Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsplats

Definition

Med arbetsplats avses den geografiska begränsning, det arbetsställe, inom vilken arbete utföres. Arbetsplats kan i dagligt tal även avse ett vidare begrepp än just placeringsorten. Man talar ibland även om arbetsplats i form av den exakta plats där en anställd utför sitt arbete, dvs. ett skrivbord, en svarv etc.

Arbetsplatsen bör vara definierad i anställningsavtalet. Om arbetsplatsen är definierad och på så sätt begränsad, är det just på den platsen som arbetstagaren har att utföra arbetet. För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna begära att arbetstagaren ska utföra arbetet på varierande platser ska det framgå av anställningsavtalet, antingen genom en lydelse att det just är på varierande platser eller med angivande av den ordinarie, fasta arbetsplatsen men då med tillägget att arbetsgivaren kan ålägga arbetstagaren att utföra arbete även på andra platser samt att utföra tjänsteresa, eller underförstått.

Oftast får den anställde räkna med att om det inte står uttryckligen i anställningsavtalet att arbetsskyldigheten är begränsad till en enda arbetsplats så får han eller hon räkna med att kunna bli förflyttad inom den geografiska arbetsskyldighetens ram. Resonemanget kring detta är följande: Eftersom en arbetsgivare som grundregel har en i princip oinskränkt bestämmanderätt över sin verksamhet och över hur denne vill leda och fördela arbetet, så utgår man ifrån att om arbetsgivaren är villig att avstå från delar av denna bestämmanderätt genom att endast kunna utkräva arbete av en anställd på en speciell plats, så är det rimligt att anta att detta i så fall uttryckligen anges i anställningsavtalet eller i det för arbetsgivaren tillämpbara kollektivavtalet, eftersom det i så fall utgör ett undantag från huvudregeln.

Beroende på om arbetsplatsen är på en specifik plats eller kan variera, kan det ge upphov till konsekvenser avseende beräkning av arbetstid. Restid till och från den ordinarie arbetsplatsen är inte att räkna som arbetstid medan resor till andra arbetsställen, som till exempel inte anges i anställningsavtalet, kan räknas in i arbetstiden. Vidare kan definitionen av arbetsplatsen få betydelse för rätten till reseersättning. Det kan också förekomma att avtal innehåller föreskrifter om att arbetstagare utan fast arbetsplats får särskild ersättning för extrakostnader orsakade av detta.

Rättspraxis

I rättsfallet AD 1979 nr 111 begärde en arbetstagare retroaktiv ersättning för resor och mat enligt avtal och på grund av ändrad arbetsplats. Arbetsdomstolen fann dock att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren efter ändring av arbetsort ansett att den nya arbetsorten utgjorde den fasta arbetsplatsen. Arbetsgivaren hade enligt avtal rätt att ändra arbetstagarens arbetsplats. Någon ersättning avseende resa eller mat skulle således inte betalas ut till arbetstagaren.

Tänk på

Beroende på vad som överenskommits kan arbetsplatsen vara fast eller varierande.