Sotning SPE Split Sponsring Stamaktier Starta eget-bidrag Startavgifter Statliga stöd, statsbidrag Statslåneräntan, SLR Stiftare Stiftares skadeståndsansvar Stiftelse - beskattning Stiftelse - bildande Stiftelse - bokföringsskyldighet Stiftelser - eget kapital Stiftelseurkund Stim- och Samiavgifter Studieresor Styrelse i aktiebolag Styrelsearvoden Styrelsemöte Styrelsens arbetsuppgifter Styrelseordförande Styrelsesuppleant Styrketräning Ställda säkerheter Ställföreträdarjäv Stämmojäv Stämmoordförande Stämmoprotokoll Stämpelavgifter Stämpelskatt Stölder Större koncern SUP-bolag Swappar Svb-bolag Systerbolag Säkringsförhållandets effektivitet Särskild A-skatt Särskild delgivningsmottagare Särskild firmatecknare Särskild löneskatt på pensionskostnader Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet

T

Talong Tandläkarbesök/tandvård Tavlor Teckning av aktier i nyemission Teckningsgaranti Teckningslista Teckningsoption Teckningsoptionsutgivning Teckningsrätt Teckningsrättsbevis/teckningsrätter Telefax, telex Telefon och telekommunikation Telefonkort/kontantkort Temporär skillnad Terminalglasögon Terminer/terminskontrakt Tid för bolagsstämma Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Tillbyggnad Tillgång Tillstånds- och tillsynsavgifter Tillverkardeklaration Tilläggsupplysningar Tio aktieägare Toapapper, hushållspapper Tomträttsavgäld Transport Transportförsäkringar Transportinventarier Transportmedel Treårsinventarier Treårsregeln för vinstutdelning Trohetsrabatter Trädabolag Trädgård - redskap, möbler Trädgårdsskötsel Trängselskatt Träningskläder, träningsskor Tunn klient TV-avgift/TV-licens Tvistiga skulder Tvångsutdelning Tvätt av arbetskläder/uniform Tvätt av mattor, gardiner, handdukar Tvätteriverksamhet Tävlingar/tävlingsvinster Tömningskvitto

U

U.P.A. Underentreprenader/underkonsulter Underkursförbudet Uniträtt Uppdelning av aktier Uppdrag till fast pris Upphovsmannakonto Upplupet anskaffningsvärde Upplysningsplikt för bolagsledningen Upplåtelse, bostadsrätt Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran Uppvärmning Usb-minnen Utbetalningsförbudet Utdelning till aktieägare Utdelningsbara medel Utdelningskupong Utfört arbete Utgående moms Uthyrning av personal, bilar m.m. Utlägg Utländsk moms Utländsk skatt Utländsk valuta Utomståendes närvaro på bolagsstämma Utredningar Utskott i styrelsen Utsläppsrätter Utveckling

V

VA-avgift/vatten och avlopp Vaktbolag/väktare Valberedning Valutakursförluster/valutakursvinster Variabel avgift Varuförsäljning Varumärken VD-brev Verifikationer Verkligt värde Verkligt värde Verksamhetslokal Verkställande direktör Verkställande direktörens arbetsuppgifter Vice verkställande direktör Video Vilande ingående moms Vilande utgående moms Viltvårdsområdesförening Vinst eller förlust Vinstandelslån Vinstandelslån Vinstpresumtion Vinstsyfte Vinstutdelning Vite Votering VP-konto Vykort Väderprognoser Vägavgifter/vägtullar Värdeminskning Värdepapperscentral Värdepappersportfölj Väsentlig Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Växelkassa Växter

X

X-dagrapport

Y

Yttre fond

Å

Årets resultat Årsavgift, bostadsrättsförening Årsbokslut, förenklat Årsbokslut, innehåll Årsbokslut, skyldighet att upprätta Årsredovisning, innehåll Årsstämma Årsstämmobeslut Återanskaffningsvärde Återbetalning av skatt Återbäring Återföring Återupptagen verksamhet i likvidation

Ä

Äganderättsförbehåll Ägarhypotek Ägarintresse Ägarregistrering Ändamål, bostadsrättsförening Ändamålsbestämda medel Ändrad uppskattning och bedömning Ärende och förslag på bolagsstämma

Ö

Ökning av aktiekapital Öppen omröstning Öppningsbalansräkning Överkurs Överkursfond Överlåtbarhetsprincipen Överlåtelseavgift Överskjutande aktier Överskjutande fondaktierätter och teckningsrätter Överskådlighet Överteckning Övertrasseringsavgifter Övningskvitto Övriga långfristiga ersättningar Övriga rörelseintäkter Övriga skatter