Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Allmän visstidsanställning

Definition

Arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om allmän visstidsanställning. Denna tidsbegränsade anställningsform kan användas fritt utan att man behöver ange något speciellt skäl. Det finns dock en tidsgräns. Det är enligt lagens förarbeten inte heller tanken att en allmän visstidsanställning ska kunna föregås av en provanställning.

Övergång till tillsvidareanställning

Om en arbetstagare har varit allmänt visstidsanställd hos arbetsgivaren under en viss tidsperiod övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Från och med den 1 maj 2016 gäller följande.

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

1. under en femårsperiod, eller

2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Det finns ingen spärregel som förhindrar att regeln om företrädesrätt till återanställning kan medföra att tvåårsgränsen för allmän visstidsanställning överskrids. En återanställning till en allmän visstidsanställning kan således leda till en tillsvidareanställning i vissa fall.

En visstidsanställd arbetstagare som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätten till det är att anställningstiden uppgår till mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om beskedet inte kan lämnas en månad i förväg för att anställningstiden är så kort, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar. Arbetsgivaren ska samtidigt varsla den arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Exempel 1

Eva driver ett café och funderar på att ta in extrapersonal. Hon vet inte hur länge hon har behov av hjälp men åtminstone under ett par månader. Eva vill undvika komplicerade uppsägningssituationer.

Rekommendationen till Eva kan vara att anställa en person på en allmän visstidsanställning. Omfattningen av anställningen kan vara deltid eller heltid. Besked om att anställningen upphör behöver Eva inte tänka på om anställningen varat mindre än 12 månader under de senaste tre åren. Då räcker det med att meddela slutdatum i samband med att anställningen börjar.

Det Eva ska tänka på är att normalt sett kan man inte få anställningen att upphöra i förtid om inte parterna kommer överens om det, till exempel genom att det står inskrivet i anställningsavtalet. Står det inskrivet en uppsägningsrätt i avtalet gäller dock att Eva måste kunna visa saklig grund för uppsägning. Eva ska också tänka på om det finns kollektivavtal och i så fall om det finns särskilda regler där.

Exempel 2

Erik innehar en allmän visstidsanställning sedan två år tillbaka. Han arbetar dock bara en dag i veckan. När den allmänna visstidsanställningen övergår till tillsvidareanställning, vad blir då sysselsättningsgraden? Om Erik vill ha högre sysselsättningsgrad kan han kräva det?

Deltidsanställningen tillsvidare är av samma omfattning som visstidsanställningen, det vill säga 20 %, eller en dag i veckan. Vill Erik som är deltidsanställd ha en högre sysselsättningsgrad måste han anmäla det till arbetsgivaren. Det finns ingen ovillkorlig rätt till ökad sysselsättningsgrad. Som förutsättning för företrädes-rätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Förtida upphörande

Parterna kan i anställningsavtalet om tidsbegränsad anställning komma överens om att anställningen ska avslutas i förtid med iakttagande av viss uppsägningstid. Skulle arbetsgivaren enligt anställningsavtalet ha denna rätt anses arbetsgivaren behöva visa saklig grund för uppsägning.

Förtida upphörande

Parterna kan i anställningsavtalet om tidsbegränsad anställning komma överens om att anställningen ska avslutas i förtid med iakttagande av viss uppsägningstid. Skulle arbetsgivaren enligt anställningsavtalet ha denna rätt anses arbetsgivaren behöva visa saklig grund för uppsägning.

Tänk på

Det kan i kollektivavtal ha reglerats att andra bestämmelser gäller avseende allmän visstidsanställning eftersom det är tillåtet enligt anställningsskyddslagen.

Lagrum

3, 5, 5 a, 15 och 30 a §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...