Hållbarhet

Här har vi samlat regler och information som berör ämnet hållbarhet. Du kan läsa mer om de bestämmelser som i dagsläget finns gällande hållbarhetsrapportering inom EU och i svensk rätt. Vidare hittar du regler kring de olika stöd för klimat/miljöåtgärder som kan sökas av företag och/eller privatpersoner.

Redovisning

GRI Standards är den mest frekvent använda standarden för hållbarhetsrapportering. Den innehåller en beskrivning över processen med intressentanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys och är uppdelad i olika nivåer att redovisa enligt.

EU-rätt

Redovisningsdirektivet ställer krav på vissa större företag att ta fram en hållbarhetsrapport. Disclosureförordningen ställer krav på finansbranschen att informera om hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Taxonomiförordningen utgör ett gemensamt klassificeringssystem för vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara och syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Svensk rätt

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen i 6 kap. 10 § ÅRL bygger på EU:s redovisningsdirektiv men är mer långtgående än direktivet då fler företag omfattas av skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport enligt lagen.

Revision

Klimatstöd och -bidrag

Miljöhänsyn

Skatteverket

Artiklar