Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Europadomstolen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är ett organ för rättslig kontroll av efterlevnaden av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen.) Domstolen inrättades 1959 och har sitt säte i Strasbourg.

Den rättsliga prövningen

En förutsättning för att en enskild person ska ha rätt att få ett ärende prövat i Europadomstolen är att de inhemska rättsmedlen uttömts. Detta betyder för svenskt vidkommande att frågan måste ha prövats av högsta instans, exempelvis Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen, innan en ansökan kan göras till Europadomstolen. Är det fråga om ett förvaltningsrättsligt mål måste detta först ha prövats i Regeringsrätten. En ansökan till Europadomstolen måste ske inom sex månader efter den högsta instansens avgörande. Görs ansökan senare kommer den att avvisas av domstolen.

Den svenska staten anmäldes i september 2001 till domstolen för brott mot Europakonventionens regler om föreningsrätt. Bakgrunden är att Arbetsdomstolen i ett mål (AD 2001 nr 20) underkände ett påstående att avdrag för granskningsarvode från oorganiserades löner strider mot Europakonventionen. Anmälarna menade att avdraget kränker den föreningsrätt som konventionen skyddar. I februari 2007 kom Europadomstolens dom, som innebar att förfarandet stred mot det skydd för äganderätten som konventionen påbjuder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...