Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Europabolag

Definition

Europabolag (även kallat SE-bolag) är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet som tillkommit som ett led i genomförandet av den europeiska inre marknaden.

Bakgrund

Idén om ett europabolag är gammal. Redan 1965 tillsattes en utredning med uppdrag att föreslå regler för en europeisk bolagsform. Beroende på meningsmotsättningar medlemsländerna emellan kom arbetet med den nya bolagsformen att dra ut på tiden. Nya förslag presenterades 1975, 1989 och 1991. Alltjämt fanns emellertid olika åsikter mellan flera medlemsländer i vissa frågor, främst hur arbetstagarinflytandet skulle ordnas.

I och med att frågan om arbetstagarinflytandet i europeiska företagsråd löstes i mitten av 1990-talet aktualiserades ånyo frågan om europabolag. Arbetet resulterade i en förordning om europabolag (förordning (EG) nr 2157/2201 om stadga för europabolag, den s.k. SE-förordningen) som innehåller de bolagsrättsliga frågorna, och ett direktiv (2001/86/EG) om arbetstagarinflytande i europabolag. Av förordningen följer att arbetstagarinflytandet i ett europabolag ska följa bestämmelserna i direktivet.

Arbetstagarinflytandet

Direktivet om arbetstagarinflytande har införlivats i svensk rätt genom en lag, lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag, som trädde i kraft den 8 oktober 2004. Genom lagen säkerställs att arbetstagare ges rätt till information och samråd i frågor som beslutas av ett europabolag. En grundläggande princip är att de rättigheter beträffande medinflytande, som arbetstagarna förvärvar före bildandet av ett europabolag ska överföras till det bildade europabolaget.

Lagen reglerar inflytandet för arbetstagarna på i allt väsentligt samma sätt som gäller för inflytandet i europeiska företagsråd. Detta betyder i korthet att en förhandlingsdelegation ska bildas för arbetstagarna som ska förhandla med de företag som deltar i bildandet av europabolaget om ett avtal om arbetstagarinflytande. Träffas inget avtal träder vissa tilläggsregler i lagen (s.k. stupstocksregler) i kraft som innebär att ett arbetstagarråd ska bildas för information och samråd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...