Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsförmåga

Definition

Att kunna arbeta tack vare god fysisk och psykisk hälsa brukar benämnas att en person är arbetsför, arbetsförmögen eller innehar arbetsförmåga. En person som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, sjukdom eller annan omständighet har nedsatt arbetsförmåga är således endast delvis arbetsförmögen medan en som har helt nedsatt arbetsförmåga inte kan arbeta över huvud taget, och då är arbetsoförmögen.

Arbetsgivaren har tillsammans med arbetstagaren, sjukvården med flera ett ansvar för arbetstagare med helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. En viktig utgångspunkt ur ett arbetsrättsligt perspektiv är att uppsägning som huvudregel inte kan ske på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Rättspraxis

Enligt fastslagen praxis från Arbetsdomstolen utgör inte enbart det förhållandet att en arbetstagare har varaktig nedsatt arbetsförmåga saklig grund för uppsägning. Först när det framstår som klart att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av någon betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning aktualiseras. Hänsyn tas vid bedömningen till arbetsplatsens storlek och i vilken utsträckning arbetstagaren själv medverkat till rehabilitering och att finna en lösning.

Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar att medverka till den sjuke arbetstagarens rehabilitering och arbetsanpassning, innebärande att arbetsgivaren noga ska utreda möjligheterna till omplacering samt rehabiliterings- och anpassningsåtgärder inklusive att i förekommande fall upprätta en plan för återgång i arbete så kallad rehabiliteringsplan. Har arbetsgivaren inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar så föreligger det inte saklig grund för uppsägning på grund av den arbetsoförmåga som sjukdomen medför.

AD 2002 nr 32 tar upp fallet med en arbetstagare som anställdes som brandman år 1971. Personen sades upp år 2000, vid en ålder av 54 år. Arbetstagaren hade inte klarat de tester och krav som ställdes på arbetstagarna vad avsåg möjligheten att utföra rök- och kemdykning, något som fysiskt sett är ett väldigt ansträngande moment i arbetet som brandman. Arbetstagaren led av högt blodtryck och en hjärtsjukdom vilka åkommor han medicinerade för, men hans prestationsförmåga ansågs som normal för åldern.

Arbetsdomstolen kom fram till att det i det aktuella fallet fanns saklig grund för uppsägning. Kraven som i fysiskt hänseende ställdes på arbetstagarna var befogade från ett allmänt säkerhetsperspektiv eftersom räddningstjänsten måste kunna utföra sina insatser säkert och effektivt. Däremot ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte gjort vad man kunnat för att utreda möjligheterna till fortsatt anställning för arbetstagaren, det vill säga att arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet för brandmannen.

Tänk på

Ungefär samma principer som vid sjukdom gäller vid nedsättning av arbetsförmåga på grund av ålder.

Lagrum

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)29-30 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)