Hållbarhet

Här har vi samlat regler och information som berör ämnet hållbarhet. Du kan läsa mer om de bestämmelser som i dagsläget finns gällande hållbarhetsrapportering inom EU och i svensk rätt. Vidare hittar du regler kring de olika stöd för klimat/miljöåtgärder som kan sökas av företag och/eller privatpersoner.

Redovisning

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS)

ESRS är de standarder för hållbarhetsrapportering framtagna av EFRAG som styr hur rapporteringen enligt CSRD ska göras från räkenskapsåret 2024.

Allmänna krav och upplysningar

Miljö (Environmental)

Samhälle (Social)

Styrning (Governance)

Förkortningar och begrepp

Antagandeförordning

European sustainability reporting standards (ESRS)

General requirements and general disclosures

Environmental

Social

Governance

Acronyms and terms

EU-rätt

CSRD är en ändring, direktiv (EU) 2022/2464, av redovisningsdirektivet som innebär att fler företag ska hållbarhetsrapportera. Bestämmelserna ska implementeras successivt i medlemsstaternas lagstiftningar från och med räkenskapsåret 2024. Disclosureförordningen ställer krav på finansbranschen att informera om hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Taxonomiförordningen utgör ett gemensamt klassificeringssystem för vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara och syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Svensk rätt

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen i 6 kap. 10 § ÅRL bygger på EU:s redovisningsdirektiv och dess ändringsdirektiv NFRD, som är en föregångare till CSRD. Rapporteringen enligt ÅRL är dock mer långtgående än direktivet, då fler företag omfattas av skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport enligt lagen.

Lagförslaget som implementerar CSRD i svensk rätt har slutligen lagts fram för riksdagen under våren 2024. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024.

Revision

Klimatstöd och -bidrag

Miljöhänsyn

Skatteverket

Artiklar