Innehåll

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är ett organ för rättslig kontroll av efterlevnaden av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen.) Domstolen inrättades 1959 och har sitt säte i Strasbourg.

Den rättsliga prövningen

En förutsättning för att en enskild person ska ha rätt att få ett ärende prövat i Europadomstolen är att de inhemska rättsmedlen uttömts. Detta betyder för svenskt vidkommande att frågan måste ha prövats av högsta instans, exempelvis Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen, innan en ansökan kan göras till Europadomstolen. Är det fråga om ett förvaltningsrättsligt mål måste detta först ha prövats i Regeringsrätten. En ansökan till Europadomstolen måste ske inom sex månader efter den högsta instansens avgörande. Görs ansökan senare kommer den att avvisas av domstolen.

Den svenska staten anmäldes i september 2001 till domstolen för brott mot Europakonventionens regler om föreningsrätt. Bakgrunden är att Arbetsdomstolen i ett mål (AD 2001 nr 20) underkände ett påstående att avdrag för granskningsarvode från oorganiserades löner strider mot Europakonventionen. Anmälarna menade att avdraget kränker den föreningsrätt som konventionen skyddar. I februari 2007 kom Europadomstolens dom, som innebar att förfarandet stred mot det skydd för äganderätten som konventionen påbjuder.