Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Alkotest

Det finns för närvarande inte någon arbetsrättslig lagstiftning som direkt reglerar frågan huruvida en arbetsgivare mot en arbetstagares vilja kan genomföra alkoholtester och även narkotikatester på arbetstagarna.

Även om det inte finns någon direkt tillämplig lag i Sverige har Arbetsdomstolen i flera avgöranden prövat frågan i vilken omfattning det är tillåtet att drogtesta arbetstagare. Arbetsdomstolens inställning har då varit att sådana tester i och för sig inte strider mot Europakonventionens regler om skydd för personlig integritet, men skulle i vissa fall ändå kunna strida mot svensk lag, beroende på omständigheterna.

Att komma överens om att genomföra drogtester är däremot tillåtet. Om drogtester ska få genomföras bygger det inte på avtalet mellan parterna, utan den rätten grundar sig på arkivarbetarens arbetsledningsrätt. Ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller arbetstagarorganisationen kan inte utöka rätten till att drogtesta men begränsa den. Ett avtal kan dock förtydliga vad rätten att drogtesta innebär. Detta så att arbetstagare inte överrumplas av arbetsgivarens drogtest. Överenskommelserna kan även ingå som en del i ett kollektivavtal. Om en arbetstagare bryter mot en sådan överenskommelse skulle det i förlängningen kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Men en sedvanlig sakliggrundbedömning måste alltid utföras, det går inte att avtala bort betydelsen av sakliggrundbegreppet ens genom kollektivavtal. Således måste brottet mot förpliktelsen att delta i drogtester ställas mot bland annat den risk för skada detta innebär för arbetsgivaren. I den bedömningen får den av arbetsgivaren bedrivna verksamheten stor betydelse. Ett korrekt utförande av alkoholtester förutsätter att gällande regelverk för behandling av personuppgifter, GDPR, efterlevs.

Även om ett avtal inte uttryckligen träffats kan det alltså ändå med hänvisning till arbetsledningsrätten och enligt Arbetsdomstolens praxis i vissa situationer vara berättigat att genomföra drogtester. Denna tillåtlighet skulle ingå i arbetsgivarens arbetsledningsrätt; dock får inte arbetsgivarens agerande strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. För att arbetsgivaren utan uttryckligt avtal därom ska kunna drogtesta utan att det skulle strida mot god sed ska en intresseavvägning göras. Arbetsgivarens intresse att drogtesta ställs mot arbetstagarens intresse att skydda sin personliga integritet.

Anledningen till ett drogtest som utgör intrång i den personliga integriteten måste således stå i rimlig proportion till arbetsgivarens ändamål med att drogtesta. I den bedömningen har Arbetsdomstolen även funnit att tester som syftar till att klarlägga om den anställde använder otillåtna droger, som till exempel narkotiska preparat, i vissa fall lättare kan accepteras än tester som har till syfte att fastställa om en anställd är alkoholberoende. Arbetsdomstolens praxis är i stort sett i linje med den nämnda integritetsutredningens förslag till lag.

Rättspraxis

I rättsfallet AD 2009 nr 36 hade två arbetstagare (chaufförer) vid upprepade tillfällen, trots varningar, vägrat att utföra en särskild typ av alkotest (blåstest i s.k. alkoskåp). Arbetsdomstolen fann att det förelåg saklig grund för uppsägning bland annat med beaktande av att arbetstagarna brutit mot en viktig säkerhetsföreskrift.

Tänk på

Även om det inte föreligger ett uttryckligt avtal om drogtest kan det ändå vara tillåtet att drogtesta. När det i så fall skulle vara tillåtet går inte att avgöra generellt, utan en intresseavvägning i det enskilda fallet måste göras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...