Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Befordran

Definition

En befordran innebär normalt sett ny titel, ändrade arbetsuppgifter, högre lön samt mer ansvar.

Ändring i anställningsavtalet

I samband med befordran från en tjänst till en annan på arbetsplatsen bör parterna se till att ett tillägg till anställningsavtalet upprättas. Alternativt kan parterna upprätta ett helt nytt anställningsavtal i syfte att klargöra vad den nya tjänsten innebär.

En arbetstagare är inte skyldig att acceptera en befordran utan kan välja att kvarstanna på sin nuvarande tjänst eftersom varje ändring av ett avtal, även ett anställningsavtal, kräver båda parters samtycke om det inte överenskommits på förhand att en anställd måste underkasta sig befordran. Den typen av avtal torde dock vara mycket ovanliga mot bakgrund av att det även är ovanlig att en anställd avböjer en erbjudne befordran, men det förekommer då och då.

Företrädesrätt vid återanställning

Befordran innebär att det är en redan anställd som erbjuds en ny tjänst eller ledig tjänst. Fråga har uppkommit om en befordran skulle kunna anses strida mot företrädesrätten till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Företrädesrätten gäller dock enbart vid nyanställning. Arbetsgivaren kan därför normalt välja att befordra en redan anställd till en annan tjänst eftersom det inte innebär en nyanställning.

Det avgörande är om det är frågan om en nyanställningssituation eller inte vad gäller eventuellt brott mot företrädesrätten. Om en anställd erbjuds en befordran som ligger utanför den förefintliga arbetsskyldigheten som den anställde har så kan det ses som om denne först avslutar sin anställning och därefter blir nyanställd på en ny anställning (den som denne befordras till). Den frågan är såvitt vi kan se ännu oprövad rättsligt.

Rättspraxis

I rättsfallet AD 1996 nr 56 sades en arbetstagare upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid en arbetsgivares lokalkontor i Landskrona. Senare blev en tjänst ledig vid samma kontor. Arbetsgivaren tillsatte tjänsten genom att omplacera en arbetstagare från arbetsgivarens regionhuvudkontor i Helsingborg. Den tjänst som blev ledig i Helsingborg tillsattes med en utifrån kommande sökande. Fråga om arbetsgivaren åsidosatte reglerna i 25 § anställningsskyddslagen om företrädesrätt till ny anställning. Enligt Arbetsdomstolen hade arbetstagaren inte företrädesrätt till den tjänst som uppkommit i Helsingborg eftersom det utgjorde en annan driftsenhet än den arbetstagaren varit anställd vid.

Tänk på

Upprätta nya anställningsavtal vid befordran. Bryt inte mot företrädesrätten vid nyanställning.

Lagrum

25 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...