Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsförmåga

Definition

Att kunna arbeta tack vare god fysisk och psykisk hälsa brukar benämnas att en person är arbetsför, arbetsförmögen eller innehar arbetsförmåga. En person som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, handikapp, sjukdom eller annan omständighet har nedsatt arbetsförmåga är således endast delvis arbetsförmögen medan en som har helt nedsatt arbetsförmåga inte kan arbeta över huvud taget, och då är arbetsoförmögen.

Arbetsgivaren har tillsammans med arbetstagaren, sjukvården med flera ett ansvar för arbetstagare med helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. En viktig utgångspunkt ur ett arbetsrättsligt perspektiv är att uppsägning som huvudregel inte kan ske på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Rättspraxis

Enligt fastslagen praxis från Arbetsdomstolen utgör inte enbart det förhållandet att en arbetstagare har varaktig nedsatt arbetsförmåga saklig grund för uppsägning. Först när det framstår som klart att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av någon betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning aktualiseras. Hänsyn tas vid bedömningen till arbetsplatsens storlek och i vilken utsträckning arbetstagaren själv medverkat till rehabilitering och att finna en lösning.

Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar att medverka till den sjuke arbetstagarens rehabilitering och arbetsanpassning, innebärande att arbetsgivaren noga ska utreda möjligheterna till omplacering samt rehabiliterings- och anpassningsåtgärder inklusive att i förekommande fall upprätta en plan för återgång i arbete så kallad rehabiliteringsplan. Har arbetsgivaren inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar så föreligger det inte saklig grund för uppsägning på grund av den arbetsoförmåga som sjukdomen medför.

AD 2002 nr 32 tar upp fallet med en arbetstagare som anställdes som brandman år 1971. Personen sades upp år 2000, vid en ålder av 54 år. Arbetstagaren hade inte klarat de tester och krav som ställdes på arbetstagarna vad avsåg möjligheten att utföra rök- och kemdykning, något som fysiskt sett är ett väldigt ansträngande moment i arbetet som brandman. Arbetstagaren led av högt blodtryck och en hjärtsjukdom vilka åkommor han medicinerade för, men hans prestationsförmåga ansågs som normal för åldern.

Arbetsdomstolen kom fram till att det i det aktuella fallet fanns saklig grund för uppsägning. Kraven som i fysiskt hänseende ställdes på arbetstagarna var befogade från ett allmänt säkerhetsperspektiv eftersom räddningstjänsten måste kunna utföra sina insatser säkert och effektivt. Däremot ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte gjort vad man kunnat för att utreda möjligheterna till fortsatt anställning för arbetstagaren, det vill säga att arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet för brandmannen.

Tänk på

Ungefär samma principer som vid sjukdom gäller vid nedsättning av arbetsförmåga på grund av ålder.

Lagrum

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)29-30 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...