Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Anställningstillstånd

I vissa fall krävs särskilda tillstånd för att utföra arbete. Så krävs till exempel enligt lagen om tillstånd för anställning på fartyg. Av lagen framgår bland annat att en utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Kravet på anställningstillstånd gäller dock inte för annan utlänning som är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det finns också andra undantag från kravet. Anställningstillstånd lämnas som regel av Arbetsförmedlingen. Den som har en utlänning i sin tjänst trots att utlänningen inte har föreskrivet anställningstillstånd döms till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år.

Bevakningsföretag

Vidare kan anställningstillstånd eller godkännande krävas i andra sammanhang. Enligt lagen om bevakningsföretag ska all personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag. Detta gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i bevakningsföretagets styrelse. Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

Delgivningsföretag

Vad gäller delgivningsföretag finns också vissa krav på anställda. All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett sådant företag. Detta gäller den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse. Vidare ska ett auktoriserat delgivningsföretag se till att personalen får nödvändig utbildning. Ett auktoriserat delgivningsföretag står under tillsyn av en länsstyrelse. Det är också tillsynsmyndigheten som prövar frågor om auktorisation och godkännande samt återkallelse av auktorisation och godkännande enligt denna lag.

Utlänningslagen

Av utlänningslagen framgår att arbetstillstånd ska ges för viss tid. Enligt utlänningslagen stadgas att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte behöver ha arbetstillstånd. Av lagen framgår vidare vissa förutsättningar för att få arbetstillstånd. I lagen finns också särskilda regler angående tillstånd för säsongsarbete.

Lagrum

lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

lagen (1974:191) om bevakningsföretag

lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag6 och 6 c kap. utlänningslagen (2005:716)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...