Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsplats

Definition

Med arbetsplats avses den geografiska begränsning, det arbetsställe, inom vilken arbete utföres. Arbetsplats kan i dagligt tal även avse ett vidare begrepp än just placeringsorten. Man talar ibland även om arbetsplats i form av den exakta plats där en anställd utför sitt arbete, dvs. ett skrivbord, en svarv etc.

Arbetsplatsen bör vara definierad i anställningsavtalet. Om arbetsplatsen är definierad och på så sätt begränsad, är det just på den platsen som arbetstagaren har att utföra arbetet. För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna begära att arbetstagaren ska utföra arbetet på varierande platser ska det framgå av anställningsavtalet, antingen genom en lydelse att det just är på varierande platser eller med angivande av den ordinarie, fasta arbetsplatsen men då med tillägget att arbetsgivaren kan ålägga arbetstagaren att utföra arbete även på andra platser samt att utföra tjänsteresa, eller underförstått.

Oftast får den anställde räkna med att om det inte står uttryckligen i anställningsavtalet att arbetsskyldigheten är begränsad till en enda arbetsplats så får han eller hon räkna med att kunna bli förflyttad inom den geografiska arbetsskyldighetens ram. Resonemanget kring detta är följande: Eftersom en arbetsgivare som grundregel har en i princip oinskränkt bestämmanderätt över sin verksamhet och över hur denne vill leda och fördela arbetet, så utgår man ifrån att om arbetsgivaren är villig att avstå från delar av denna bestämmanderätt genom att endast kunna utkräva arbete av en anställd på en speciell plats, så är det rimligt att anta att detta i så fall uttryckligen anges i anställningsavtalet eller i det för arbetsgivaren tillämpbara kollektivavtalet, eftersom det i så fall utgör ett undantag från huvudregeln.

Beroende på om arbetsplatsen är på en specifik plats eller kan variera, kan det ge upphov till konsekvenser avseende beräkning av arbetstid. Restid till och från den ordinarie arbetsplatsen är inte att räkna som arbetstid medan resor till andra arbetsställen, som till exempel inte anges i anställningsavtalet, kan räknas in i arbetstiden. Vidare kan definitionen av arbetsplatsen få betydelse för rätten till reseersättning. Det kan också förekomma att avtal innehåller föreskrifter om att arbetstagare utan fast arbetsplats får särskild ersättning för extrakostnader orsakade av detta.

Rättspraxis

I rättsfallet AD 1979 nr 111 begärde en arbetstagare retroaktiv ersättning för resor och mat enligt avtal och på grund av ändrad arbetsplats. Arbetsdomstolen fann dock att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren efter ändring av arbetsort ansett att den nya arbetsorten utgjorde den fasta arbetsplatsen. Arbetsgivaren hade enligt avtal rätt att ändra arbetstagarens arbetsplats. Någon ersättning avseende resa eller mat skulle således inte betalas ut till arbetstagaren.

Tänk på

Beroende på vad som överenskommits kan arbetsplatsen vara fast eller varierande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...