Insolvens

Insolvens

Insolvens behandlar situationer där en gäldenär inte kan betala sina skulder. Här finns såväl lagstiftning och EU-rätt som myndighetsföreskrifter och rekommendationer på området.

Konkurs

Internationella förhållanden

Förvaltarberättelse

Avgifter

Redovisning & REKON

Förmånsrätt

Sjöpant & luftpanträtt

Handpanträtt & retentionsrätt m.m.

Inteckning i skepp & luftfartyg samt båtbyggnad

Försäkring & företagshypotek

Fast egendom & tomträtt

Företagsrekonstruktion

Avgifter

REKON

Resolution

Arbetsrätt och lönegaranti

Skuldsanering

Brott och näringsförbud

Indrivning av fordran

Delgivning och kallelse på borgenär

Inkasso

Betalningsföreläggande och handräckning

Utmätning och indrivning

Indrivning av skatter

Avgifter

Redovisningsmedel, tid, dröjsmål och ränta

Preskription och dödande av handling

Myndigheters uppgiftsbehandling

EU-rätt