Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsvägran

Definition

Att motsätta sig arbetsuppgifter eller att inte utföra dem kan vara exempel på arbetsvägran från arbetstagarens sida. Arbetsvägran, ordervägran eller vägran att rätta sig efter givna instruktioner kan vara grund för uppsägning om det visar på en allmän inställning hos arbetstagaren att inte vilja utföra vissa arbetsuppgifter eller följa arbetsgivarens instruktioner om hur arbetet ska utföras.

En enstaka kortvarig vägran är däremot normalt inte tillräcklig grund för uppsägning. Det är dock särskilt allvarligt om arbetstagaren fortsätter sin vägran sedan arbetsgivaren givit honom en varning, erinran, eller en tillsägelse. Har arbetsgivaren drabbats av olägenheter eller skada skärper det ytterligare bedömningen. Arbetsdomstolen har i flera fall ansett att en allvarlig arbetsvägran till och med kan utgöra grund för avskedande.

Lagrum

7 och 18 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)