Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Diskrimineringsersättning

Definition

Den som bryter mot diskrimineringslagen ska erlägga så kallad diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen utgör dels en ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, dels syftar den till att förhindra diskriminering, dvs. den ska verka i preventivt syfte. Diskrimineringsersättning avser att öka förutsättningarna för högre ersättning.

En arbetsgivare som bryter mot något diskrimineringsförbud ska även betala ersättning för den förlust som uppkommer, exempelvis mistad lön. Någon ersättning för ekonomisk förlust får den kränkte dock inte avseende otillåtet diskriminerande beslut som rör anställning eller befordran. Även vid en dom om ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande på grund av diskriminering kan arbetsgivaren avsluta anställningen genom att vägra att rätta sig efter domen. I sådant fall skall arbetgsivaren betala ersättning till arbetstagaren med ett skäligt belopp dock ej lägre än vad som följer av 39 § 2 och 3 styckena LAS.

Rättspraxis

I AD 2016 nr 56. I målet uppkom frågan om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett kassabiträde för sexuella trakasserier i strid med diskrimineringslagen samt frågan om bagaren har företrätt arbetsgivaren i den mening som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket diskrimineringslagen. Vidare var det fråga om det på arbetsplatsen förekommit sådana grova sexuella skämt som kränkt kassabiträdets värdighet och utgjort sexuella trakasserier.

Arbetsdomstolen anförde att bagaren utsatt kassabiträdet för sexuella trakasserier under fem månader. Det har varit fråga om ett återkommande beteende från bagarens sida under lång tid. Bagaren har varit den som varit drivande med grova sexuella skämt på arbetsplatsen. Bagaren har varit att likställa med arbetsgivaren i diskrimineringslagens mening. Arbetsdomstolen fann inte anledning att ifrågasätta uppgifterna att kassabiträdet med anledning av trakasserierna blev sjukskriven och sedan valde att avsluta sin anställning hos bolaget. Enligt Arbetsdomstolens mening fanns det sammantaget skäl att se allvarligt på de sexuella trakasserierna. Arbetsdomstolen fann vid en samlad bedömning av föreliggande omständigheter att diskrimineringsersättningen bör bestämmas till 50 000 kr.

Lagrum

diskrimineringslagen

diskriminering

  • Diskrimineringsombudsmannen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...