Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Beneficium

Har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren kan denna fordran under vissa förutsättningar kvittas mot arbetstagarens lönefordran. Frivillig kvittning, dvs. med arbetstagarens medgivande, är alltid tillåten. Ett belopp som ingår i arbetstagarens existensminimum är dock alltid reserverat arbetstagaren. Detta belopp kallas beneficium eller förbehållsbelopp.

Lagrum

4 § lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

7 kap. 4 § utsökningsbalken (1981:774)