Hållbarhet

Här har vi samlat regler och information som berör ämnet hållbarhet. Du kan läsa mer om de bestämmelser som i dagsläget finns gällande hållbarhetsrapportering inom EU och i svensk rätt. Vidare hittar du regler kring de olika stöd för klimat/miljöåtgärder som kan sökas av företag och/eller privatpersoner.

Redovisning

ESRS är de standarder för hållbarhetsrapportering framtagna av EFRAG som kommer att gälla för företag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera enligt CSRD. Den första uppsättningen av standarderna antogs av EU-kommissionen i juli 2023 men har inte publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ännu, i samband med att detta sker avser vi att publicera dem. Tills vidare hittar du standarderna på engelska här.

EU-rätt

CSRD är en ändring, direktiv (EU) 2022/2464, av redovisningsdirektivet som innebär att fler företag ska hållbarhetsrapportera. Bestämmelserna ska implementeras successivt i medlemsstaternas lagstiftningar från och med räkenskapsåret 2024. Disclosureförordningen ställer krav på finansbranschen att informera om hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Taxonomiförordningen utgör ett gemensamt klassificeringssystem för vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara och syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Svensk rätt

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen i 6 kap. 10 § ÅRL bygger på EU:s redovisningsdirektiv men är mer långtgående än direktivet då fler företag omfattas av skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport enligt lagen.

Revision

Klimatstöd och -bidrag

Miljöhänsyn

Skatteverket

Artiklar