Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Existensminimum

Har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren kan denna fordran under vissa förutsättningar kvittas mot arbetstagarens lönefordran.

Kvittning

Frivillig kvittning, dvs. med arbetstagarens medgivande, är alltid tillåten. Möjligheterna till tvungen kvittning är däremot begränsade. En inskränkning är att kvittningen inte får ta i anspråk belopp som ingår i arbetstagarens existensminimum. Detta belopp är reserverat för arbetstagaren. Ibland används beteckningen förbehållsbelopp eller beneficium. Detta innebär att tvungen kvittning endast får ske mot den del av arbetstagarens lönefordran som överstiger vad som behövs för arbetstagarens och hans familjs försörjning och eventuell övrig underhållsskyldighet (4 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt).

Det är Kronofogden som, med ledning av föreskrifter från Skatteverket, bestämmer hur stor del av lönefordran som ska vara skyddad vid kvittning i det enskilda fallet.

Utmätning av lön

Kronofogden har möjlighet att besluta om utmätning av lön för att betala arbetstagarens skulder. Även i detta fall ska myndigheten bestämma arbetstagarens förbehållsbelopp som ska vara skyddat mot utmätning (7 kap. 4 § utsökningsbalken).

Tänk på

Kronofogden kan ge besked om hur stor del av arbetstagarens lön som är skyddad vid tvungen kvittning eller utmätning.

Lagrum

4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

7 kap. 4 § utsökningsbalken (1981:774)

Se även

kvittning