Innehåll

Inledning

1 §Enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken (RB) hindrar bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att den tilltalade delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning om han eller hon av polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett, åklagare, tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen vid ett personligt sammanträffande har delgetts information om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten och det vid den tidpunkt då handlingarna skickas till den tilltalade inte har förflutit längre tid än sex månader sedan informationen lämnades.

Allmänna råd

Det finns inga begränsningar vid vilka brott förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket RB får användas. Delgivning av information om att förenklad delgivning kan användas i tingsrätten bör därför ske vid alla typer av brott.

Delgivning av sådan information bör dock inte ske om den som är skäligen misstänkt kan antas ha svårt att ta till sig innebörden av informationen, t.ex. på grund av berusning, stark sinnesrörelse, språksvårigheter eller andra särskilda omständigheter.

Information om förenklad delgivning m.m.

2 §Information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken ska innehålla

  1. information till den misstänkte att det i tingsrätten kan komma att användas förenklad delgivning i målet genom att de handlingar som ska delges skickas till den misstänktes senast kända adress samt att den närmast följande arbetsdag till samma adress skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats,

  2. information om att handlingen och kontrollmeddelandet, om den senast kända adressen inte kan användas, får skickas till folkbokföringsadressen om denna är en annan,

  3. information om att delgivningen kommer att anses ha skett två veckor efter det att den handling som ska delges skickades,

  4. uppmaning till den misstänkte att under den följande sexmånaders-perioden minst en gång varannan vecka ta del av sin post eller motsvarande eller, om det inte är möjligt, höra av sig till Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket eller, om han eller hon har underrättats om att ärendet har överlämnats till åklagare eller tingsrätt, till åklagaren respektive tingsrätten och

  5. uppmaning till den misstänkte att anmäla ändrad adress till Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, eller, om han eller hon har underrättats om att ärendet har överlämnats till åklagare eller tingsrätt, till åklagaren respektive tingsrätten.

Allmänna råd

Bestämmelsen i 23 § delgivningslagen (2010:1932) om tillvägagångssättet vid förenklad delgivning är teknikneutral. Handlingen och kontrollmeddelandet kan därför skickas på elektronisk väg, t.ex. via e-post, om mottagaren har anvisat sådant överföringssätt och om det enligt 4 § delgivningslagen är ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet.

Polisens delgivning av information

3 §Information om förenklad delgivning ska enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken delges vid ett personligt sammanträffande.

Delgivning av information om förenklad delgivning ska ske vid det första förhörstillfället med den som är skäligen misstänkt.

Vid sammanträffandet ska informationsdelen i formuläret Information om förenklad delgivning överlämnas.

Allmänna råd

Första förhörstillfället kan vara det tillfälle då den enskilde i omedelbar anslutning till gärningen tillfrågas om sin inställning till brottet enligt reglerna kring utredning enligt 23 kap. 22 § RB alternativt då denne underrättas om misstanken enligt 23 kap. 18 § RB.

4 §Den vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som genomfört delgivningen ska i formuläret Information om förenklad delgivning dokumentera på vilket sätt informationen har delgetts, av vem samt tidpunkten för delgivningen. Om tolk har använts ska detta särskilt anges. Dokumentationen ska bifogas utredningen.

Dokumentationskravet enligt första stycket kan istället uppfyllas genom att aktuella uppgifter dokumenteras i polisens utredningsstöd Durtvå.

Anmälan om ändrad adress

5 §Om den misstänkte till Polismyndigheten anmäler ändrad adress efter det att ärendet har överlämnats till åklagare eller tingsrätt, ska uppgift om den nya adressen vidarebefordras dit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:27

  1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:5) om information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken.