R

Rabatter Rabattkuponger Radio Realisationsvinst/realisationsförlust Redovisat värde Redovisningskostnader Redovisningsmedel Redovisningsprinciper Redovisningsvaluta Redovisningsvaluta Reell anskaffning Registerhållningsavgifter Registrerat revisionsbolag Registrering av nytt aktiebolag Registrering, bostadsrättsförening Registrering, kassaregister Registreringsavgifter Registreringsbevis Registreringsbevis Registreringsenhet Reglerad marknad Rehabilitering Reklam Reklambidrag Reklamgåvor Reklamskatt Reko Relativ majoritet Relevans Remburs Remissa Renhållning och städning Renovering Reparation och underhåll Reparationsfond Reparationsfond, inre Representation Representationsersättning Representationsgåvor Research Reseförsäkringar Resekostnader Reservation Reservdelar Reservfond Reservfond, aktiebolag Reservfond, ekonomisk förening Resevaluta Resor Restaurangverksamhet Restavgifter Restituerad skatt Restvärde Restvärdesavskrivning Resultat Resultatrapport Resultaträkning Resultaträkning K4 (IFRS) Resultaträkning, allmänna regler Resultaträkning, allmänna regler enligt K3 Resultaträkning, funktionsindelad enligt ÅRL Resultaträkning, förkortad form Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare Resultaträkning, K1 ideella föreningar Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL Retroaktiv tillämpning Returkvitto Returposter Reverslån Revision Revision Revisionsberättelse Revisionskostnader Revisionsutskott Revisor Revisor utses av Bolagsverket Revisors access till bolaget Revisors ansvar Revisors anteckning i årsredovisning Revisors förtida avgång Revisors upplysningsplikt Revisorsinspektionen Revisorsintyg Rikskortet Rikstäckande dagstidning Riktad emission Riktad fondemission Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare Ropare ROT-avdrag Router Royalty och licenser RUT-avdrag Räkenskapsenlig avskrivning Räkenskapsår Räntebärande värdepapper Räntefria/räntebilliga lån Räntefördelning Ränteförmån Ränteintäkter Räntekostnader Ränteswap Rätt att delta på bolagsstämma Rättegångskostnader Rättelse av bokföringspost Rättshandling Rättshandlingar under bolagsbildning Rättvisande bild Rörelse Rörelseförvärv Rörligt aktiekapital Röstavtal Röstlängd Röstmajoritetsförbehåll Röstning på bolagsstämma Röstningsfullmakt Rösträtt Rösträttsbegränsning Rösträttsförbehåll Rösträttsklausul Rösträttslösa aktier Röstvärde Röstvärdesdifferentiering