F

Fackföreningsavgifter Facklitteratur Facktidskrifter Factoring Faktisk företrädare Faktura Faktura i utländsk valuta Faktura, försäljning Faktura, inköp Faktura, innehåll Fakturabelåning Fakturadatummetoden Fakturakredit Fakturamodellen Fakturerade kostnader Faktureringsavgifter Faktureringsmetoden Fallskärmsavtal Fartyg Fastigheter - försäljning Fastigheter - inköp och byggnation Fastighetsavgift Fastighetsbevis Fastighetsförsäkringar Fastighetsinteckning Fastighetskostnader Fastighetskostnader - egen fastighet Fastighetskostnader - hyrd fastighet Fastighetslån Fastighetsskatt Fastställelseintyg Fel vid registrering Felräkningspengar Filial Finansiell skuld Finansiell tillgång Finansiella instrument Finansiella tjänster Finansiellt garantiavtal Finansiellt leasingavtal Finansiellt leasingavtal - aktivering i juridisk person Finansieringsanalys Finansieringskällor Finansieringsplan Firma Firma Firmas uppkomst Firmatecknare Firmateckning Firmaöverlåtelse Fiske Fiskevårdsområdesförening Fission Fissioner Fjällstugor Fjärrvärme Flyttningskostnader Fond för inre underhåll Fond för utvecklingsutgifter Fond för verkligt värde Fond för yttre underhåll Fondaktie Fondaktierätt Fondaktierättsbevis Fondemission Fondemission Fondförsäkringar FORA-försäkringar Fordonsförsäkringar Fordonsskatt Fordringar Formlös värdeöverföring Forsknings- och utvecklingskostnader Fortlevnadsprincipen Fortsatt bolagsstämma FoU-kostnader Frakt Fraktsedel Franchising Frankering/frankeringsmaskin Frequent flyer-rabatter Fri bensin/bil/bostad/kost Fria aktier Fribrev Frimärken Fringe benefits Friskvård/friskvårdsbidrag/checkar Frisörverksamhet Fritt eget kapital Fritt eget kapital Fritt vivre Frivillig likvidation Frivillig skattskyldighet Frukt Frågerätt för aktieägare Främmande kapital FSB-kontrakt F-skatt/FA-skatt Fullmakt Fullmaktsinsamling Fullmaktsröstning Fusion Fusioner Fusionsdag Fusionsdifferens Fusionsplan Fusionsvederlag Fysisk person Fåmansföretag Färdigställandegrad Färjeavgifter Följesedel Fönsterputsning Föranmälan till bolagsstämma Förbehåll Förberedelse inför bolagsstämma Förbjudna lån Förbjudna lån Förbrukningsinventarier Förbrukningsmateriel Förbättringsutgifter Förbättringsutgifter på annans fastighet Förening Föreningsavgifter Föreningsförvaltning Föreningsstämma Förenklad delning Förenklad ekonomisk plan Förenklad faktura Förenklat årsbokslut Företagets skatter Företagsbesiktning Företagsbevis Företagsbidrag/företagsstöd Företagsbot Företagscertifikat Företagsförsäkringar Företagshypotek Företagshälsovård Företagsnamn Företagsrekonstruktion Företagsvärdering Företrädesemission Företrädesrätt för aktieägare Förhandsavtal Förhandskvitto Förköpsförbehåll Förlagsinsatser Förlagslån Förlust Förluster Förlustkontrakt Förmåner Förmånliga lån Förmånsrätt Förnödenheter Förpackningsavgifter Förseningsavgifter Försiktighetsprincipen Försiktighetsregeln Förskott Förskott från kunder Förskott till leverantörer Förskottsutdelning Förslag på bolagsstämma Förslagspremiering Första förhöjd leasingavgift Försäkringar Försäkringsaktiebolag Försäkringsersättning - bilförsäkringar Försäkringsersättning - fastighetsförsäkringar Försäkringsersättning - företagsförsäkringar Försäljning Försäljning av egna aktier Försäljningsfaktura Försäljningskostnader Förtida avgång Förtäckt vinstutdelning Förutbetalda intäkter och kostnader Förvaltarregistrering Förvaltning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsfastighet Förvaltningskostnader Förvaltningstillgångar Förverkande, bostadsrätt Förvärv av egna värdepapper Förvärvslåneförbudet Förvärvsskatt