Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Disciplinpåföljd

Definition

En disciplinpåföljd är en särskild påföljd med anledning av brott mot anställningsavtalet eller på grund av att arbetstagaren inte uppfyllt sina arbetsrättsliga skyldigheter i övrigt. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtalet som föranleder en skarp åtgärd från arbetsgivarens sida. En disciplinpåföljd får endast vidtas av arbetsgivare om det finns stöd i lag eller kollektivavtal. Utan sådant stöd är en disciplinpåföljd otillåten.

Rättspraxis

AD 1985 nr 88. Till disciplinpåföljd ska räknas sådant som har karaktären av en prickning av arbetstagaren, särskilt med hänsyn till föregående utredningsförfarande som dessutom dokumenterats skriftligen.

AD 2016 nr 20. Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljd eller varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

Det är klarlagt att polismannen av oaktsamhet brutit mot sina skyldigheter i anställningen. Frågan är då om felet med hänsyn till samtliga omständigheter är ringa. Det har inte framkommit eller gjorts gällande annat än att det inträffade var en engångshändelse och att polismannen är en ansvarskännande och duktig polis som ser seriöst på att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Det är dock av största vikt att vapen och ammunition inom polisen hanteras så att de inte förloras eller riskerar att komma i orätta händer. Det måste därför enligt Arbetsdomstolens mening ställas stora krav på polismän att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Trots att vapnet glömdes inom skalskyddet på polishuset och mitt i natten innebar det en beaktansvärd risk för att vapnet skulle hamna i orätta händer.

Arbetsdomstolen fann vid en samlad bedömning att felet inte kunde anses som ringa, och att den varning som polismannen tilldelats inte kunde undanröjas.

Tänk på

Disciplinpåföljd kräver stöd i kollektivavtal eller lagrum. Var noga med att ange om en erinran, varning eller annan form av medvetandegörande inte ska utgöra en disciplinpåföljd. Tänk på att kollektivavtal kan innehålla olika regleringar avseende disciplinpåföljd.

Lagrum

62 § medbestämmandelagen (1976:580)