Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Bisysslor

Definition

Med bisyssla avses verksamhet som en anställd vid ett företag bedriver vid sidan om sina arbetsuppgifter. Med bisyssla kan avses allt ifrån delaktighet i bolag, styrelsemedlemskap, annan anställning eller uppdrag, till att bedriva egen näringsverksamhet.

Illojal konkurrens

För privatanställda finns ingen lagregel som förbjuder bisysslor. Däremot accepteras det inte att en anställd ägnar sig åt sådant som skulle kunna innebära att han eller hon utsätter den egna arbetsgivaren för konkurrens. Arbetsdomstolens praxis är väldigt sträng gentemot sådant beteende från arbetstagare. Illojal konkurrens, som företeelsen benämns, utgör regelmässig grund för avskedande och utgör även grund för skadestånd till arbetsgivaren för det fall denne lidit skada av att ha blivit utsatt för illojal konkurrens.

Det förekommer även att arbetsgivaren ställer krav på att arbetstagaren inte ska ägna sig åt någon annan verksamhet över huvud taget än den som bedrivs på arbetsplatsen. Vidare kan parterna avtala om konkurrensklausul innebärande att arbetstagaren under en begränsad period efter anställningen inte äger rätt att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. De rättsliga möjligheterna att med framgång hävda en sådan klausul är dock relativt begränsade, bland annat med tanke på vilket syfte klausulen tjänar. Detta framgår av Arbetsdomstolens rättspraxis.

Rättspraxis

Rättsfallet AD 2000 nr 116 handlade om en tjänsteman vid en skattemyndighet som hade som bisyssla att upprätta bouppteckningar. Sedan verksamheten uppmärksammats av arbetsgivaren hade den underkastats en skatterevision som enligt arbetsgivarens uppfattning utvisar att tjänstemannen underlåtit att redovisa inkomster och därigenom undanhållit staten skatt. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande av tjänstemannen. Arbetsdomstolen fann att det fanns anledning att rikta allvarlig kritik mot tjänstemannen för hans bisyssla men att denna ensam inte kan anses utgöra ett tillräckligt skäl för avskedande.

Offentlig anställning

Enligt lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroende för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller om myndighetens anseende därmed kan skadas.

Om arbetstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbudet kan han eller hon, om felet inte är ringa, meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt samma lag. I mycket allvarliga fall kan arbetsgivaren ha rätt att avskeda arbetstagaren.

Tänk på

Det kan utöver vad som stadgas i lagen om offentlig anställning finnas särskilda regler för olika myndigheter beträffande bisysslor.

Lagrum

18 § anställningsskyddslagen (1982:80)7 och 14 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...