Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Disciplinpåföljd

Definition

En disciplinpåföljd är en särskild påföljd med anledning av brott mot anställningsavtalet eller på grund av att arbetstagaren inte uppfyllt sina arbetsrättsliga skyldigheter i övrigt. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtalet som föranleder en skarp åtgärd från arbetsgivarens sida. En disciplinpåföljd får endast vidtas av arbetsgivare om det finns stöd i lag eller kollektivavtal. Utan sådant stöd är en disciplinpåföljd otillåten.

Rättspraxis

AD 1985 nr 88. Till disciplinpåföljd ska räknas sådant som har karaktären av en prickning av arbetstagaren, särskilt med hänsyn till föregående utredningsförfarande som dessutom dokumenterats skriftligen.

AD 2016 nr 20. Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljd eller varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

Det är klarlagt att polismannen av oaktsamhet brutit mot sina skyldigheter i anställningen. Frågan är då om felet med hänsyn till samtliga omständigheter är ringa. Det har inte framkommit eller gjorts gällande annat än att det inträffade var en engångshändelse och att polismannen är en ansvarskännande och duktig polis som ser seriöst på att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Det är dock av största vikt att vapen och ammunition inom polisen hanteras så att de inte förloras eller riskerar att komma i orätta händer. Det måste därför enligt Arbetsdomstolens mening ställas stora krav på polismän att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Trots att vapnet glömdes inom skalskyddet på polishuset och mitt i natten innebar det en beaktansvärd risk för att vapnet skulle hamna i orätta händer.

Arbetsdomstolen fann vid en samlad bedömning att felet inte kunde anses som ringa, och att den varning som polismannen tilldelats inte kunde undanröjas.

Tänk på

Disciplinpåföljd kräver stöd i kollektivavtal eller lagrum. Var noga med att ange om en erinran, varning eller annan form av medvetandegörande inte ska utgöra en disciplinpåföljd. Tänk på att kollektivavtal kan innehålla olika regleringar avseende disciplinpåföljd.

Lagrum

62 § medbestämmandelagen (1976:580)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...