Innehåll

Tillämpningsområde

1 §Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672).

Taxebelopp

2 §Ersättning för arbete utgår med 11.910 kr.

Särskilda fall då taxan får frångås

3 §Taxan får överskridas om ett konkursärende krävt avsevärt mer arbete än normalt. Överskridande får ske endast när rätten finner att skälig ersättning överstiger taxan med minst hälften. Gränsen för överskridande blir alltså 17.865 kr.

4 §Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

Taxans omfattning

5 §Taxan omfattar ersättning för allt arbete som förvaltaren har utfört i konkursen. I taxan ingår ersättning för tidsspillan i en timme och allmänna kontorskostnader.

Tidsspillan

6 §Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersättningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00.

7 §I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tidsspillan.

8 §Ersättning för tidsspillan kan utgå endast för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00.

Övernattar förvaltaren på annan ort än den där han har sitt tjänsteställe utgår ersättning för tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om tidsspillan avser restid.

9 §Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

10 §Ersättning för tidsspillan utgår med 1.350 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 885 kr per timme för annan tid.

Övrigt

11 §Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt.

Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten 1123/1476.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:19

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:14) om konkursförvaltartaxa.

  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om ersättning till konkursförvaltare som framställs före den 1 januari 2023.