Redovisning

Redovisning

Här finner du regelverk kring löpande bokföring och årsbokslut/årsredovisning.

Äldre BFN- och RR-regelverk, som enligt vissa övergångsregler fortfarande får tillämpas av några företag hänvisar vi till Bokarkivet för, då de endast får tillämpas i specialfall.

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Reko 2023 ska tillämpas senast från den 1 januari 2023.

Löpande bokföring

Här hittar du generella regler för löpande bokföring.

Bokföringsskyldighet

Begrepp och principer

Fusion

Bostadsrättsföreningar

Årsredovisning

Specifika regler för BFNs olika kategorier och för IFRS-bolag hittar du längre ned på sidan.

BFNs K-regelverk

Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. I K3 finns även regler om koncernredovisning. 

Tilläggsregler för K2- och K3-företag

IFRS – redovisning för börsbolag

Här hittar du alla regler som är relevanta för redovisning i IFRS-företag (K4 enligt BFNs terminologi). Andra regler för börsnoterade bolag hittar du under Finans.

IFRS

IFRS 1 med tillhörande IFRIC

IFRS 2 med tillhörande IFRIC

IFRS 3 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 4

IFRS 5 med tillhörande IFRIC

IFRS 6

IFRS 7 med tillhörande IFRIC

IFRS 8

IFRS 9 med tillhörande IFRIC

IFRS 10 med tillhörande IFRIC

IFRS 11 med tillhörande IFRIC

IFRS 12

IFRS 13 med tillhörande IFRIC

IFRS 14 [ej antagen av EU]

EU har beslutat att inte anta denna interimstandard utan väntar på den slutliga standarden.

IFRS 15 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 16 med tillhörande IFRIC/SIC

IFRS 17

IFRS 18 [ej antagen av EU]

IFRS 18 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2027 eller senare. EU har ännu inte antagit denna IFRS men beräknas göra det innan den träder i kraft.

IAS

IAS 1 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 2 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 7

IAS 8 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 10 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 12 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 16 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 19 med tillhörande IFRIC

IAS 20 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 21 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 23 med tillhörande IFRIC

IAS 24 med tillhörande IFRIC

IAS 26

IAS 27 med tillhörande IFRIC

IAS 28 med tillhörande IFRIC

IAS 29 med tillhörande IFRIC

IAS 32 med tillhörande IFRIC

IAS 33

IAS 34 med tillhörande IFRIC

IAS 36 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 37 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 38 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 39 med tillhörande IFRIC/SIC

IAS 40

IAS 41

IFRIC

SIC

Antagande och tillämpning

Föreställningsram – äldre

IASBs föreställningsram översattes 2001 av dåvarande Redovisningsrådet. Det är inte den senaste versionen av föreställningsramen, men då denna inte ingår i IFRS såsom de antigts av EU är inte någon översättning av senare versioner att vänta i dagsläget.

Denna version av föreställningramen ska därmed inte heller ses som en aktuell del av IFRS-regelverket.

Bokföringsnämnden

Här hittar du de av BFNs regelverk som ska tillämpas av IFRS-företag.
BFNs K-regelverk hittar du här och regler om löpande bokföring här.

FAR

För alla FARs rekommendationer och uttalanden om redovisning, se här.

BAS

IFRS/IAS (english)

IFRS

IFRS 1 with associated IFRIC

IFRS 2 with associated IFRIC

IFRS 3 with associated IFRIC/SIC

IFRS 4

IFRS 5 with associated IFRIC

IFRS 6

IFRS 7 with associated IFRIC

IFRS 8

IFRS 9 with associated IFRIC

IFRS 10 with associated IFRIC

IFRS 11 with associated IFRIC

IFRS 12

IFRS 13 with associated IFRIC

IFRS 14 [not adopted by EU]

The EC has decided not to launch the endorsement process of the interim standard IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts and to wait for the final IFRS Standard.

IFRS 15 with associated IFRIC/SIC

IFRS 16 with associated IFRIC/SIC

IFRS 17

IFRS 18 [not adopted by EU]

IFRS 18 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2027. The standard has not yet been adopted by EU, but endorsement is expected before the effective date.

IAS

IAS 1 with associated IFRIC/SIC

IAS 2 with associated IFRIC/SIC

IAS 7

IAS 8 with associated IFRIC/SIC

IAS 10 with associated IFRIC/SIC

IAS 12 with associated IFRIC/SIC

IAS 16 with associated IFRIC/SIC

IAS 19 with associated IFRIC

IAS 20 with associated IFRIC/SIC

IAS 21 with associated IFRIC/SIC

IAS 23 with associated IFRIC

IAS 24 with associated IFRIC

IAS 26

IAS 27 with associated IFRIC/SIC

IAS 28 with associated IFRIC

IAS 29 with associated IFRIC

IAS 32 with associated IFRIC

IAS 33

IAS 34 with associated IFRIC

IAS 36 with associated IFRIC/SIC

IAS 37 with associated IFRIC/SIC

IAS 38 with associated IFRIC/SIC

IAS 39 with associated IFRIC

IAS 40

IAS 41

IFRIC

SIC

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS)

ESRS är de standarder för hållbarhetsrapportering framtagna av EFRAG som styr hur rapporteringen enligt CSRD ska göras från räkenskapsåret 2024.

Allmänna krav och upplysningar

Miljö (Environmental)

Samhälle (Social)

Styrning (Governance)

Förkortningar och begrepp

Antagandeförordning

European sustainability reporting standards (ESRS)

General requirements and general disclosures

Environmental

Social

Governance

Acronyms and terms

Särskilt för noterade företag

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering är ett sakorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Rådet anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden hållbarhets- och finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett sakorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som granskar svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på delegation från Finansinspektionen inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Särskilt för banker

Rapportering

Särskilt för försäkringsföretag

Särskilt för värdepappersföretag och -fonder

FAR:s rekommendationer och uttalanden

Här hittar du FAR:s rekommendationer och uttalanden för redovisnings- och etikfrågor.

Rekommendationer

Uttalanden

Etikregler

BAS

Här hittar du BAS-kontoplaner för stora och små företag samt kopplingstabeller.

Förenklat årsbokslut

BFNs brevsvar

Separat redovisning

Elektroniska pengar

Energi

Filialer

Inkomstskatteuppgifter

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund

Här hittar du kompletterande regler för redovisning i stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. Dessa regler är till för dig som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med den ideella sektorn. Reglerna är självreglering och kompletterar andra redovisningsregler.

Ett flertal av reglerna är K3-anpassade. I den idella sektorn gäller för mindre enheter fortfarande äldre BFN-regler.

Giva Sverige

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Giva Sverige utfärdar redovisningsregler för insamlingsorganisationer. Giva Sveriges regler är K3-anpassade då alla insamlingsorganisationer med 90-konto måste redovisa enligt K3.

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll ger ut rätten att inneha ett 90-konto för insamlingar till välgörande ändamål. Svensk insamlingskontroll ger även ut regler för 90-konto. Alla 90-kontoinnehavare måste redovisa enligt K3-regelverket. Dessa innehavare ska också tillämpa Styrande riktlinjer för årsredovisning från Giva Sverige. Styrande riktlinjer för årsredovisning hittar du här.

Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan – KRED – utfärdar redovisningsregler för Svenska kyrkan. 

Här hittar du utdrag i Kyrkoordningen och andra regler från Svenska kyrkan som är nödvändiga ur ett redovisningsperspektiv.

Statlig redovisning

Årsredovisning och bokföring

Hantering av betalningar och fakturor

Myndigheters intäkter

Statliga garantier

Fastigheter och lokaler

Överlåtelse av statlig egendom

Riskhantering och försäkring

Statliga fordringar

Förvaltning

Statsbudget

Kommuner, kommunalförbund, regioner

Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer och information kopplade till redovisning i kommuner, kommunalförbund och regioner. Rekommendationerna utgör RKR:s normerande publikationer, i vilka fet stil är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och beskrivande.

Författningar

Specialregler med anledning av sjukdomen covid-19

Här har vi samlat specialregler med anledning av sjukdomen covid-19. 

Omställnings- och omsättningsstöd

Korttidsstöd

Övriga författningar

Skatteverket

Bokföringsnämnden